Base description which applies to whole site

2.1.1 Plafondtoets deelplafond Rijksbegroting

Deze paragraaf bevat de plafondtoets van het deelplafond Rijksbegroting.

Tabel 2.1.1 Ontwikkeling uitgavenplafond Rijksbegroting
 

(in miljoenen euro; - is onderschrijding)

2023

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024

162.647

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

 

2

Overboekingen met plafonds Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen

0

3

Oekraïne

191

4

Norg Akkoord

‒ 77

5

Grondbank

‒ 90

6

Amendementen BHOS en SZW

58

7

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 1 t/m 6)

162.730

   

8

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2024

170.898

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

 

9

Totaal aanpassingen uitgavenplafond (2 t/m 6)

82

   
 

Uitgavenmutaties met beslag budgettaire ruimte

 

10

EU-afdrachten

‒ 366

11

Afpakken

284

12

Boetes

‒ 158

13

Rente

‒ 265

14

Onderuitputting

‒ 2.745

15

Invulling in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting

4.233

16

Diversen

3

17

Reguliere uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 8 t/m 15)

171.969

   

18

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024 (= 8-1)

8.251

19

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 16-7)

9.239

20

Uitgavenniveau corona bij Najaarsnota 2023

2.954

21

Totale uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 16+19)

174.923

De toets op het deelplafond Rijksbegroting laat een overschrijding bij de Najaarsnota zien van 9,2 miljard euro in 2023. Bij de Miljoenennota 2024 was voor 2023 sprake van een overschrijding van 8,3 miljard euro. De overschrijding op het deelplafond Rijksbegroting komt doordat de onderschrijding op de deelplafonds Zorg en Sociale Zekerheid wordt ingezet om de in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting op deelplafond Rijksbegroting in te vullen.

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

2. Overboekingen met plafonds Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen

Het uitgavenplafond Rijksbegroting wordt bij de Najaarsnota bijgesteld voor overboekingen van de deelplafonds Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen.

3. Oekraïne

Dit betreft de uitgaven voor Oekraïne waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast. Deze uitgaven zijn met 191 miljoen euro omhoog bijgesteld onder plafond Rijksbegroting. Hiervan is 109 miljoen euro een correctie van de uitgaven die niet relevant voor het uitgavenplafond zijn naar plafond Rijksbegroting. De overige ontwikkeling van de uitgaven aan Oekraïne sinds de Miljoenennota wordt toegelicht in paragraaf 2.3.

4. Norg Akkoord

De vergoeding voor het Norg akkoord wordt met 97 miljoen euro naar beneden bijgesteld vanwege de gedaalde gasprijs. Door deze lagere uitgaven zijn er ook lagere ontvangsten op grond van de Mijnbouwwet van circa 20 miljoen euro. Dit resulteert in een plafondcorrectie van ‒ 77 miljoen euro.

5. Grondbank

In 2023 is minder grond aangekocht dan vooraf verwacht. Daarom komt 90 miljoen euro voor de aankoop van grond niet tot besteding.

6. Amendementen SZW en BHOS

Bij de begrotingsbehandelingen en de behandeling van de Prinsjesdag ISB zijn verschillende amendementen aangenomen met een budgettair effect. Voor deze kasschuiven op de begrotingen van SZW en BHOS wordt het uitgavenplafond gecorrigeerd.

Uitgavenmutaties binnen plafond Rijksbegroting

10. EU-afdrachten

Bij Najaarsnota is de raming van de EU afdrachten geactualiseerd op basis van het betalingenniveau uit de vierde aanvullende begroting (DAB4) van de Europese Commissie voor 2023 en de actualisatie van de invoerrechtenraming. Deze bijstelling betekent een verlaging van de raming van de Nederlandse bni-afdracht in 2023 met 478 miljoen. Daarnaast is er 31 miljoen euro overgeboekt vanaf de Aanvullende Post naar de BZ begroting voor de nabetalingen van de Traditionele Eigen Middelen (TEM). Daarnaast wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor een onbedoeld saldo-effect. Dit leidt tot een verlaging van de perceptiekostenvergoeding van ongeveer 81 miljoen euro.

11. Afpakken

Door het uitblijven van grote transacties doet zich bij het afpakken van (crimineel) geld en goederen een forse tegenvaller (ca. 284,4 miljoen euro) voor.

12. Boetes

Op het dossier boetes doet zich een meevaller voor van 157,5 miljoen euro, doordat er sprake is van een afwijking ten opzichte van raming waarin nog enkele na-effecten van de mobiliteitsbeperkende maatregelen tijdens de coronaperiode zijn meegenomen.

13. Rente

De raming van de rentelasten wijzigt door realisaties en een bijstelling van de financieringsbehoefte.

14. Onderuitputting

De totale onderuitputting wordt in paragraaf 2.2 per begroting toegelicht.

15. Invulling in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting

De in=uittaakstelling is de tegenhanger van de eindejaarsmarge. De eindejaarsmarge is bedoeld om ondoelmatige besteding van middelen aan het einde van het jaar te voorkomen door onbestede middelen (deels) naar het volgende jaar door te schuiven. Hiervoor geldt een maximum van 1,0% van de totale begroting. Begrotingsfondsen zoals het Defensiematerieelbegrotingsfonds, het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds kennen een 100% eindejaarsmarge. Om te voorkomen dat het uitgavenplafond wordt overschreden door de uitkering van de eindejaarsmarge, wordt tegelijkertijd een even grote taakstelling ingeboekt, de zogenaamde in=uittaakstelling. Hierdoor levert het doorschuiven via de eindejaarsmarge dus geen extra middelen op in het jaar waarnaar wordt doorgeschoven. De in=uittaakstelling kent geen concrete invulling, maar wordt gaandeweg het jaar ingevuld. De invulling kan bestaan uit onderuitputting of andere meevallers.

Op plafond Rijksbegroting wordt 4,233 miljard euro ingezet ter invulling van de in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting.

16. Diversen

De post diversen bevat het saldo van de resterende uitgavenmutaties op de departementale begrotingen.

Licence