Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Verticale toelichting

De verticale toelichting bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Miljoenennota 2020. Dit overzicht sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de ontwerpbegrotingen van de departementen.

Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke memories van toelichting van de ontwerpbegrotingen.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • mee- en tegenvallers;

  • beleidsmatige mutaties;

  • technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn (deelplafond) behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens voor mutaties die apart zichtbaar worden in de tabellen is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen. Als samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden ze eenmaal toegelicht.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Samenvattend overzicht mutaties sinds Miljoenennota 2021

Bedragen in miljoenen euro’s

 

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

I

De Koning

1,1

0,3

IIA

Staten Generaal

18,4

0,0

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

20,3

0,0

III

Algemene Zaken

3,2

0,4

IV

Koninkrijksrelaties

432,9

0,0

V

Buitenlandse Zaken

189,8

0,0

VI

Justitie en Veiligheid

372,6

327,2

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2.081,4

453,3

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,0

121,0

IXA

Nationale Schuld

‒ 8,0

1.538,8

IXB

Financiën

2.861,9

‒ 12,5

X

Defensie

408,6

‒ 13,1

XII

Infrastructuur en Milieu

3.285,5

7,1

XIII

Economische Zaken

400,0

1.332,8

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

291,7

245,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

67,8

2.069,9

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9.923,5

369,8

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

IXI

Nationaal Groeifonds

‒ 983,8

0,0

    
 

Sociale Verzekeringen

‒ 959,1

‒ 49,9

 

Zorg

401,7

‒ 62,9

 

Gemeentefonds

1.569,2

0,0

 

Provinciefonds

0,5

0,0

 

Infrastructuurfonds

583,9

0,0

 

Diergezondheidsfonds

8,5

49,2

 

Accres Gemeentefonds

0,0

0,0

 

Accres Provinciefonds

0,0

0,0

 

BES fonds

7,5

0,0

 

Deltafonds

154,6

154,6

 

Defensiematerieelfonds

340,9

340,9

 

Prijsbijstelling

‒ 549,3

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

‒ 1.169,8

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

3,0

‒ 59,6

 

Algemeen

‒ 1.618,1

0,0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

439,2

‒ 0,5

Licence