Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3.1 Herstel Toeslagen

Tabel 3.3.1 Herstel Toeslagen
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen in miljoenen euro's)

       

Herstel voor Toeslagengedupeerden

82

1.633

946

93

18

5

‒ 5

w.v. compensatie Toeslagengedupeerden (eerder toe besloten)

82

286

169

    

w.v. compensatie Toeslagengedupeerden (POK/ISB 1)

 

876

353

    

w.v. kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed/ISB 2)

 

275

183

93

18

5

‒ 5

w.v. kwijtschelden private schulden ouders in WSNP en MSNP (ISB 3)

 

56

     

w.v. Niet-KOT

 

11

56

    

w.v. Reservering kwijtschelden private schulden

 

129

185

    

Maatregelen Toeslagenorganisatie

80

131

149

140

131

130

130

Maatregelen kabinetsreactie POK (rijksbreed)

 

427

733

817

814

826

833

w.v. POK Informatiehuishouding

 

161

296

317

314

326

333

w.v. POK Dienstverlening

 

266

437

500

500

500

500

Totaal

162

2.192

1.829

1.050

963

961

958

Tabel 3.3.1 geeft een totaaloverzicht van de middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor het Herstel Toeslagen.

Naar aanleiding van de rapporten van de adviescommissie Donner2 is in 2020 537 miljoen euro beschikbaar gekomen voor compensatie van Toeslagengedupeerden. Om verder te werken aan herstel is in 2020 structureel 130 miljoen euro vrijgemaakt ter versterking van de Toeslagenorganisatie, het toepassen van meer menselijke maat en de ontvlechting van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)3 zijn in 2021 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor Toeslagengedupeerden in de eerste incidentele suppletoire begroting (ISB 1). Vervolgens heeft het kabinet middelen vrijgemaakt voor het kwijtschelden van publieke schulden4, voor ouders in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP)5, de verbreding van de compensatieregeling en opzet/grove schuld (O/GS) tegemoetkoming naar andere toeslagen (Niet-KOT) en een reservering op de Aanvullende Post voor het kwijtschelden van private schulden van Toeslagengedupeerden.

Ten slotte is er rijksbreed structureel 833 miljoen euro structureel gereserveerd voor het verder op orde brengen van de informatiehuishouding en het verbeteren van dienstverlening van de overheid voor alle mensen. De middelen zijn gereserveerd op de aanvullende post van het ministerie van Financiën.

2

Kamerstuk 31 066, nr. 538 en nr. 613

3

Kamerstuk 35 510, nr. 4

4

Kamerstuk 31 066, nr. 806

5

Kamerstuk 31 066, nr. 812

Licence