Base description which applies to whole site

Aanvullende Post

ALGEMEEN: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

361,5

482,3

571,2

657,7

615,8

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A10 btw-compensatiefonds

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

B13 intensivering veiligheid

0,0

40,0

83,0

95,0

105,0

C14 terugdraaien intensivering duurzaamheid

– 155,0

– 163,0

– 163,0

– 163,0

– 163,0

D29 budget motie van haersma buma naar scholen ipv gemeenten

0,0

0,0

256,0

256,0

256,0

D30 verdubbeling intensivering leerkrachten vo

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

D32 intensivering onderwijs en onderzoek

0,0

25,0

212,0

504,0

689,0

Diverse in- en uitvoeringskosten ra-maatregelen zorg

0,0

108,0

88,0

85,0

85,0

F79 intensivering armoedebeleid

0,0

80,0

100,0

100,0

100,0

G81 subsidies bedrijven

0,0

319,0

319,0

319,0

319,0

J110 versterking toezicht belastingdienst, uwv en svb

108,0

169,0

157,0

157,0

157,0

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 962,6

– 6,0

0,0

0,0

0,0

Terugdraaien maatregel a10 btw-compensatiefonds

0,0

0,0

– 150,0

– 150,0

– 150,0

Uitkering intensivering leerkrachten

– 50,0

– 50,0

0,0

0,0

0,0

Uitkering intensivering natuur begrotingsakkoord

– 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitkering intensivering ov/infra begrotingsakkoord

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

Uitkering intensivering tki-toeslag

0,0

– 110,0

– 110,0

– 110,0

– 110,0

Uitkering intensivering versterking toezicht

– 108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitkering reorganisatiemiddelen nationale politie

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vastgoed dji

106,0

159,0

34,0

187,0

0,0

Diversen

– 39,0

– 48,0

– 57,2

– 51,2

– 51,2

Sociale zekerheid

         

Intersectorale scholing en van werk-naar-werk-trajecten

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Reservering sociale agenda

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Resterend budget mobiliteitsbonussen

80,0

65,0

45,0

20,0

0,0

Uitkering resterend budget mobiliteitsbonussen

– 80,0

– 33,5

– 16,8

0,0

0,0

Uitkering/inzet middelen tbv sociaal akkoord

0,0

– 596,5

– 608,3

– 615,0

– 595,0

Diversen

0,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Zorg

         

Diverse in- en uitvoeringskosten ra-maatregelen zorg

0,0

0,0

110,0

100,0

100,0

E39 intensivering wijkverpleegkundige

0,0

0,0

50,0

100,0

250,0

E54 intensivering arbeidsmarkt zorg

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

E57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

0,0

100,0

709,0

759,0

761,0

Overheveling umc's

0,0

17,0

17,0

17,0

17,0

 

– 1.419,6

588,0

1.687,7

2.222,8

2.482,8

           

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

– 3,9

0,6

0,6

0,7

0,7

Sociale zekerheid

         

Kadercorrectie sociaal akkoord

0,0

15,0

30,0

45,0

45,0

Diversen

0,1

1,0

1,0

1,0

0,9

Zorg

         

Diversen

0,0

0,2

1,5

1,6

2,0

 

– 3,8

16,8

33,1

48,3

48,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 1.423,3

604,8

1.720,8

2.271,1

2.531,5

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

– 1.061,8

1.087,1

2.292,0

2.928,9

3.147,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

250,0

250,0

250,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

– 1.061,8

1.337,1

2.542,0

3.178,9

3.147,3

A10 btw-compensatiefonds + Terugdraaien maatregel A10 btw-compensatiefonds

Dit betreft een onderdeel van maatregel A10 uit het regeerakkoord. In het bestuurlijk overleg met VNG en IPO van 18 januari is besloten het btw-compensatiefonds te continueren. Daarom wordt de overboeking van een deel van het budget van het btw-compensatiefonds naar de aanvullende post weer teruggedraaid.

B13 intensivering veiligheid

Dit betreft maatregel B13 uit het regeerakkoord.

C14 terugdraaien intensivering duurzaamheid

Dit betreft maatregel C14 uit het regeerakkoord.

D29 budget motie van Haersma Buma naar scholen ipv gemeenten

Dit betreft maatregel D29 uit het regeerakkoord.

D30 verdubbeling intensivering leerkrachten vo + Uitkering intensivering leerkrachten

Dit betreft maatregel D30 uit het regeerakkoord. Deze middelen zijn overgeboekt.

D32 intensivering onderwijs en onderzoek

Dit betreft maatregel D32 uit het regeerakkoord.

Diverse in- en uitvoeringskosten RA-maatregelen zorg

Dit betreft een reservering voor in- en uitvoeringskosten voor de RA-maatregelen E35 (harmoniseren duur vervolgopleiding medisch specialisten), E37 (stringenter pakketbeheer), E45 (invoering inkomensafhankelijk eigen risico), E46 (geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten, overheveling persoonlijke verzorging) en E47 (landelijke invoering intramurale AWBZ).

F79 intensivering armoedebeleid

Dit betreft maatregel F79 uit het regeerakkoord.

G81 subsidies bedrijven + Uitkering intensivering TKI-toeslag

Dit betreft een deel van maatregel G81 uit het regeerakkoord. De middelen ter verhoging van het budget van de TKI-toeslag zijn overgeboekt.

J110 versterking toezicht belastingdienst, UWV en SVB + Uitkering intensivering versterking toezicht

Dit betreft maatregel J110 uit het regeerakkoord. Deze middelen zijn overgeboekt voor het jaar 2013.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan wordt de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de Aanvullende Post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2012 heeft voortgedaan ook in 2013 zal optreden. De eindejaarsmarge voor de HGIS-middelen en de daarmee corresponderende in=uit wordt over twee jaren verspreid.

Uitkering intensivering natuur begrotingsakkoord

Dit betreft overboeking van de intensivering voor natuur uit het begrotingsakkoord voor het jaar 2013.

Uitkering intensivering OV/infra begrotingsakkoord

Dit betreft overboeking van de intensivering voor OV/infra uit het begrotingsakkoord.

Uitkering reorganisatiemiddelen Nationale Politie

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van de reorganisatie voortvloeiende uit de vorming van de Nationale Politie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 30 mln. overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven.

Vastgoed DJI

Op 22 maart is de Kamer geïnformeerd over het Masterplan DJI (TK 24 587 nr. 490). In het Masterplan wordt onder meer ingezet op elektronische detentie en uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen. De uitvoering van het Masterplan DJI heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal gevangenissen zal worden gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen gereserveerd op de Aanvullende Post.

Diversen

In verband met het vaststellen van de nieuwe uitgavenkaders van het kabinet Rutte 2 zijn de ramingen van de Aanvullende Post geactualiseerd.

Intersectorale scholing en van werk-naar-werk-trajecten

Dit betreft de enveloppe uit het regeerakkoord van 300 mln. ten behoeve van intersectorale scholing en van-werk-naar-werk-trajecten.

Reservering sociale agenda

Dit betreft de enveloppe uit het regeerakkoord van 250 mln. ten behoeve van de sociale agenda.

Resterend budget mobiliteitsbonussen + Uitkering resterend budget mobiliteitsbonussen

Dit betreft de enveloppe uit het regeerakkoord met daarin het restant van de middelen die beschikbaar waren voor de intensivering van mobiliteitsbonussen. Hiervoor was per jaar 300 mln. beschikbaar. Structureel is dit bij het regeerakkoord ingezet voor mobiliteitsbonussen. Incidenteel resteerden middelen die in deze enveloppe gevat zijn. Een deel van deze incidentele middelen zijn overgeboekt ten behoeve van aanpak jeugdwerkloosheid en arbeidsparticipatie ouderen.

Uitkering/inzet middelen tbv Sociaal Akkoord + Kadercorrectie Sociaal Akkoord

Dit betreft de inzet van middelen t.b.v. dekking van het Sociaal Akkoord. Het gaat om de enveloppe intersectorale scholing en van werk-naar-werk-trajecten, de reservering sociale agenda en het restant van het resterend budget mobiliteitsbonussen (na aftrek van de inzet voor aanpak jeugdwerkloosheid en arbeidsparticipatie ouderen). Verder is hierin ook het saldo meegenomen van de lastenmaatregelen uit het Sociaal Akkoord, waarvoor het uitgavenkader is gecorrigeerd.

E39 intensivering wijkverpleegkundige

Dit betreft maatregel E39 uit het regeerakkoord.

E54 intensivering arbeidsmarkt zorg

Dit betreft maatregel E54 uit het regeerakkoord.

E57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

Dit betreft maatregel E57 uit het regeerakkoord.

Overheveling UMC's

Conform Startnota zijn middelen gereserveerd voor de voorgenomen overstap van de UMC’s van pensioenfonds ABP naar PGGM per 1 januari 2014.

Licence