Base description which applies to whole site

4. Inkomsten

De totale ontvangsten

In 2014 komen de belasting- en premieontvangsten op EMU-basis volgens de huidige inzichten per saldo 0,2 miljard euro hoger uit dan verwacht bij de Miljoenennota 2014.

Tabel 6: Belasting- en premieontvangsten 2014 op EMU-basis (in miljarden euro’s)
 

Stand Miljoenennota 2014

Stand VJN 2014

Mutatie

Belastingen en premies volksverzekeringen

181,7

182,7

1,0

 

wv. belastingen

136,9

138,6

1,6

 

wv. premies volksverzekeringen

44,7

44,1

– 0,6

Premies werknemersverzekeringen

55,6

54,8

– 0,8

Totaal

237,2

237,4

0,2

Tabel 7 geeft een uitsplitsing van de mutatie in de raming van de ontvangsten 2014 ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 2014. De endogene ontwikkeling is met 1,4 miljard euro opwaarts bijgesteld. Dit volgt uit de doorwerking van de gerealiseerde ontvangsten over 2013 ten opzichte van wat bij Miljoenennotaraming 2014 nog werd verwacht en het economisch beeld op basis van het CEP 2014. De meevaller van 1,4 miljard euro betreft een saldo van mee- en tegenvallers.

Meevallende realisaties over 2013 ten opzichte van wat bij de Miljoenennotaraming 2014 nog werd verwacht betreffen met name de loon- en inkomensheffing en de premies werknemersverzekeringen en kunnen worden doorgetrokken naar 2014. Uit het CEP-beeld volgt daarnaast een hogere loonontwikkeling en een lagere pensioenpremieontwikkeling in 2014 dan eerder verwacht. Dat zorgt eveneens voor hogere ontvangsten in 2014.

Tegenvallende realisaties over 2013 betreffen met name de btw-ontvangsten. Ook deze kunnen worden doorgetrokken naar 2014. Verder wijzigt de ontwikkeling in de btw-ontvangsten in 2014 ten opzichte van 2013 nauwelijks ten opzichte van de Miljoenennota 2014. Dit correspondeert met de waardeontwikkeling van de particuliere consumptie die in het CEP 2014 nauwelijks is gewijzigd ten opzichte van de MEV 2014.

Tabel 7: Overzicht mutaties van de inkomsten sinds Miljoenennota
 

Ontvangsten

Stand Miljoenennota 2014

237,2

Mutatie

0,2

 

  wv. endogene groei

1,4

 

  wv. beleidsmaatregelen

– 1,2

Stand Voorjaarsnota 2014

237,4

Beleidsmaatregelen zorgen per saldo voor 1,2 miljard euro lagere ontvangsten. Deze mutatie betreft vrijwel geheel lagere ontvangsten uit de zorgpremies vanwege een lagere gemiddelde nominale zorgpremie dan bij Miljoenennota 2014 nog werd verwacht. De maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 (oktober 2013) hebben per saldo nauwelijks effect op de inkomsten in 2014 ten opzichte van het effect van het 6 miljard-pakket zoals verwerkt in de Miljoenennota 2014.

Licence