Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Coronagerelateerde uitgavenmaatregelen

Het kabinet heeft besloten dat het reguliere uitgavenplafond niet geldt voor de uitgaven aan noodmaatregelen. Dit betekent dat de extra uitgaven niet ten koste gaan van andere uitgaven, maar dat ze zorgen voor een verslechtering van het EMU-saldo en een verhoging van de EMU-schuld.

De raming van het budgettair beslag van veel noodmaatregelen is met onzekerheid omgeven en hangt sterk af van het uiteindelijke beroep op bepaalde regelingen. Omdat de noodmaatregelen in de praktijk buiten het uitgavenplafond vallen, leiden lagere uitgaven niet tot ruimte voor nieuwe maatregelen. Omgekeerd leidt een hoger dan verwacht gebruik van deze regelingen niet tot problematiek onder de uitgavenplafonds.

In deze Najaarsnota zijn er een aantal bijstellingen verwerkt op de steunmaatregelen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de grootste bijstellingen die zijn verwerkt sinds Miljoenennota 2024. Het gaat om ramingsbijstellingen op basis van realisaties en uitvoeringsinformatie.

De uitgaven aan corona in 2023 zijn per saldo met 613 miljoen euro neerwaarts bijgesteld.

Tabel 2.1 Bijstellingen EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2023

Stand Miljoenennota 2024

2.971

Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

‒ 13

GGD'en en veiligheidsregio's

‒ 63

IC-capaciteit

‒ 13

Onderzoek inzake Covid-19

‒ 14

Zorgbonus

‒ 250

Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

‒ 35

Nationaal Programma Onderwijs

‒ 13

Beschikbaarheidsvergoeding OV

3

Inkomstenderving Waterschappen

6

Zelftesten onderwijs

‒ 8

Steunpakket onderwijs

‒ 7

TVL

‒ 10

NOW

‒ 4

Diversen

‒ 192

Stand Najaarsnota 2023

2.358

Tabellen 2.2 en 2.3 geven een actueel overzicht van de coronagerelateerde uitgavenmaatregelen waarvoor het reguliere uitgavenplafond niet geldt.

In tabel 2.2 zijn alle EMU-relevante uitgaven opgenomen. Voor 2023 zijn de uitgaven geraamd op 2,4 miljard euro.

Tabel 2.2 EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2023

Justitie en Veiligheid

3

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.439

Nationaal Programma Onderwijs

1.291

Diversen

148

Financiën en Nationale Schuld

121

Defensie

‒ 1

Infrastructuur en Waterstaat

96

Beschikbaarheidsvergoeding OV

88

Diversen

8

Economische Zaken en Klimaat

259

TVL

104

Diversen

154

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 571

NOW

‒ 585

Diversen

13

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

835

GGD'en en veiligheidsregio's

593

Testcapaciteit RIVM en GGD

223

Vaccin ontwikkeling en medicatie

444

Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

21

Zorgbonus

‒ 249

Ondersteuning sportsector

36

Onderzoek inzake Covid-19

‒ 16

Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

‒ 50

Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

‒ 10

IC-capaciteit

‒ 13

Diversen Zorg

‒ 144

Gemeentefonds

133

Totaal

2.358

Naast de EMU-relevante corona uitgaven zijn er ook uitgaven die niet EMU-relevant zijn. Dit zijn (ontvangsten op) leningen waarvan de verwachting is dat deze (vrijwel volledig) op een later moment worden terugbetaald. In tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van de niet EMU-relevante uitgaven.

Tabel 2.3 Niet EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2023

Koninkrijksrelaties en BES fonds

76

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

76

Economische Zaken en Klimaat

‒ 64

Leningen

3

Voucherkredietfaciliteit reissector

‒ 67

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 34

Leningen TOZO

‒ 34

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1

Verlaging invorderingsrente Zorgtoeslag

1

Totaal

‒ 21

Licence