Base description which applies to whole site
+

XIII Economische Zaken

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

4.817,3

4.732,6

4.723,7

4.919,7

5.467,7

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Dienst landelijk gebied

– 23,0

10,0

6,0

4,0

3,0

   

Ejm toekomstfonds

162,7

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Ejm 2014

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Groningen

16,0

35,0

35,0

33,0

31,0

   

Horizontale schuif fundamenteel en toegepast onderzoek

– 25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

   

Horizontale schuif innovatiekredieten

– 28,6

0,0

2,3

10,0

6,4

   

Niet-bestede ets-middelen 2014

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Ramingsbijstellingen

– 41,0

– 103,0

– 100,0

– 95,0

– 98,0

   

Rom

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Tegenvaller groen onderwijs

5,0

31,0

29,0

15,0

21,0

   

Diversen

31,0

12,5

8,8

11,0

13,0

     

169,7

10,5

– 18,9

– 22,0

– 23,6

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Fundamenteel onderzoek

50,0

25,0

0,0

0,0

0,0

   

Provinciefonds/natuurmiddelen

– 34,2

– 41,0

– 41,0

– 41,0

– 41,0

   

Ramingsbijstellingen

20,0

77,0

77,0

73,0

78,0

   

Diversen

57,9

– 11,9

– 11,1

– 9,0

– 8,4

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
   

Krediet 2014 ecn/nrg

30,2

21,3

9,2

2,6

2,6

   

Diversen

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

     

136,8

70,4

34,1

25,6

31,2

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

306,4

81,0

15,2

3,7

7,6

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

5.123,6

4.813,5

4.738,9

4.923,3

5.475,3

Totaal Internationale samenwerking

59,4

47,9

47,2

46,3

46,3

Stand Voorjaarsnota 2015

5.183,0

4.861,5

4.786,1

4.969,6

5.521,5

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

10.168,5

10.118,1

9.898,9

10.083,5

10.573,7

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

16,6

12,5

9,6

11,8

13,8

     

16,6

12,5

9,6

11,8

13,8

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Ramingsbijstelling

20,0

77,0

77,0

73,0

78,0

   

Diversen

57,8

1,7

1,7

1,6

1,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
   

Bijstelling aardgasbaten o.g.v. macrobriefje

– 1.300,0

– 1.500,0

– 1.300,0

– 1.000,0

– 1.050,0

   

Rom

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

– 15,8

15,8

0,0

0,0

0,0

     

– 1.204,0

– 1.405,5

– 1.221,3

– 925,4

– 970,5

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 1.187,4

– 1.393,0

– 1.211,7

– 913,6

– 956,7

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

8.981,1

8.725,2

8.687,2

9.169,9

9.617,0

Totaal Internationale samenwerking

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

8.981,4

8.725,2

8.687,2

9.169,9

9.617,0

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Met deze mutatie worden de middelen van de eindbalans van DLG aangesloten bij de uitgaven voor de zogenaamde Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten.

EJM 2014

De mutatie betreft een deel van de reguliere eindejaarsmarge (EJM) van EZ (de totale EJM bedraagt 32,8 mln.).

EJM toekomstfonds

De niet bestede middelen uit het Toekomstfonds van 2014 worden doorgeschoven naar 2015.

Groningen

Deze post omvat de uitbreiding van de EZ organisatie ter oprichting van de overheidsdienst Groningen, de versterking van SODM en de energiedirecties. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van bodemonderzoeken. Dit naar aanleiding van de besluiten in de Kamerbrief van 9 februari jl. over de instelling van de nationaal coördinator Groningen.

Horizontale schuif fundamenteel en toegepast onderzoek

Om de middelen aan te laten sluiten op het kasritme vindt er een kasschuif plaats binnen het Toekomstfonds.

Horizontale schuif innovatiekredieten

Om de middelen aan te laten sluiten op het kasritme vindt er een kasschuif plaats binnen het Toekomstfonds.

Niet bestede ets middelen 2014

De niet bestede ETS middelen van 2014 worden toegevoegd aan de begroting 2015.

Ramingsbijstellingen (beleidsmatige en technische mutaties)

In deze mutatie is de dekking van de verschillende tegenvallers en intensiveringen verwerkt. Er wordt geïntensiveerd in de overheidsdienst Groningen. Daarnaast worden tegenvallers binnen het groen onderwijs opgelost. De dekking hiervoor komt uit de TKI toeslag, ETS compensatiemiddelen en een kasschuif bij duurzame energie.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Het voornemen is een deel van het aandelenpakket LIOF (Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij) te verkopen voor een bedrag van 34 mln. De opbrengst hiervan blijft beschikbaar binnen het Toekomstfonds voor eventuele kapitaalstortingen in de ROM’s. De inkomsten zijn een financiële transactie (niet kader- en EMU-saldo relevant), maar de uitgaven zijn een beleidsmatige transactie (wel kader- en EMU-saldo-relevant), hierdoor is er een kaderbelasting. De mutatie heeft geen effect op de staatsschuld.

Tegenvallers groen onderwijs

Bij het groen onderwijs hebben zich enkele tegenvallers voorgedaan. Het gaat om leerling-stijgingen en het volgen van OCW bij de prijsstijgingen in de lump sum bekostiging. Daarnaast wordt het amendement van de leden Harbers en Koolmees structureel ingepast.

Diversen beleidsmatige mutaties

Deze post omvat verschillende mutaties, waaronder een intensivering bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) samenhangend met de overgang van de betreffende taken naar het Ministerie van I&M.

Fundamenteel onderzoek

Vanuit de aanvullende post worden de middelen voor fundamenteel onderzoek toegevoegd aan de begroting van EZ.

Provinciefonds/natuurmiddelen

Voor de uitvoering van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland hebben de provincies FTE’s overgenomen van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Met deze mutatie worden de bijbehorende middelen overgeheveld naar het Provinciefonds.

Krediet 2014 ecn/nrg

Aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en haar dochter de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) wordt door het Rijk een krediet verstrekt om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren (Kamerstuk 25 422, nr. 112).

Bijstelling aardgasbaten o.g.v. macrobriefje

De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld door macro economische ontwikkelingen en volumebeperking.

Licence