Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Herstel toeslagen

Het kabinet zet zich in voor mensen die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen en voor de mensen bij wie onterecht geen «Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen» (MSNP) is aangeboden. Om gedupeerden recht te doen is ruimhartige compensatie en (emotioneel) herstel cruciaal. Om een totaal overzicht te geven van alle kosten van het Toeslagenherstel laat het overzicht zowel de geraamde uitgaven als de geraamde gederfde inkomsten zien. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor Toeslagenherstel is niet substantieel veranderd ten opzichte van het overzicht in de Miljoenennota 2023. Er hebben vanuit OCW en BZK twee wijzigingen in het budget voor de kwijtschelding van publieke schulden plaatsgevonden. Om de budgetten aan te laten sluiten bij het verwachte ritme van uitvoering wordt het budget nu netto met 120 miljoen euro naar beneden bijgesteld en om begrotingstechnische redenen zal het budget naar verwachting komend voorjaar weer worden opgehoogd. In tabel 7.1 is een uitsplitsing opgenomen van de beschikbare middelen per regeling.

Tabel 7.1 Uitgaven Herstel toeslagen 2022

(bedragen in miljoenen euro's)

2022

Totaal Toeslagenherstel 2022

1.121

  

Verwerkt in departementale begrotingen

1.121

Programma

881

w.v. compensatie

321

w.v. kindregeling

75

w.v. kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed)

198

w.v. kwijtschelden private schulden (incl. uitvoering)

192

w.v. andere toeslagen

0

w.v. ex-partners

0

w.v. ondersteuning door gemeenten en VNG

36

w.v. ondersteuning rechtsbijstand

1

w.v. dwangsommen

42

w.v. ouders in het buitenland (incl. uitvoering)

7

w.v. uithuisplaatsingen kinderen (incl. uitvoering)

10

  

Apparaat

240

w.v. algemeen

230

w.v. overige regelingen

10

  

Reserveringen op AP

0

w.v. kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed)

0

w.v. Ex-partnerregeling

0

w.v. AP reservering toeslagen/MSNP herstel

0

Licence