Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3.2 Schade en versterken Groningen

Tabel 3.3.2 Overzicht ramingen schade en versterken (bedragen in mln. euro, - = saldoverbeterend)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Cumulatief

Totale raming schade en versterken

1.719

1.561

1.490

1.221

928

924

919

8.762

wv. Raming schade (excl. btw)

1.292

704

635

377

94

90

85

3.277

wv. Raming versterken (excl. btw)

344

726

726

726

726

726

726

4.700

wv. Btw component schade en versterken

83

131

129

118

108

108

108

785

In de Kamerbrief ‘afronding NAM op afstand’6 heeft het Kabinet de Kamer geïnformeerd over de nieuwe ramingen voor de schade- en versterkingsopgave in Groningen. Hierbij is 3,3 miljard euro (3,4 mld. incl. btw) op de EZK-begroting geraamd voor schade-uitkeringen. Dit betreft niet alleen fysieke schade, maar ook immateriële schade en de waardedalingsregeling. Bij BZK is tot en met 2027 4,7 miljard euro (5,4 mld. incl. btw) geraamd voor de versterkingsopgave. De budgettaire gevolgen hiervan (zie bovenstaande tabel) voor de periode tot en met 2027 zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt.

Deze schade- en versterkingskosten worden bij de NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de afspraken binnen het gasgebouw zal een deel van deze rekening moeten worden betaald door Energie Beheer Nederland (EBN), waarvan de Staat 100% aandeelhouder is. Om deze kosten te kunnen dragen is bij Voorjaarsnota een kapitaalstorting bij EBN van ca. 1,9 miljard euro verwerkt. Ook de btw voor schade en versterken (aanvullend 0,8 mld.) zorgt voor hogere uitgaven voor de Staat. Beide onderdelen zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt.

In aanvulling op het Nationaal Programma Groningen (1,15 mld. bedrag) is in het najaar van 2020 ook het Bestuursakkoord met de regio gesloten waarmee ca. 1,5 miljard euro gemoeid is. Zoals aangegeven in de Kamerbrief1 zijn de budgettaire gevolgen van dit akkoord ook in deze Voorjaarsnota verwerkt.

In bijlage 6 wordt de precieze gevolgen van de nieuwe ramingen voor schade en versterken, de resulterende kapitaalstorting bij EBN en btw-effecten, en het bestuursakkoord voor de Rijksbegroting toegelicht. In totaal wordt er circa 4,2 miljard euro extra middelen in deze Voorjaarsnota verwerkt uit hoofde van de nieuwe raming voor schade en versterken en het Bestuursakkoord Groningen.

Tabel 3.3.2.1 Totaal aanvullende middelen Voorjaarsnota (bedragen in mln. euro, - = saldoverbeterend)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Cumulatief

Benodigde kapitalisatie EBN

0

0

468

441

328

326

324

1.888

Totale btw

135

131

119

109

104

98

108

804

Inpassing Bestuurs-akkoord

386

525

335

162

86

17

0

1.510

Totaal toegevoegde middelen

520

656

922

712

518

441

432

4.202

6

Kamerstuk 33 529, nr. 866

Licence