Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Corona-uitgaven

Verlenging steunpakket

Het steun- en herstelpakket blijft ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar.7 De (economische) onzekerheden zijn nog steeds groot (zie hoofdstuk 2). Het kabinet heeft er vertrouwen in dat deze steun in het licht van de oplevende economie het bedrijfsleven helpt om weer op eigen benen te staan. Naarmate bedrijven weer een hogere omzet kunnen draaien, zullen ze de komende periode vanzelf uit het steunpakket 'groeien'; ze overstijgen dan immers de omzetdrempels van de NOW, TOZO en TVL. De kosten van het steunpakket zijn geraamd op circa 6 miljard euro, waarvan naar verwachting circa 4,5 miljard euro betrekking heeft op 2021. Onderstaande tabel toont de bijbehorende verwachte uitgaven.8

Tabel 3.4 verwachte uitgaven verlenging steunmaatregelen

In mln. euro's

2021

2022

   

Uitgaven

4.436

1.559

   

Generieke steunmaatregelen

4.251

1.499

NOW1

1.960

1.440

TVL

2.025

 

TOZO

231

 

Doorvertaling naar Caribisch Nederland (SZW-deel)

7

 

Doorvertaling naar Caribisch Nederland (EZK-deel)

10

 

Lagere ontvangsten uit invorderingsrente door verlaagd rentepercentage2

 

43

Schuldenpositie bedrijven

19

16

   

Sectorspecifieke steunmaatregelen

185

60

Cultuur3

70

 

Medeoverheden

52

 

Amateursport

40

IJsbanen en zwembaden

20

Land- en tuinbouw4

20

 

Dierentuinen

43

 
1

Het bedrag van 1.440 mln. In 2022 betreft de raming voor het deel nabetalingen dat gespreid over meerdere jaren zal plaatsvinden. Deze raming zal later meerjarig worden gespecificeerd.

2

Dit betreft het effect op de Financiën-begroting. In de periode 2023-2026 bedraagt de derving 61 mln. Voor de begrotingen van SZW en BZK werkt deze maatregel ook (in beperkte mate) door op de invorderingsrente toeslagenvorderingen bij SZW en BZK.

3

Hier bovenop wordt 26 mln. aan eerder begrote, maar niet uitgeputte steunmiddelen beschikbaar gesteld.

4

Bij deze maatregel wordt onder andere 500 mln. aan GLB-middelen eerder in 2021 bevoorschot aan boeren. Deze middelen waren reeds begroot voor 2021, dus dit leidt niet tot hogere uitgaven.

Coronauitgaven 2021

Voor 2021 is het de verwachting dat de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen in totaal circa 41 miljard euro zullen bedragen. Dit is een fors bedrag en bijvoorbeeld gelijk aan de totale begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitgaven aan de TVL/TOGS, NOW en TOZO bedragen bijna de helft van de verwachte coronagerelateerde uitgaven in 2021.

Overzicht coronacijfers

Een uitgebreid overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd. In bijlage 2 van deze Voorjaarsnota is een meerjarenraming tot en met 2025 van de coronagerelateerde uitgaven opgenomen.

8

Naast deze uitgaven zullen er naar verwachting nog een aantal maatregelen worden genomen met een budgettaire derving voor het inkomstenkader, met een bedrag van circa € 0,2 miljard in 2021.

Licence