Base description which applies to whole site

Budgettaire Tabellen Rijksoverheid

Beschrijving dataset

- B-tabellen zijn de open datasets achter de begrotingswetten. Elke regel betreft een artikelonderdeel, detail informatie en het begrote bedrag. De begroting is opgedeeld in 22 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is weer opgedeeld in beleidsartikelen, dit is het niveau waarop de beleidsdoelstellingen geformuleerd worden, de Kamer haar budgetrecht uitoefent, en de Rekenkamer toetst op doelmatigheid en effectiviteit. In de officiële begrotingsstukken worden per begrotingsartikel de budgettaire gevolgen van het beleid tot detail- en regeling-niveau in beeld gebracht.

- In deze dataset zijn de begrotingsartikelen opgedeeld in artikelonderdelen, financiële instrumenten (hoe het geld wordt uitgegeven bijvoorbeeld door subsidies, leningen, of opdrachten) en de specifieke regelingen of ontvangers. In de open data staan de bedragen aangegeven op het laagst beschikbare niveau, veelal regeling niveau.

- Elk begrotingsartikel bevat uitgaven, verplichtingen en ontvangsten. De uitgaven vormen het hoofdbestanddeel van het dataset en geven gedetailleerd weer waar het geld aan wordt uitgegeven. Verplichtingen zijn de juridisch aangegane verplichtingen in het jaar – bijvoorbeeld vastgelegd in contracten – die tot uitbetaling gaan of reeds zijn gekomen. De verplichtingen worden per begrotingsartikel als percentage juridisch verplicht van de uitgaven en als bedrag (x1000) weergegeven. Ontvangsten staan vaak wel gedetailleerder aangegeven en bijvoorbeeld op een begrotingsartikelonderdeel. Let op: de ontvangsten staan als positieve bedragen op de begroting, maar zijn als onderdeel van de “uitgavenkant” van de begroting eigenlijk een negatieve uitgave. Deze moeten dan juist worden afgetrokken.

- De begroting kent verschillende fasen: begrotingswetvoorstel, de begrotingswet zoals aangenomen, de eerste suppletoire begroting, de tweede suppletoire begroting, en de slotwet. Per regel staan er vijf bedragen. Bedrag T staat voor het jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd. T-2, T-1 zijn de realisatiecijfers van voorgaande jaren, T+1 en T+2 de ramingen voor de twee jaren na de begroting. Een uitzondering is de slotwet, hier staan de realisatiecijfers van jaar T, en de vier jaren ervoor.-

Eigenaar
Licentie CC-0 (1.0)
Updated 09/22/2022 - 00:00
Status Beschikbaar
Language Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Omschrijving Download
Bekijk informatie over deze dataset op data.overheid.nl
Ontwerpbegroting 2021 CSV
Ontwerpbegroting 2020 CSV
Licence