Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2

Actualisering ingrepen financiële sector

In de Najaarsnota is een totaaloverzicht gegeven van budgettaire gevolgen van de kredietcrisismaatregelen. Hieronder wordt deze tabel geactualiseerd.

Budgettaire gevolgen kredietcrisismaatregelen (€ mln)20082009Begrotingsartikel
A. Verwerving Fortis/RFS/AA   
1. Deelneming Fortis16 800IX-B, artikel 3
2. Verwerving belang RFS/AA6 540IX-B, artikel 3
3. Overbruggingskredieten Fortis44 341IX-A, artikel 1
4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis– 502– 428IX-A, artikel 1
5. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis – 35 166IX-A, artikel 1
6. Dividend Fortis0IX-B, artikel 3
7. Dividend RFS/AA0IX-B, artikel 3
    
B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld)   
8. Verstrekt kapitaal13 750 IX-B, artikel 3
9. Couponbetalingen uit hoofde van verstrekt kapitaal (ontvangsten) – 578IX-B, artikel 3
    
C. Back-up faciliteit ING   
10. Verwachte portefeuilleontvangsten ING – 4 106IX-B, artikel 3
11. Garantiefee – 43IX-B, artikel 3
12. Management fee 110IX-B, artikel 3
13. Funding fee 3 809IX-B, artikel 3
    
D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (200 mld)   
14. Garantieverlening (geëffectueerd en plafond)2 740197 260IX-B, artikel 2
15. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen0– 109IX-B, artikel 2
16. Schade-uitkeringen00IX-B, artikel 2
    
E. IJsland   
17. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave1 23686IX-B, artikel 2
    
F. Overige gevolgen   
18. Uitvoeringskosten en inhuur externen115IX-B, artikel 3
19. Rente over staatsschuld450IX-A, artikel 1

– : ontvangsten/+: uitgaven

Toelichting tabel:

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

1. tot en met 3: n.v.t.

4 en 5. Het is de bedoeling dat Fortis Bank Nederland (FBNL) zich zo spoedig mogelijk zelfstandig financiert. Met FBNL is afgesproken dat de kredietfaciliteit wordt afgebouwd in 2009. De omvang van de uitstaande overbruggingskredieten zal in 2009 daardoor naar verwachting afnemen met ca. 35 mld. Hierdoor zullen de netto renteontvangsten ook dalen. FBNL leent tegen een tarief gebaseerd op euribor plus een opslag. Door de lage euribor tarieven in 2009 lopen de renteontvangsten gecorrigeerd voor vervroegde aflossing verder terug.

6. De verwachting is dat er in 2009 geen dividend uitgekeerd zal worden.

7. De verwachting is dat er in 2009 geen dividend uitgekeerd zal worden.

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld)

8. Medio oktober heeft de Nederlandse overheid een bedrag van 20 mld per direct beschikbaar gesteld voor banken en verzekeraars in Nederland. Uit hoofde van dit fonds is in 2008 in totaal 13,75 mld aan kapitaal beschikbaar gesteld. Het resterende deel (6,25 mld) zal in principe t/m 10 oktober 2009 beschikbaar blijven.

9. Omdat ING, SNS REAAL en AEGON in 2008 een interim-dividend hebben uitgekeerd aan de aandeelhouders en de participaties een korte eerste coupon hebben, ontvangt de Staat couponbetalingen in 2009.

C. Back-up faciliteit ING

10 t/m 13. In Kamerstukken II 2008/09, 31 371, nr. 97 is aangegeven dat de kasstromen verwerkt worden op artikel 3, begroting IXB. Aan de ontvangstenkant zijn twee posten opgenomen: de betalingen van ING aan de Staat (kaststromen uit de portefeuille) welke verband houden met rentebetalingen, reguliere aflossingen en vervroegde aflossingen en een garantiefee van ING. Aan de uitgavenkant zijn ook twee posten opgenomen: de funding fee van de Staat aan ING en een management fee.

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (200 mld)

14. Uit hoofde van de garantieregeling is in 2008 in totaal 2,74 mld aan garanties verstrekte (geëffectueerd). Het plafond van deze regeling is 200 mld. Het resterende deel van het plafond (197,26 mld) zal in 2009 beschikbaar blijven omdat de garantieregeling in beginsel loopt tot en met 31 december 2009. Derhalve wordt opnieuw het resterende deel van het plafond ter autorisatie aan het parlement voorgelegd. Inmiddels is op dit moment in totaal (2008 en 2009) ca. 35 mld aan garanties verstrekt.

15. Deze mutatie betreft de premieontvangsten van de verstrekte en geëffectueerde garanties uit hoofde van de garantieregeling bancaire leningen.

16. n.v.t.

E. IJsland

17. De mutatie (86 mln) betreft de uitgaven die voortkomen uit feit dat de Nederlandse Staat de uitkeringen die hebben plaatsgevonden uit hoofde van het IJslandse depositogarantiestelsel voorfinanciert. Depositohouders konden tot 16 maart 2009 een claim indienen ten laste van het DGS. Ten aanzien van de bedragen gerelateerd aan de 2e en 3e tranche geldt dat de uitvoerder van het Nederlandse DGS, DNB, de bedragen zal gaan terugvorderen uit de boedel van het failliete Landsbanki. Pas dan wordt duidelijk wat de exacte omvang is van de uiteindelijke kosten voor de Nederlandse Staat en de Nederlandse banken.

F. Overige gevolgen

18. Vanwege de nationalisatie van Fortis/AA en de oprichting van de nieuwe projectdirectie Bureau Financiële Instellingen zijn extra middelen benodigd, met name voor advies van externe specialisten.

19. Door de integrale benadering van schuldmanagement – dat wil zeggen: de financieringsbehoefte wordt in haar totaliteit gedekt, ongeacht herkomst van de financiering – is het zeer lastig het totaal aan gerealiseerde rentelasten toe te schrijven aan «reguliere» rentelasten en rentelasten voor financiering van maatregelen genomen naar aanleiding van de kredietcrisis.

Licence