Base description which applies to whole site

2 Het uitgavenbeeld

Paragraaf 2.1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de uitgaven in 2023 sinds de Miljoennota 2024. In deze paragraaf zijn de totaalplafondtoets en de onderliggende deelplafonds inclusief toelichtingen opgenomen. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de onderuitputting per begroting. Paragraaf 2.3 gaat in op de uitgaven aan Oekraïne. De verticale toelichting in bijlage 1 toont voor ieder begrotingshoofdstuk de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Miljoenennota 2024.

Licence