Base description which applies to whole site

2. Uitgaven

Totaalkader

Op diverse begrotingen is sprake van forse uitvoeringsproblematiek van in totaal meer dan 2 mld1. Dit is volledig opgelost. Hiervoor zijn ook generieke maatregelen ingezet.

Tabel 1 laat zien dat het totaalkader sluit.

Tabel 1: toetsing totaalkader

(+ = tegenvaller mld)

2010

Totaalkader MN 2010

0,0

Toetsing totaalkader Voorjaarsnota 2010

0,0

  

Kader RBG-eng MN 2010

0,6

Besluitvorming Voorjaarsnota

– 1,1

Kader RBG-eng Voorjaarsnota 2010

– 0,5

  

Kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt MN 2010

0,0

Besluitvorming Voorjaarsnota

– 0,1

Kader sociale zekerheid Voorjaarsnota 2010

0,0

  

Kader zorg MN 2010

– 0,7

Besluitvorming Voorjaarsnota

1,2

Kader zorg Voorjaarsnota 2010

0,6

Kader RBG-eng

In het kader RBG-eng hebben zich ten opzichte van stand Miljoenennota 2010 enkele mutaties voorgedaan, hetgeen resulteert in onderstaande kadertoetsing.

Tabel 2: Uitvoeringsbeeld kader RBG-eng

(+ = tegenvaller mld)

2010

Stand kadertoetsing MN 2010

0,6

Macromutaties

 

EU-afdrachten

– 0,3

Rente CKB

– 0,2

Dividend DNB

– 0,1

Beleidsmatige mutaties

 

Justitie (asiel, inclusief ODA toerekening)

0,1

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,1

Wonen, Wijken en Integratie

0,1

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0,1

Volkgezondheid, Welzijn en Sport (griepvaccins)

0,1

Generieke maatregelen

 

Prijsbijstelling

– 0,3

Loonbijstelling

– 0,6

Een jaar uitstel tranche 2010 enveloppenmiddelen

– 0,1

Kadertoetsing RBG-eng Voorjaarsnota 2010

– 0,5

Macromutaties

De EU-afdrachten laten een meevaller in 2010 zien als gevolg van onderuitputting van de begroting in 2009. De rente-uitgaven van het Centraal Kasbeheer vallen mee door een lagere korte rentestand. Rente-effecten op de kapitaal- en geldmarkt leiden tot een meevaller bij de winstraming van de Nederlandsche Bank (DNB).

Beleidsmatige mutaties

Naar aanleiding van het advies van de 13e studiegroep begrotingsruimte is besloten het generale karakter van het asieldossier te beëindigen. Om dit mogelijk te maken wordt een actualisering van de raming doorgevoerd.

De raming van de instroom van het aantal asielzoekers voor 2010 structureel wordt geactualiseerd op basis van de realisatiecijfers over 2009. Ook wordt een mutatie doorgevoerd ten aanzien van de reeks geboekte bedragen in het kader van de ODA-toerekening van de kosten van het eerste jaar opvang. De definitieve afrekening blijft op jaarbasis plaatsvinden en kan gecorrigeerd worden voor de daadwerkelijk gerealiseerde instroom.

De extra uitgaven op de begroting van OCW komen vooral voort uit extra aantallen leerlingen- en studenten en de kinderopvang. In de verschillende onderwijssectoren melden zich per saldo meer leerlingen en studenten aan dan eerder geraamd. Aangenomen kan worden dat deze hoger uitvallende aantallen voor een deel het gevolg zijn van de economische crisis. In de kinderopvang betreft het hoofdzakelijk tegenvallende opbrengsten van de aanpassingen in de gastouderopvang die per 1 januari jongstleden zijn doorgevoerd. Daarnaast is nog sprake van een tegenvallende opbrengst van de tabelaanpassing die per 1 januari 2009 is doorgevoerd. Dekking komt in 2010 uit inzet eindejaarsmarge 2009, de stimuleringsenveloppe arbeidsmarkt (door de crisis zijn leerlingen langer op school gebleven dan geraamd, waarmee de additionele instroom van de jeugdwerkloosheid is verminderd), de ramingsbijstelling studiefinanciering en de stimuleringsenveloppe MBO. OCW ontvangt een éénmalige bijdrage van 30 mln, ten behoeve van de wettelijke verplichting tot het uitkeren van prijsbijstelling.

WWI heeft een overschrijding van 55 mln in 2010. De tegenvaller wordt met name veroorzaakt door de huurtoeslag. In 2010 wordt het budget voor inburgeringstrajecten bijgesteld.

Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. De LNV begroting wordt met 36 mln verhoogd voor ruimings- en uitvoeringskosten.

Naar aanleiding van het advies van de 13e studiegroep begrotingsruimte is besloten het generale karakter van het apurementdossier te beëindigen. Om LNV in de gelegenheid te stellen toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen, wordt een reeks aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.

De in 2009 genomen maatregelen ter bestrijding van de Mexicaanse griep zorgen voor onvermijdelijke uitgaven in 2010.

Generieke maatregelen

De tranche 2010 van de prijsbijstelling wordt niet uitgekeerd in 2010.

Verder wordt de tranche 2010 van de loonbijstelling in 2010 ingezet om de uitvoeringsproblematiek te dekken. Tot slot wordt de tranche 2010 van de CA-enveloppen (pijlermiddelen) die nog op de Aanvullende Post staan met één jaar vertraging uitgekeerd.

Kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Binnen het kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt zijn er uitvoeringstegenvallers, met name op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Deze zijn met diverse maatregelen geredresseerd. Het betreft onder andere de inzet van de eindejaarsmarge en verscheidene gereserveerde middelen.

Tabel 3: Uitvoeringsbeeld kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt

(+ = tegenvaller mld)

2010

Kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt MN 2010

0,0

Uitvoeringstegenvallers

0,1

Maatregelen

– 0,1

Aanvullende posten:

 

Loon- en prijsbijstelling (incl. ZBO’s)

– 0,1

Kader sociale zekerheid Voorjaarsnota 2010

0,0

Kader zorg

Tabel 4: Uitvoeringsbeeld kader zorg

(+ = tegenvaller mld)

2010

Kader zorg MN 2010

– 0,7

Saldo mee- en tegenvallers

1,4

Maatregelen

– 0,2

Kader zorg Voorjaarsnota 2010

0,6

De uitgaven aan de gezondheidszorg blijken (op basis van gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over 2008 en 2009) sterker te zijn gegroeid dan geraamd. De hogere uitgaven in 2008 en 2009 doen zich op meerdere onderdelen van de zorg voor en zijn grotendeels structureel. Dit leidt dus tot hogere uitgaven in zowel 2010 als in latere jaren.

In de curatieve zorg zijn er extra uitgaven aan onder andere medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapie, tandheelkundige zorg en de geestelijke gezondheidszorg (in totaal ca. 1,0 mld). Op het terrein van de care laat bijvoorbeeld de in instellingen geleverde zorg een overschrijding van het beschikbare budget zien (ca. 0,4 mld).

Naast deze uitgavenstijgingen zijn er ook verschillende aanvullende tegenvallers. Zo heeft de NZa in 2009 besloten de tarieven voor verloskundigen en apothekers te verhogen (ca 0,1 mld). Bij de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) is een tegenvaller (ca 0,1 mld). Een structurele meevaller is er bij de geneesmiddelen, dankzij bijvoorbeeld prijsverlagingen door het aflopen van patenten en het gevoerde preferentiebeleid (ca. 0,2 mld).

Het is in de zorg gecompliceerd om maatregelen te treffen in het lopende jaar. Voor het lopende jaar zijn het verzekerd pakket voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de aanspraken in de AWBZ, de tarieven en de eigen betalingen wettelijk vastgelegd. Voor 2010 resteren dan ook hogere uitgaven dan geraamd. Waar mogelijk zijn uiteraard maatregelen genomen die reeds in 2010 tot besparingen leiden. Zo wordt de vorig jaar genomen maatregel bij de medisch specialisten opgehoogd en wordt een incidentele meevaller bij de geneesmiddelen ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek.

Licence