Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2

In de Miljoenennota 2000 is ingegaan op de wijzigingen die zijn aangebracht in de financiering van agentschappen. Door de introductie van de leenfaciliteit is het in principe niet meer noodzakelijk dat agentschappen zelf reserveren voor toekomstige investeringen. De financieringsfunctie van het eigen vermogen is in wezen komen te vervallen. Agentschappen moeten door toepassing van de regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000 met een beroep op de leenfaciliteit het moederministerie alsnog betalen voor de overdracht van vermogensbestanddelen (het saldo van bezittingen en schulden). De eenmalige ontvangst bij het moederministerie is niet relevant voor het uitgavenkader. Ministeries moeten door deze wijzigingen wel extra (rente)kosten maken. Om te voorkomen dat toepassing van de beleidslijn een drempel opwerpt voor toekomstige agentschapsvorming, wordt rentecompensatie verstrekt voor het beroep op de leenfaciliteit uit hoofde van de overdracht van vermogensbestanddelen. Agentschappen houden nog slechts eigen vermogen uit hoofde van de bufferfunctie. Dit eigen vermogen is gemaximeerd op 5% van de omzet. Wanneer het eigen vermogen hoger uitvalt, moeten afspraken gemaakt worden om het wederom onder de toegestane grens te brengen.

De balans per 31/12/1999 uit de financiële verantwoording over 1999 vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van de cijfers van de vermogensconversie. In onderstaande tabel zijn deze voor de verschillende agentschappen vastgelegd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de eerste suppletore begrotingen van de ministeries.

Tabel 1 Vermogensconversie agentschappen (bedragen x f 1 000)

ministerie/agentschap1bedrag vermogensconversiebedrag rentecompensatiebedrag afspraken aanvullende afbouw van het eigen vermogen
BuiZa/CBI59830602
Justitie/CJIB5 943297nvt
Justitie/DJI202 90410 14547 268
Justitie/IND71 2773 564nvt
BZK/BPR1 02351nvt
BZK/CAS3 049152396
BZK/ITO16 13280717 993
BZK/IVOP001 479
BZK/KLPD152 2187 611nvt
OCW/CFI14 293715nvt
OCW/RAD14 009700nvt
Defensie/DTO214 33010 71733 945
Defensie/DGW&T54 7972 740nvt
V&W/KNMI30 5761 5299 768
V&W/RDR20 6301 03220 206
EZ/Senter001 886
LNV/BH14 608730nvt
LNV/Laser4 625231nvt
LNV/PD3 861176nvt
VWS/CBG00nvt

1 In deze tabel zijn de agentschappen VROM/RGD en VWS/IW&V niet opgenomen. De RGD heeft reeds bij de start als agentschap per 1/1/1999 afgerekend voor de overdracht van vermogensbestanddelen (saldo van bezittingen minus schulden), waardoor een vermogensconversie per 1/1/2000 niet van toepassing is. De openingsbalans van het agentschap IW&V is nog niet definitief vastgesteld. Bij de vaststelling van de openingsbalans wordt afgerekend voor de overdracht van vermogensbestanddelen. Dit zal in de tweede suppletore begroting 2000 worden verwerkt.

Licence