Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013

4.979,2

5.319,7

5.538,8

5.506,1

5.722,0

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 22,0

– 49,0

Asielzoekers

26,3

32,0

31,2

31,4

31,4

Bescherming ambassades (def)

– 15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Bnp aanpassing oda

– 100,3

– 135,0

– 171,9

– 225,3

– 296,3

Duurzaam milieugebruik wereldwijd

– 9,7

– 99,8

– 99,8

– 69,9

– 39,9

Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden

52,3

492,1

606,6

602,4

587,4

Efficiënt en duurzaam watergebruik

– 8,3

– 50,0

– 55,0

– 40,0

– 25,0

Eindejaarsmarge hgis

112,4

5,0

– 0,6

0,0

0,0

Goed onderwijs

– 22,7

– 60,0

– 100,0

– 110,0

– 115,0

H85 ontwikkelingshulp

0,0

– 750,0

– 750,0

– 750,0

– 1.000,0

H86 vrijgave tbv nieuw budget internationale vrede en veiligheid

0,0

– 190,5

– 190,5

– 190,5

– 190,5

H87 nieuw budget internationale vrede en veiligheid

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

H88 revolving fund internationale samenwerking

0,0

250,0

250,0

250,0

0,0

H89 reductie postennetwerk

0,0

– 20,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

Herschikking 9b

– 150,0

180,2

9,7

39,7

39,7

Herschikking wereldbank ida

150,0

– 180,0

30,0

0,0

0,0

Korting hgis non-oda

– 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Korting ifi's

0,0

0,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

Prijs bbp aanpassing non-oda

– 0,9

– 2,7

– 6,0

– 13,6

– 18,2

Private sector ontwikkeling

– 29,9

– 105,0

– 90,0

– 50,0

5,0

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

– 10,8

0,0

– 20,0

5,0

20,0

Toerekening schuldkwijtschelding ontwikkelingslanden

150,0

0,0

30,0

0,0

0,0

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde

– 6,0

– 120,0

– 149,7

– 151,8

– 151,8

Versterking maatschappelijk middenveld

– 2,9

2,3

2,3

– 115,0

– 230,0

Voedselzekerheid

34,0

– 60,0

– 85,0

– 60,0

– 40,0

Diversen

25,9

6,5

0,7

– 1,4

– 1,9

 

94,1

– 554,9

– 588,0

– 701,0

– 1.304,1

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Een sterke internationale concurrentiepositie

89,2

82,0

68,4

66,1

60,5

Herverkaveling ez/buitenl.handel & os

– 89,2

– 82,0

– 68,4

– 66,1

– 60,5

Diversen

0,0

0,0

0,0

6,6

3,0

 

0,0

0,0

0,0

6,6

3,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

94,2

– 554,9

– 588,0

– 694,3

– 1.301,1

Stand Voorjaarsnota 2013

5.073,3

4.764,8

4.950,7

4.811,8

4.420,9

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013

149,5

144,4

136,5

133,2

137,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

– 4,5

 

0,0

0,0

0,0

0,0

– 4,5

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

0,0

0,0

0,0

6,6

3,0

 

0,0

0,0

0,0

6,6

3,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

0,0

0,0

0,0

6,6

– 1,5

Stand Voorjaarsnota 2013

149,5

144,4

136,5

139,8

136,2

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan internationale samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast aan macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van het HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (bnp) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen in het bnp. Het non-ODA deel van de HGIS wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begrotingen van BuZa (V) en BH&OS (XVII) verantwoord.

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Asielzoekers

De toerekening aan ODA van uitgaven aan eerstejaars asielzoekers valt lager uit dan geraamd. Het ODA budget op de begroting van BH&OS wordt hiervoor gecorrigeerd.

Bescherming ambassades (Def)

Dit betreft een bijdrage van BuZa aan DEF voor de bescherming van hoog risicoposten.

Bnp-aanpassing ODA

Naar aanleiding van de meest recente ramingen van het CPB wordt het ODA budget gecorrigeerd voor veranderingen in het bnp.

Duurzaam milieugebruik wereldwijd

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget voor duurzaam milieugebruik wereldwijd neerwaarts bijgesteld.

Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden

De uitgavenstijging op dit verdeelartikel vloeit met name voort uit het doorverdelen naar andere artikelen van maatregel H85 uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget.

Efficiënt en duurzaam watergebruik

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget voor efficiënt en duurzaam watergebruik neerwaarts bijgesteld.

Eindejaarsmarge HGIS

Aan de HGIS wordt de eindejaarsmarge toegevoegd, welke deels wordt doorverdeeld naar de HGIS departementen.

Goed onderwijs

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget voor goed onderwijs neerwaarts bijgesteld.

H85 Ontwikkelingshulp

Dit betreft maatregel H85 uit het regeerakkoord.

H86 vrijgave tbv nieuw budget internationale vrede en veiligheid

Dit betreft de toevoeging van het budget voor crisisbeheersingsoperaties van de begroting van Defensie aan de begroting van BuZa ten behoeve van het nieuwe budget voor internationale vrede en veiligheid.

H87 Nieuw budget internationale vrede en veiligheid

Dit betreft maatregel H87 uit het regeerakkoord.

H88 Revolving Fund Internationale Samenwerking

Dit betreft maatregel H88 uit het regeerakkoord.

H89 Reductie postennetwerk

Dit betreft maatregel H89 uit het regeerakkoord.

Herschikking 9B / Herschikking Wereldbank IDA

Dit betreft een herschikking tussen de begroting van FIN en de begroting van BuZa. Als gevolg van deze herschikking kunnen betalingen van FIN aan de Wereldbank worden vervroegd en wordt de begroting van BH&OS in 2014 ontlast.

Korting HGIS non-ODA

De HGIS draagt incidenteel 100 mln. bij aan de algemene budgettaire problematiek.

Korting ifi’s

Als gevolg van maatregel H85 uit het regeerakkoord worden de uitgaven aan internationale financiële organisaties neerwaarts bijgesteld.

Prijs bbp aanpassing non-ODA

Het non-ODA budget wordt aangepast aan de prijs-bbp ontwikkeling ramingen van het CPB.

Private sector ontwikkeling

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget private sector ontwikkeling op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangepast.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op de begroting van BH&OS aangepast.

Toerekening schuldkwijtschelding ontwikkelingslanden

De toerekening aan ODA van schuldkwijtschelding aan ontwikkelingslanden valt lager uit dan geraamd. Het ODA-budget op de begroting van BH&OS wordt hiervoor gecorrigeerd.

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde op de begroting van BH&OS neerwaarts bijgesteld.

Versterking maatschappelijk middenveld

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget versterking maatschappelijk middenveld op de begroting van BH&OS neerwaarts bijgesteld.

Voedselzekerheid

Als gevolg van maatregel H85 Ontwikkelingshulp uit het regeerakkoord en de bnp-aanpassing van het ODA budget wordt het budget voor voedselzekerheid op de begroting van BH&OS neerwaarts bijgesteld.

Diversen

Dit is het saldo van diverse mutaties van een relatief beperkte omvang.

Een sterke internationale concurrentiepositie en herverkaveling ez/buitenl.handel & os

Dit betreft de herverkaveling tussen de begroting van EZ en de begroting van BH&OS. Deze herverkaveling vloeit voort uit het regeerakkoord.

Diversen

Dit betreft een desaldering op de begroting van BH&OS.

Licence