Base description which applies to whole site

Zorg

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

48.216

  

Mee- en tegenvallers

‒ 191

Ramingsbijstelling SOV en OVV

13

Topzorg en Citrienfonds

‒ 13

Onderuitputting stimuleringsregeling wonen en zorg

‒ 19

Onverdeelde middelen op nominaal en onverdeeld

‒ 20

Onderuitputting Sectorplanplus

‒ 23

Onderuitputting sport

‒ 72

Overige mee- en tegenvallers

‒ 57

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 54

Uitkeringen slachtoffers jeugdzorg

‒ 17

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

‒ 20

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 17

  

Desalderingen

1

Desalderingen

1

  

Technisch

‒ 115

Oekraïne

‒ 20

Corona

‒ 95

  

Niet-plafondrelevant

570

Omzetten ontvangsten zorgtoeslag

570

  

Stand Najaarsnota

48.426

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: ONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

5.539

  

Stand Najaarsnota

5.539

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Ramingsbijstelling SOV en OVV

De uitgaven in het kader Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV) en de regeling Onverzekerbare vreemdelingen (OVV) vallen hoger uit dan geraamd (10,7 en 2,7 miljoen euro). De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van declaraties door aanbieders  geestelijke gezondheidszorg, die tot voor kort vanwege vertraging in ICT-aanpassingen met het oog op de invoering van het zorgprestatiemodel niet konden declareren.

Topzorg en Citrienfonds

Omdat de plannen voor de transformatiemiddelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor topzorg en het Citrienfonds nog niet af zijn, komen de middelen dit jaar niet tot besteding (-13,4 miljoen euro).

Onderuitputting stimuleringsregeling wonen en zorg

Voor de financiering van de planontwikkeling van nieuwe woonvormen verstrekt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leningen in kader van de stimuleringsregeling wonen en zorg aan sociale ondernemers en bewonersinitiatieven. Afgesproken is dat de middelen kunnen revolveren zolang de regeling bestaat. Leningen die worden afbetaald, kunnen opnieuw worden uitgeleend. De RVO verwacht een uitgave van 1,2 miljoen in 2023 voor de planontwikkelfase, waardoor in 2023 € 18,6 miljoen van de beschikbare € 19,8 miljoen onbenut blijft.

Onverdeelde middelen op nominaal en onverdeeld

De onverdeelde middelen op Artikel 11 Nominaal en onverdeeld worden afgeboekt (-19,8 miljoen euro)

Onderuitputting Sectorplanplus

Niet alle aanvragen zijn daadwerkelijk gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat opleidingen niet doorgaan of een kortere doorlooptijd kennen dan bij aanvraag opgegeven. Hierdoor valt 22,8 miljoen euro vrij.

Onderuitputting sport

De bijdragen aan medeoverheden (-54,9 miljoen euro) en uitgaven aan subsidies (-17,6 miljoen euro), opdrachten (-0,4 miljoen euro) en inkomensoverdrachten (-0,9 miljoen euro) vallen lager uit dan geraamd. Dit komt onder andere doordat er een lager beroep gedaan is op de Energietegemoetkomingsregeling Sport. In totaal betreft dit 68,3 miljoen euro. Daarnaast vallen er ook coalitieakkoordmiddelen vrij voor het Preventieakkoord (-2,6 miljoen euro) en Sportstimulering (-1,3 miljoen euro).

Overige mee- en tegenvallers

Uit de uitvoeringstoets van het CAK bleek dat de kosten van het CAK voor de maatregel eigen bijdrage huishoudelijke hulp lager uitvallen dan in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Van de beschikbare 10 miljoen euro in 2023 valt 7,8 miljoen euro vrij. Ook bleek een ondersteuningsregeling voor apothekers vanwege staatssteunregels niet uitvoerbaar, waardoor het budget van 10 miljoen euro vrijvalt. Verder was voor de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg 7,1 miljoen euro minder vereist dan geraamd. Daarnaast is incidenteel 10 miljoen euro niet tot besteding gekomen voor de subsidieregeling continuïteit cruciale Jeugdzorg. Verder waren er onder meer tegenvallers vanwege hogere medische uitzendingen en farmaceutische zorg op Caribisch Nederland (8,8 miljoen euro), waardeverlies van vastgoed gerelateerd aan het Groninger Zorgakkoord (7,9 miljoen euro) en de uitvoering van de Wlz en burgerregelingen door het CAK (6,6 miljoen euro).

Overboekingen met andere begrotingen

Uitkeringen slachtoffers jeugdzorg

Voor de afhandeling van de laatste dossiers die resteerden uit de tegemoetkomingsregeling uit 2021 en 2022 vanuit het rapport van commissie de Winter, is 17,2 miljoen euro overgeboekt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein (€ 45,7 miljoen) waren tijdelijk geboekt op de VWS begroting. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt echter bij gemeenten. Het beschikbare bedrag voor gemeenten voor deze meerkosten is voor 2023 vastgesteld op € 20,2 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bij gemeenten. Dit bedrag wordt in 2023 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Er hebben meerdere andere overboekingen plaatsgevonden. Er is bijvoorbeeld voor 2023 in totaal 7 miljoen euro afgedragen aan het BTW-compensatiefonds voor de brede SPUK voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de SPUK voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarnaast levert VWS een bijdrage aan het Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (PPR), beheerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ook werd 6,5 miljoen euro overgeboekt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I.

Desalderingen

Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd. Dit was het geval voor tijdelijke liquiditeitssteun voor jeugd (1,1 miljoen euro). Ook is er een desaldering gerelateerd aan detacheringen van medewerkers teruggedraaid (-0,3 miljoen euro).

Technisch

Oekraïne

Op basis van een kostprijsonderzoek blijkt dat de extra zorgkosten van gemeenten ten behoeve van Oekraïense ontheemden in het sociaal domein lager uitvallen dan eerder geraamd. Dit resulteert in een meevaller van 25,7 miljoen euro. Verder vallen de uitgaven aan Eurocross 3 miljoen euro lager uit dan geraamd en is er een tegenvaller van 8,4 miljoen euro bij de zorguitgaven voor Oekraïners in het kader van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV).

Corona

Tabel 3 Coronamutaties

In miljoenen euro

2023

Onderuitputting meerkosten GGD'en

‒ 45

Onderuitputting LCCB

‒ 18

Onderuitputting opdrachten algemeen

‒ 14

Onderuitputting subsidies COZO

‒ 14

Overige

‒ 5

Totaal

‒ 95

Er zijn minder coronagerelateerde uitgaven gedaan dan geraamd (in totaal ‒ 95,1 miljoen euro). Er was minder geld nodig voor testen en vaccineren in de eerste helft van 2023. De meerkostenregeling COVID, waar GGD’en gebruik van hebben kunnen maken tot en met juni 2023, laat onderuitputting zien. Daarnaast zijn opdrachten goedkoper of niet uitgezet. Het gaat daarbij om onderzoeksgelden, opdrachten in het kader van het CoronaDashboard, Data&Ontwerp en communicatiecampagnes.

Niet-plafondrelevant

Omzetten ontvangsten zorgtoeslag

Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie netto geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met 570 miljoen euro. Verder zijn er meer aanvragen gedaan en afgehandeld voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten, waardoor het budget opgehoogd is met 25 miljoen euro.

Ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Er is sprake van een teruggave in het kader van de instellingssubsidie aan stichting MedMij (3,2 miljoen euro). Verder is er sprake van 3,1 miljoen onderuitputting op de subsidie Nictiz uit 2022, die in 2023 terugontvangen wordt. Daarnaast wordt onder andere 2,3 miljoen lagere ontvangsten verwacht in het kader van de aanpak van wanbetalers en 0,4 miljoen lagere ontvangsten uit bestuurlijke boetes voor onverzekerden.

Desalderingen

Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd. Dit was het geval voor tijdelijke liquiditeitssteun voor jeugd (1,1 miljoen euro). Ook is er een desaldering gerelateerd aan detacheringen van medewerkers teruggedraaid (-0,3 miljoen euro).

Technisch

Corona

Tabel 4 Coronamutaties

In miljoenen euro

2023

Zorgbonus

250

COZO

21

IC-opschaling

14

CIBG

12

LCG

1

Totaal

298

De ontvangsten gerelateerd aan Corona vallen fors hoger uit dan geraamd (298,3 miljoen). De grootste meevaller betreft ontvangsten zorgbonus. Op basis van reeds gerealiseerde ontvangsten en wat nog te verwachten is, wordt in 2023 een ontvangst van 250 miljoen verwacht.  Deze hoge terugontvangst is o.a. het gevolg van 100% bevoorschotting. Op grond van de ingediende verantwoordingen is gebleken dat niet alle aangevraagde zorgbonussen daadwerkelijk zijn verstrekt en ook  speelt de vrije ruimte werkkostenregeling mee: over een deel van de uitbetaalde bonussen was geen eindheffing verschuldigd en dat deel is terugontvangen. Bij de COZO-banen is de belangrijkste oorzaak van de onderbesteding (€ 14 miljoen) dat er uiteindelijk minder coronabanen zijn gerealiseerd dan aangevraagd. Verder zijn er hogere ontvangsten als gevolg van de afrekening van de subsidieregeling IC-opschaling, de bijdrage 2022 aan het CIBG en de afrekening van het voorschot aan het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen.

Niet-plafondrelevant

Omzetten ontvangsten zorgtoeslag

Voor de Zorgtoeslag, die eerst netto geraamd wordt, zijn nu de ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met 570 miljoen euro.

ZORG: UITGAVEN

Uitgaven

 
  

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

91.286

  

Mee- en tegenvallers

‒ 193

Actualisatie Zvw

‒ 193

  

Stand Najaarsnota

91.093

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

5.539

  

Stand Najaarsnota

5.539

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisatie Zvw

Op basis van de actuele cijfers van het Zorginstituut worden de uitgaven in de Zvw naar beneden bijgesteld. De Zvw-uitgaven worden in 2023 neerwaarts bijgesteld met 193 miljoen euro. De grootste meevallers doen zich voor in de medisch-specialistische zorg (152,3 miljoen euro) en de apotheekzorg (61,3 miljoen euro). De voornaamste tegenvaller zit in de grensoverschrijdende zorg (cumulatief 42,7 miljoen euro).

Ontvangsten

Licence