Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Inleiding

De Voorjaarsnota 2010 is de eerste rapportage van het kabinet over de uitvoering van de begroting 2010. Hierin geeft het kabinet een overzicht van de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2010 ten opzichte van de Miljoenennota 2010. Deze bijstellingen zijn gebaseerd op nieuwe macro-economische ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB en inzichten over de begrotingsuitvoering.

De uitvoering van de begroting 2010 wordt gekenmerkt door budgettaire krapte en forse tegenvallers, met name in de gezondheidszorg. Het uitgavenkader sluit voor 2010. De voorgenomen maatregelen voor 2011 en verder worden zoals gebruikelijk gepresenteerd in de Miljoenennota 2011. Het kabinet zal daarin een sluitend kader voor 2011 presenteren.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de kapitaalverstrekking aan Fortis Bank Nederland/ ANB AMRO beoordeeld als gedeeltelijk als relevant voor het EMU-saldo, hetgeen het saldo in 2010 met 0,2% bbp belast. De saldobelasting als gevolg van de kapitaalverstrekking is eenmalig. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de schuldquote. Vervolgens laten zowel de inkomsten en de gasbaten tegenvallers zien ten opzichte van de raming in de Miljoenennota 2010. Het EMU-saldo 2010 komt zodoende uit op een tekort van 6,6% bbp. De EMU-schuld 2010 komt uit op 66% bbp.

In deze Voorjaarsnota is ook het leningenprogramma aan Griekenland verwerkt. Het gaat hier om een bedrag aan leningen van maximaal 4,704 mld voor de gehele periode 2010–2013. In 2010, het eerste jaar waarin op dit bedrag getrokken wordt, gaat het naar schatting om 1,8 mld.

Voorts is in deze Voorjaarsnota het Nederlands aandeel opgenomen in het special purpose vehicle (SPV) voor de eurolanden. Via dit mechanisme is maximaal 440 mld aan leningen beschikbaar. De eurolanden zullen garant staan voor de verplichtingen van deze SPV. Het Nederlandse aandeel hierin bedraagt maximaal 26 mld. Het mechanisme wordt pas aangesproken als het communautaire deel is uitgeput. Communautair is via de Europese begroting in totaal 60 mld aan leningen beschikbaar. Hiervoor staan lidstaten van de EU garant op basis van hun aandeel in de Europese begroting. Voor Nederland gaat het dan om circa 3 mld. Er bestond al een vergelijkbare faciliteit voor niet-euro EU-landen. Het plafond van deze faciliteit is in 2009 opgehoogd naar 50 mld. Hierover bent u destijds geïnformeerd.

Deze Voorjaarsnota is als volgt opgebouwd: paragraaf 2 gaat in op de uitgaven, paragraaf 3 kijkt naar de inkomsten, paragraaf 4 behandelt het EMU-saldo en de EMU-schuld en paragraaf 5 de gevolgen van de economische en financiële crisis.

Licence