Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Herstel toeslagen

Het kabinet zet zich in voor mensen die gedupeerd zijn door de problemen die zijn ontstaan rondom de kinderopvangtoeslag. Om gedupeerden recht te doen is ruimhartige compensatie en emotioneel herstel cruciaal. In onderstaande tabel 6.1 is een uitsplitsing opgenomen van de beschikbare middelen per regeling van de hersteloperatie en het totaal. Om een integraal overzicht te geven van de financiën laat het overzicht zowel de geraamde uitgaven als de verwachte inkomstenderving aan de lastenkant zien (kwijtschelding van publieke schulden).

Het totaal beschikbare budget is niet veranderd ten opzichte van het overzicht in de Miljoenennota 2024. De enige wijziging betreft een beperkte herschikking van 18 miljoen op de middelen voor dwangsommen. Deze ruimte is gevonden binnen de middelen voor compensatie.

Op 28 september jongstleden is de vaststellingsovereenkomst-route gestart. Dit is een alternatieve schaderoute voor aanvullende schade complementair aan de maatwerkroute via de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

In de 15e voortgangsrapportage wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in de periode mei-augustus, deze is op 29 september met de Kamer gedeeld.

Tabel 6.1 Uitgaven Herstel toeslagen 2023

(bedragen in miljoenen euro's)

2023

Totaal Toeslagenherstel 2023

1.911

  

Verwerkt in departementale begrotingen

1.911

Programma

1.571

w.v. 30k, IB, aanvullende compensatie (incl. uitvoering VSO-route) en overig

342

w.v. Kindregeling

535

w.v. Kwijtschelden publieke schulden (incl. uitvoering; rijksbreed)

349

w.v. Kwijtschelden private schulden (incl. uitvoering)

175

w.v. Andere toeslagen

2

w.v. Ex-partners

11

w.v. Ondersteuning door gemeenten

105

w.v. Reservering ondersteuning rechtsbijstand

3

w.v. Dwangsommen

37

w.v. Ouders in het buitenland (incl. uitvoering)

9

w.v. Uithuisplaatsingen kinderen (incl. uitvoering; J&V)

3

Apparaat

341

Licence