Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

Tabel 6.1 toont alle budgettaire mutaties die hebben plaatsgevonden op coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post sinds de Miljoenennota 2023. Het gaat uitsluitend om het afboeken van 5,5 miljoen euro op de middelen voor de Lelylijn en 2,9 miljoen euro op de middelen voor Werk aan Uitvoering.

Tabel 6.1 Onderuitputting coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

in miljoenen euro

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Totaal

4.551

13.909

15.060

18.190

15.006

14.022

       

Opgevraagd bij Voorjaarsnota

4.125

9.633

10.266

10.401

7.944

7.391

       

Opgevraagd bij Miljoenennota

418

4.276

4.794

7.789

7.062

6.631

       

Onderuitputting bij Najaarsnota

8

0

0

0

0

0

       

Sociale Zekerheid

0

0

0

0

0

0

       

Zorg

0

0

0

0

0

0

       

Gemeentefonds en Provinciefonds

0

0

0

0

0

0

       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

0

0

0

0

0

       

Justitie en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

       

Infrastructuur en Waterstaat (incl. MF en DF)

6

0

0

0

0

0

Lelylijn

6

     
       

Economische Zaken en Klimaat

0

0

0

0

0

0

       

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

0

0

0

0

0

       

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

0

0

0

0

       

Diversen

3

0

0

0

0

0

Dienstverlening/WaU/ICT

3

     

Tabel 6.2 toont de huidige stand van de coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post. Wanneer een reeks op 0 staat zijn alle middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post naar departementale begrotingen

Tabel 6.2 Resterende coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

in miljoenen euro

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Totaal Resterend

0

1.534

8.528

9.408

12.748

13.189

       

Sociale Zekerheid

0

22

369

687

703

729

Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten)

 

10

21

58

36

32

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

 

10

340

346

382

382

Bescherming arbeidsmigranten (cie. Roemer)

  

5

5

5

5

Loondoorbetaling bij ziekte

 

2

3

278

280

310

       

Zorg

0

475

1.415

1.277

1.353

1.089

Envelop pandemische paraatheid (o.a. ic-opschaling, leveringszekerheid)

 

44

164

200

242

238

Opleidingsakkoord: gerichte waardering zorgmedewerkers

 

20

50

50

30

 

Volksziektes: Onderzoek en aanpak Alzheimer, obesitas en kanker

  

3

4

  

Valpreventie bij 65-plussers (Wmo)

    

0

 

Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)

 

5

    

Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw

 

32

53

75

96

91

Standaardisatie gegevensuitwisseling

 

159

399

199

200

200

Juiste zorg op de juiste plek

 

216

408

408

408

408

Integraal Zorgakkoord

  

264

262

262

 

Meer tijd voor huisartsen

    

36

72

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

  

10

15

15

15

Dak- en thuislozen

  

65

65

65

65

       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

97

399

506

474

472

Versterken onderwijskwaliteit (incl. verhogen maatschappelijke diensttijd)

  

7

7

7

24

Kansengelijkheid

 

32

341

431

437

438

Vervolgopleidingen/onderzoek

 

6

1

11

11

11

Invoering studiebeurs (afschaffen leenstelsel)

 

60

49

57

19

0

       

Gemeentefonds en Provinciefonds

0

102

1.341

838

367

300

Jeugd conform advies CvW met aanvullende maatregelen

  

1.265

758

367

300

Schrappen oploop opschalingskorting

  

5

   

Overige dossiers medeoverheden

 

102

71

80

  
       

Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

0

0

0

0

0

0

       

Defensie (incl. DMF)

0

275

1.290

1.395

165

165

Defensie intensivering

 

210

1.075

1.080

100

100

Defensie onderhoud

 

65

215

315

65

65

       

Justitie en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

       

Infrastructuur en Waterstaat (incl. MF en DF)

0

116

150

200

1.425

1.425

Infra onderhoud mobiliteitfonds

    

965

965

Infra onderhoud deltafonds

    

210

210

Lelylijn

 

16

50

100

250

250

Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas)

 

100

100

100

  
       

Economische Zaken en Klimaat

0

152

1.415

2.241

4.480

5.389

Uitvoeringskosten klimaat en planbureaus

 

2

3

3

28

28

Klimaat- en transitiefonds

 

150

1.348

2.159

4.328

5.223

Klimaatuitgaven

  

64

79

124

138

       

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

1

824

824

524

301

Woningbouwimpuls

 

0

223

223

223

1

Volkshuisvestingsfonds

 

1

1

1

1

 

Regiodeals

  

301

301

  

Vereenvoudigen huurtoeslag

  

300

300

300

300

       

Financiën

0

48

49

53

51

51

Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp

 

9

10

14

14

14

Uitvoeringskosten Belastingdienst

 

39

39

39

37

37

       

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

182

1.192

1.306

3.120

3.175

NVWA

   

14

28

43

Transitiefonds

 

182

1.192

1.292

3.092

3.132

       

Diversen

0

63

84

81

86

92

Dienstverlening/Wau/ICT

 

63

84

81

86

92

Licence