Base description which applies to whole site

2.1.4 Plafondtoets deelplafond Investeringen

Deze paragraaf bevat de plafondtoets van het deelplafond investeringen.

Tabel 2.1.4 Ontwikkeling uitgaven plafond Investeringen
 

(in miljoenen euro; - is onderschrijding)

2023

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024

17.387

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

 

2

Overboekingen met plafond Rijksbegroting

16

3

Valuata Defensie

‒ 6

4

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 1 t/m 3)

17.397

   

5

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2024

18.090

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

 

6

Totaal aanpassingen uitgavenplafond (2 t/m 3)

10

   
 

Uitgavenmutaties met beslag budgettaire ruimte

 

7

Onderuitputting

‒ 1.716

8

Invulling in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting

1.384

9

Reguliere uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 7 t/m 7)

17.768

   

10

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024 (= 5-1)

704

11

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 8-4)

371

12

Uitgavenniveau corona bij Najaarsnota 2023

13

Totale uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 8+11)

17.768

De toets op het deelplafond Investeringen laat een overschrijding bij Najaarsnota zien van 0,4 miljard euro in 2023. Bij Miljoenennota 2024 was voor 2023 sprake van een overschrijding van 0,7 miljard euro. Dit is het gevolg van onderuitputting die is opgetreden op de begrotingen die onder het investeringsplafond vallen.

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

2. Overboekingen met plafond Rijksbegroting

Per saldo is sinds de Miljoenennota budget overgeheveld van het plafond Rijksbegroting naar het plafond Investeringen. De overboekingen zijn nodig omdat bepaalde uitgaven niet vanaf de departementale begrotingen worden gedaan, maar vanaf de begrotingsfondsen die onder het investeringsplafond vallen.

3. Valuta Defensie

Dit betreft lagere uitgaven door verschillen in de dagkoersen ten opzichte van de raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het CPB. Het Agentschap verzorgt de inkoop van dollars voor Defensie. Conform kabinetsafspraak komen budgettaire mee- en tegenvallers door valutaschommelingen bij defensie direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond.

Uitgavenmutaties binnen plafond Investeringen

7. Onderuitputting

De totale onderuitputting wordt in paragraaf 2.2 per begroting toegelicht.

8. Invulling in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting

Er wordt 1,384 miljard euro ingezet ter invulling van de in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting. Zie plafondtoets Rijksbegroting toelichting nr. 15.

Licence