Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

85,9

90,3

90,3

106,9

106,9

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Eindejaarsmarge

23,3

0

0

0

0

Eindejaarsmarge wederopbouw

12,6

0

0

0

0

Eindejaarsmarge wisselkoersreserve

11,4

0

0

0

0

Investeringspakket landen: steunverlening bedrijven curaçao

20

0

0

0

0

Inzet eindejaarsmarge

‒ 23,6

0

0

0

0

Kasschuif investeringspakket landen: kustwacht

‒ 6,3

1

1,8

3,5

0

Kasschuif investeringspakket landen: onderwijshuisvesting curaçao

‒ 10

‒ 5

15

0

0

Kasschuif wederopbouwmiddelen

‒ 5

5

0

0

0

Landspakket aruba art 1 veiligheid

11,8

14,3

13,5

14,1

17

Landspakket aruba carb. orgaan voor herv. en ontw.

4,5

8

9,7

9,7

9,7

Landspakket curacao art 1 veiligheid

15,7

17,7

16,6

16,4

19

Landspakket curacao carb.orgaan voor herv. en ontw

5,7

9,3

11

11

11

Landspakket curacao onderwijshuisvesting

15

15

0

0

0

Landspakket sint maarten detentie

10

10

0

0

0

Landspakket sxm caribisch org. voor herv. en ontw.

4,5

8

9,7

9,7

9,7

Diversen

3,4

2,7

2,7

2,3

2,8

 

93

86

80

66,7

69,2

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun

‒ 12

0

0

0

0

Voedselhulp derde fase

14,9

0

0

0

0

Voedselhulp 4e tranche

15,2

0

0

0

0

Diversen

‒ 5,2

‒ 0,1

0,2

0,6

0,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

     

Lening curacao t.b.v. girobank

83,3

0

0

0

0

Leningen rentevoordeel landspakket aruba

88,5

173

0

0

0

Liquiditeitssteun aruba vijfde tranche

116,1

0

0

0

0

Voorschot liquiditeitslening 4de tranche aruba

34,8

0

0

0

0

Diversen

4,3

0

0

0

0

 

339,9

172,9

0,2

0,6

0,6

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

432,9

258,9

80,2

67,3

69,8

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

518,8

349,1

170,5

174,2

176,7

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

518,8

349,1

170,5

174,2

176,7

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

37,9

31,1

31,1

31

31

      
      
      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

37,9

31,1

31,1

31

31

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

37,9

31,1

31,1

31

31

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoenen euros) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoenen euros). De resterende negatieve eindejaarsmarge wordt veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en zal tijdens het volgende begrotingsmoment worden ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.

Eindejaarsmarge wederopbouw

Onderdeel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoenen euros).

Eindejaarsmarge wisselkoersreserve

Onderdeel van de eindejaarsmarge is de wisselkoersreserve (11,4 miljoenen euros).

Investeringspakket Landen: steunverlening bedrijven Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een reservering van maximaal 20 mln. voor steunverlening aan het bedrijfsleven.

Inzet eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoenen euros) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoenen euros). De resterende negatieve eindejaarsmarge wordt veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en zal tijdens het volgende begrotingsmoment worden ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.

Kasschuif intensiveringspakket Landen: Kustwacht

Nadere uitwerking van de plannen om het grenstoezicht te versterken in de Caribische landen van het Koninkrijk wijst uit dat om voldoende uitvoering te geven aan de plannen een ander kasritme vereist is.

Kasschuif investeringspakket Landen: Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van 30 mln. in onderwijshuisvesting. Door een wijziging van de instrumentkeuze voor verstrekking van deze middelen is een ander kasritme vereist.

Kasschuif Wederopbouwmiddelen

Vanwege vertraging bij wederopbouwprojecten op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba als gevolg van COVID-19 en verlenging met een jaar van de onderzoeksperiode van de beleidsdoorlichting van artikel 8.1 die uit dit budget wordt gekostigd, komt een deel van de wederopbouwmiddelen in 2021 niet tot besteding. Deze middelen schuiven door naar 2022.

Landspakket Aruba art 1 veiligheid

Onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen worden onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.

Landspakket Aruba Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Landspakket Curaçao art 1 veiligheid

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen worden onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.

Landspakket Curaçao Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Landspakket Curaçao onderwijshuisvesting

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van totaal 30 mln. in onderwijshuisvesting.

Landspakket Sint Maarten detentie

Onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten is versterking van de detentie. Deze incidentele impuls ziet op het detentievastgoed en op andere zaken die nodig zijn voor humane detentie zoals opleidingsmogelijkheden en resocialisatie.

Landspakket Sint Maarten Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Diversen

Voor het ICT-project Netwerk op orde van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) heeft het kabinet besloten extra middelen vrij te maken. Daarnaast betreft dit middelen voor de structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht als onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten.

Technische mutaties

Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun

Onderdeel van de landsovereenkomsten met Aruba, Curacao en Sint Maarten is een extra toevoeging voor de uitbreiding van het aantal Fte van de Koninklijke Marechaussee. Een deel van deze middelen is nu overgemaakt naar de begroting van het ministerie van Defensie.

Voedselhulp derde fase

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten wordt verlengd voor de periode februari-april 2021.

Voedselhulp 4e tranche

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten wordt verlengd voor de periode mei-juni 2021.

Diversen

Van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) is 2,1 miljoenen euros naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid overgeboekt. Daarnaast draagt Koninkrijksrelaties een bedrag van 1 miljoen euro bij aan een lening verstrekt aan Winair door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Er wordt 0,7 miljoenen euros van budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd naar de begroting van Binnenlandse zaken voor de verhoging van de capaciteit t.b.v. werkzaamheden voorafgaand aan oprichting van het COHO . Tot slot wordt de tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling overgemaakt naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Lening Curaçao t.b.v. Girobank

Curaçao ontvangt een lening om een gecontroleerd failissement van de Girobank, een lokale bank in financiële problemen, mogelijk te maken.

Leningen rentevoordeel landspakket Aruba

Als onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba worden middelen beschikbaar gesteld om in 2021 en 2022 twee leningen te herfinancieren. Hiermee wordt gedurende de looptijd van de leningen een rentelastenverlichting van circa 40 miljoenen euros t.o.v. marktfinanciering gerealiseerd.

Liquiditeitssteun Aruba vijfde tranche

Op advies van het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) ontvangt Aruba een vijfde tranche liquiditeitssteun.

Voorschot liquiditeitslening 4de tranche Aruba

Op advies van het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) ontvangt Aruba een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun.

Diversen

Op advies van het Collega financieel toezicht (Cft) ontvangt Sint Maarten een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun.

Licence