Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: VERTICALE TOELICHTING

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Ontwerpbegroting 2015.

De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in het totaal van mutaties per begroting. Verder wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke suppletoire begrotingen.

De verticale toelichting per begrotingshoofdstuk onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • mee- en tegenvallers;

  • beleidsmatige mutaties;

  • technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een kader vallen, zijn in de laatste categorie technische mutaties geclusterd. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.

De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien er bijzonderheden voordoen.

Samenvattend overzicht mutaties voor 2015 bij Voorjaarsnota

 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

Departementale begrotingen

I

De Koning

0,2

0,1

IIA

Staten Generaal

6,8

0,0

IIB

Hoge Colleges van Staat

2,0

0,0

III

Algemene Zaken

2,2

0,4

IV

Koninkrijksrelaties

134,0

12,1

V

Buitenlandse Zaken

1,433,7

260,9

VI

Veiligheid en Justitie

770,2

49,5

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

111,9

163,0

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

129,1

17,9

IXA

Nationale Schuld

– 1.695,4

181,8

IXB

Financiën

61,5

– 569,6

X

Defensie

– 19,8

35,8

XII

Infrastructuur en Milieu

– 289,0

24,6

XIII

Economische Zaken

306,4

– 1.187,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– 956,1

133,1

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

152,6

30,2

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

XVIII

Wonen en Rijksdienst

282,5

– 19,1

 

Sociale Zekerheid

– 558,6

130,5

 

Budgettair kader Zorg

– 754,9

154,0

 

Gemeentefonds

– 337,9

0,0

 

Provinciefonds

50,9

0,0

 

Infrastructuurfonds

52,4

52,4

 

Diergezondheidsfonds

21,0

21,0

 

Accres Gemeentefonds

– 141,5

0,0

 

Accres Provinciefonds

– 10,6

0,0

 

BES fonds

1,7

0,0

 

Deltafonds

– 127,8

– 127,8

 

Prijsbijstelling

– 520,1

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

– 590,2

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

– 28,5

0,0

 

Aanvullende Post Algemeen

– 1.060,8

0,0

Homogene Groep Internationale Samenwerking

274,9

3,4

Licence