Base description which applies to whole site

VII Binnenlandse Zaken

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

630,7

528,9

489,4

449,0

436,4

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Aivd begrotingsafspraken 2014

3,5

6,0

14,0

25,0

27,0

 

Ejm w&r

– 85,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

7,8

7,1

3,8

0,2

0,2

 

– 74,2

13,1

17,8

25,2

27,2

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Dienstverlening agentschappen

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Egalisatievordering rijkshuisvesting

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Ejm w&r

96,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

44,8

5,5

5,3

5,2

5,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Vut-fonds

– 70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

228,8

5,5

5,3

5,2

5,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

154,4

18,6

23,1

30,5

32,4

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

785,2

547,5

512,5

479,4

468,8

Totaal Internationale samenwerking

0,7

0,2

0,2

0,1

0,1

Stand Voorjaarsnota 2014

785,8

547,6

512,7

479,6

469,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

383,5

807,2

93,7

42,7

42,7

Mee- en tegenvallers

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

– 2,4

1,3

0,0

0,0

0,0

 

– 2,4

1,3

0,0

0,0

0,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Dienstverlening agentschappen

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

22,3

– 3,1

– 3,1

– 3,1

– 3,1

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Vut-fonds

– 60,0

– 50,0

0,0

0,0

0,0

 

12,3

– 53,1

– 3,1

– 3,1

– 3,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

10,5

– 51,8

– 3,1

– 3,1

– 3,1

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

394,0

755,5

90,7

39,7

39,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

394,0

755,5

90,7

39,7

39,7

AIVD begrotingsafspraken 2014

Bij Begrotingsafspraken 2014 is besloten de taakstelling op de AIVD te halveren (zie KST II, 33 750 VII, nr. 16), waarbij de tranche 2014 van 10 mln. binnen de begroting van BZK is opgelost.

EJM W&R (beleidsmatige- en technische mutaties – uitgaven)

De begrotingstechnische verwerking van de eindejaarsmarge van de begroting voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) loopt via de begroting van Binnenlandse Zaken (VII). De overschrijding bij de Huurtoeslag in 2013 (96,9 mln.) leidt per saldo tot een negatieve Eindejaarsmarge voor Wonen en Rijksdienst op de begroting van BZK (85,5 mln.). Het tekort 2013 wordt opgevangen binnen het instrument van de Huurtoeslag. Hiervoor worden de betreffende middelen overgeheveld van de begroting van Wonen en Rijksdienst naar de begroting van BZK.

Dienstverlening agentschappen

Het betreft de ramingen voor 2014 voor de uitgaven en de ontvangsten voor de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen (dienstverleningsafspraken 2014).

Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. De departementen VenJ, Financiën, IenM, SZW en VWS lossen bij 1ste suppletoire begroting 2014 hun aandeel in de egalisatievordering af. Dit budget heeft betrekking op het apparaat van het Rijk, maar niet op het apparaat van het departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 1e suppletoire van de BZK begroting is inzichtelijk gemaakt welk departement welk bedrag heeft afgelost.

Diversen – uitgaven en niet-belasting ontvangsten

De hoogte van de post diversen, zowel aan uitgaven- als ontvangstenkant, wordt mede veroorzaakt door een desaldering van 18,9 mln. bij Doc-Direkt. Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking van de kosten (personeel en materieel).

VUT-fonds

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van de Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU) regeling. Hierdoor wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. In 2016 is het volledige leenbedrag van het VUT-fonds terugbetaald aan het Rijk.

Licence