Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

7.809,5

5.956,7

6.420,6

6.337,4

6.117,9

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Herijking nucleair historisch afval

24,7

0

0

0

0

 

24,7

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Actualisatie schaderamingen uitgaven

1.292,00

704

635

377

94

Afboeken middelen stuwmeerregeling

‒ 15,2

0

0

0

0

Afboeking huidige reeks - aanpassing raming uitgaven immateriële schade

‒ 100

0

0

0

0

Afboeking huidige reeks - aanpassing raming vergoeding waardedaling

‒ 245

0

0

0

0

Afboeking huidige reeks - bijstelling raming schadevergoedingen

‒ 200

0

0

0

0

Afboeking huidige reeks - bijstelling raming uitvoeringskosten schade

‒ 150

0

0

0

0

Btw-component uitvoeringskosten

27

26

24

13

3

Dekking PIDI

‒ 12,5

‒ 15,5

‒ 22

‒ 11

‒ 4

Doorschuiven budget Urgendaprojecten 2020

17

0

0

0

0

Eindejaarsmarge Toekomstfonds

97

0

0

0

0

Interne problematiek

32,8

15,5

14

14,8

12,7

Invullen negatieve eindejaarsmarge

525,5

0

0

0

0

Inzet eindejaarsmarge

‒ 56,4

0

0

0

0

Kapitaalstorting EBN

0

0

467,8

441,2

328

Kasschuif actieplan energiebesparing Urgenda

‒ 41

19

10

6

6

Negatieve EJM schadebetalingen

‒ 426,3

0

0

0

0

Negatieve EJM uitvoeringskosten schadebetalingen

‒ 99,2

0

0

0

0

Opvragen reguliere eindejaarsmarge

56,4

0

0

0

0

Uitvoeringskosten BIK

17,1

29,3

8,9

5

0

WarmteLinQ

0

10

37,5

0

0

Diversen

‒ 1,4

‒ 27,7

3,8

0,2

‒ 1,4

 

717,8

760,6

1.179,00

846,2

438,3

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Aanpassing kasdekking Groeifaciliteit

50

0

0

0

0

Actualisatie kasbuffers GO-c

‒ 25

‒ 100

‒ 100

‒ 50

‒ 50

AP klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

35

40

0

0

0

Coronaoverbruggingslening (COL)

33,3

0

0

0

0

Deep Tech Fonds

175

0

0

0

0

Fonds Alternatieve Financiering

50

0

0

0

0

Fondsversterking ROM's

75

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve duurzame energie

447,9

0

0

0

0

Overboeking budget startersregeling naar TVL

‒ 90

0

0

0

0

Overboeking middelen actieplan energiebesparing

50

0

0

0

0

Startersregeling via Qredits

70

0

0

0

0

Steunmaatregel mobiliteitscluster

30

40

40

30

10

TOA krediet

20

80

100

0

0

TRSEC

325

0

0

0

0

TVL aanvulling

3.790,00

0

0

0

0

TVL startersregeling

120

0

0

0

0

TVL startersregeling motie

60

0

0

0

0

Verhoging budget Tegemoetkoming Vaste Lasten

2.015,00

0

0

0

0

Verhoging subsidieplafond Tegemoetkoming Vaste Lasten

70

0

0

0

0

Verhoging TVL Q2

451,5

0

0

0

0

Verhoging uitvoeringsbudget TVL

30

0

0

0

0

Verlenging TVL

385

0

0

0

0

Verruiming TVL

560

0

0

0

0

Diversen

280,5

120,9

95,6

94,3

87,7

Niet relevant voor het uitgavenplafond

     

Voucherkredietfaciliteit reissector

400

0

0

0

0

Diversen

‒ 15,9

‒ 13,7

0

0

0

 

9.392,30

167,2

135,6

74,3

47,7

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

10.134,80

927,7

1.314,70

920,5

485,9

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

17.944,30

6.884,30

7.735,30

7.257,90

6.603,90

Totaal Internationale samenwerking

31,6

29,6

29,1

27,2

27,2

Stand Voorjaarsnota 2021

17.976,00

6.914,00

7.764,40

7.285,20

6.631,10

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

4.816,0

3.556,9

4.178,9

4.331,2

4.417,0

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Afboeking huidige raming - aanpassing raming ontvangsten schadeverg.

‒ 200

0

0

0

0

Afboeking huidige raming - aanpassing raming ontvangsten voor immateri

‒ 100

0

0

0

0

Afboeking huidige raming - bijstelling raming ontvangsten waardedaling

‒ 245

0

0

0

0

Afboeking huidige raming - bijstelling raming uitvoeringskosten

‒ 150

0

0

0

0

Bijstelling raming immateriële schade

100

50

10

5

3

Bijstelling raming uitgaven schadevergoeding img

425

423

423

253

66

Bijstelling raming uitvoeringskosten schade

252

215

202

119

25

Bijstelling raming waardedaling groningen

515

16

0

0

0

Btw-compensatie restant 2020

‒ 20

0

0

0

0

Kasschuif ontvangsten immateriële schade

‒ 25

12,5

10

1,3

0,5

Kasschuif ontvangsten schadevergoeding img

‒ 106,3

0,5

0

42,5

46,8

Kasschuif ontvangsten uitvoeringskosten schadevergoedingen

‒ 63

9,3

3,3

20,8

23,5

Kasschuif ontvangsten waardedaling

‒ 128,8

124,8

4

0

0

Overlopende ontvangsten nam

246,8

0

0

0

0

Overlopende ontvangsten nam - uitvoeringskosten schade

99,2

0

0

0

0

Overlopende ontvangsten nam - ontvangsten 2020 nam voor waardedaling

179,5

0

0

0

0

Stuwmeerregeling

‒ 15,2

0

0

0

0

Diversen

8,6

0

0

0

0

 

772,8

851,1

652,3

441,6

164,8

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Onttrekking aan reserve duurzame energie

447,9

0

0

0

0

Onttrekking reserve klein krediet corona

100

0

0

0

0

Diversen

27

17,2

16,1

14,7

11,9

Niet relevant voor het uitgavenplafond

     

Voucherkredietfaciliteit reissector

0

50

66,7

66,7

66,7

Diversen

‒ 15

‒ 5

0

0

0

 

559,9

62,2

82,8

81,4

78,6

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

1.332,8

913,2

735,0

522,9

243,4

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

6.148,8

4.470,1

4.913,9

4.854,2

4.660,4

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

6.148,8

4.470,1

4.913,9

4.854,2

4.660,4

Uitgaven

Mee- en tegevallers

Herijking nucleair historisch afval

De kosten voor het opruimen van historisch nucleair afval en ontmanteling van gebouwen zijn herijkt en vallen 24,7 miljoen euro hoger uit dan eerder geraamd. Dekking is gevonden binnen de reguliere eindejaarsmarge van EZK.

Beleidsmatige mutaties

Actualisatie schaderamingen uitgaven

De meerjarige uitgavenraming voor schadevergoedingen in Groningen als gevolg van de aardbevingsproblematiek is geactualiseerd. Deze raming is op de EZK-begroting opgenomen. De raming bestaat uit immateriële schades (100 miljoen euro in 2021), schadevergoedingen IMG (425 miljoen euro in 2021), uitvoeringskosten (252 miljoen euro in 2021) en de waardedaling (515 miljoen euro in 2021).

Stuwmeerregeling

De Staat heeft een betalingsovereenkomst voor de stuwmeerregeling gesloten met de NAM. De NAM betaalt 40,4 miljoen euro van de in totaal 55,6 miljoen euro aan gemaakte kosten. De 15,2 miljoen euro die de Staat bijdraagt wordt gedekt vanuit de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post.

Afboeking huidige reeks schaderamingen

Met de actualisatie van de meerjarige raming voor schadevergoedingen in Groningen als gevolg van de aardbevingsproblematiek, komt de oude raming van in totaal 695 miljoen euro te vervallen. Deze is daarom afgeboekt. Dit geldt voor de ramingen immateriële schades (100 miljoen euro), vergoeding waardedaling (245 miljoen euro), schadevergoedingen (200 miljoen euro) en uitvoeringskosten schade (150 miljoen euro).

BTW-component uitvoeringskosten

In het Akkoord op Hoofdlijnen is afgesproken dat het totaalbedrag van BTW zal worden verrekend met de NAM. Dit betreft de compensatie van het BTW-deel van de uitvoeringskosten van de schadeafhandeling. Als onderdeel van de geactualiseerde schaderamingen, zijn de benodigde BTW-reeksen toegevoegd aan de EZK-begroting, bestaande uit de nieuwe raming startent met 27 miljoen euro in 2021 en het restant uit 2020 (20 miljoen euro).

Dekking PIDI

In 2021 wordt het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) opgericht, zoals reeds aangekondigd in de kabinetsreactie Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie van 16 oktober 2020. De dekking voor PIDI voor de periode 2021-2025 (65 miljoen euro) is op de EZK-begroting gevonden, binnen het instrumentarium dat reeds bestemd is voor verduurzaming van de industrie.

Doorschuiven budget Urgendaprojecten 2020

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen in 2020. Omdat met deze middelen, middels dezelfde regeling als waar het budget voor was bedoeld in 2020, de beoogde CO2-reductie kan worden bewerkstelligd in 2021, zijn zij in 2021 toegevoegd aan de EZK-begroting. Het gaat in totaal om 17 miljoen euro.

Eindejaarsmarge toekomstfonds

Voor het Toekomstfonds geldt een 100% eindejaarsmarge. Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge van 97 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van EZK.

Interne problematiek

De interne problematiek bestaat onder andere uit middelen voor de nieuwe deelneming Bonaire Brandstof Terminals om de leveringszekerheid van energie op Bonaire te borgen. Daarnaast bestaat de intern problematiek uit knelpunten in de bedrijfsvoering en diverse knelpunten bij de uitvoerende diensten.

Negatieve EJM

Door vertraging in de ontvangsten van NAM voor de schadeafhandeling, is in 2020 een tekort van 525,5 miljoen euro ontstaan op de ontvangsten van de Groningenmiddelen op de EZK-begroting. Dit tekort loopt binnen de uitgaven als negatieve eindejaarsmarge door in 2021 en bestaat uit een deel schadebetalingen (426,3 miljoen euro) en uitvoeringkosten schadebetalingen (99,2 miljoen euro). Doordat de NAM-ontvangsten over het derde en vierde kwartaal van 2020 alsnog in 2021 binnenkomen, is de negatieve eindejaarsmarge in 2021 ingevuld.

Inzet eindejaarsmarge

EZK heeft 2020 afgesloten met onderuitputting op het specifieke deel van de begroting (exclusief de middelen van artikel 5, Groningen). Hieruit krijgt EZK in 2021 de reguliere eindejaarsmarge van 56,4 miljoen euro, die is ingezet voor dekking van interne problematiek.

Kapitaalstorting EBN

EBN draagt conform het gasgebouw verantwoordelijkheid voor 40% van de aardbevingskosten (schade en versterken). Met het bekend worden van de ramingen voor schade en versterken, dient EBN een afdoende voorziening voor deze kosten te treffen. De huidige exploitatieresultaten van EBN laat dit momenteel echter niet toe. De Staat als 100% aandeelhouder van EBN. Deze reeks ziet toe op de daadwerkelijke kapitalisatie van EBN om de aardbevingskosten te kunnen dragen.

Kasschuif actieplan energiebesparing Urgenda

De middelen op de AP voor het actieplan energiebesparing Urgenda (50 miljoen euro in 2021) zijn overgeboekt naar de begroting van EZK en worden grotendeels ingezet via de VEKI-regeling. Om deze middelen in het gewenste ritme te brengen is een kasschuif doorgevoerd.

Opvragen reguliere eindejaarsmarge

EZK heeft 2020 afgesloten met onderuitputting op het specifieke deel van de begroting (exclusief de middelen van artikel 5, Groningen). Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge van 56,4 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van EZK.

Uitvoeringskosten BIK

De uitvoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is belegd bij RVO. De kostenraming bedraagt 60,3 miljoen euro voor de periode 2021-2024, waarvan de meeste kosten gemaakt worden in de uitvoeringsjaren 2021 en 2022.

WarmteLinQ

Ten behoeve van de investering in het warmtetransportnetwerk tussen Rotterdam en Den Haag (WarmteLinQ) wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt. Dit is in aanvulling op de 75 miljoen euro die is opegevraagd vanaf de aanvullende post. Daarnaast wordt een lening van 37,5 miljoen euro afgegeven voor de aftakking naar de regio Leiden (WarmteLinQ+).

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen.

Technische mutaties

Aanpassing kasdekking groeifaciliteit

In de Kamerbrief van 28 augustus 2020 (Kamerstuk 35420, nr. 105) heeft het kabinet 300 miljoen euro gereserveerd ten behoeve van een herkapitalisatiefonds. Hiervan is 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de kasbuffer voor de Groeifaciliteit. Dit is in het kader van het initiatief van de banken voor het oprichten van een Dutch Post-Covid Growth Fund, om de financiële balans van ondernemingen te versterken.

Actualisatie kasbuffers GO-c

Zoals aan de Tweede Kamer gemeld, worden in het voorjaar de begrotingsreserves van de corona-gerelateerde garantieregelingen herijkt. Aan de hand van de meest actuele inzichten in de kasbuffer in relatie tot de geraamde benutting, wordt een deel meerjarig bijgesteld.

AP klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

Voor warmtenetten is geld beschikbaar op de Aanvullende Post. EZK heeft in totaal 75 miljoen euro opgevraagd voor de stimulering van het warmtetransportnetwerk van Rotterdam naar Den Haag, genaamd WarmteLinQ.

Coronaoverbruggingslening (COL)

In 2020 is 33,3 miljoen euro op de Coronaoverbruggingslening niet tot besteding gekomen. Omdat deze middelen alsnog in 2021 nodig zijn, zijn deze middelen weer toegevoegd aan de EZK. Dit ten behoeve van verstrekking van COL-leningen door de ROM’s.

Deep Tech Fonds (DTF)

De bijdrage van 175 miljoen euro aan het DTF betreft de EZK bijdrage aan het nieuw op te richten co-investeringsfonds DTF. Dit fonds is gericht op de financiering van kapitaalintensieve deeptech start- en scale-ups die bijdragen aan het lange termijn verdienvermogen van Nederland. Uitgangspunt van het fonds is om onder marktconforme condities (het betrekken van een private co-financier is een vereiste) over een investeringsperiode van maximaal vijf jaar 12 tot 15 investeringen te doen in deeptech bedrijven.

Fonds Alternatieve Financiering

De bijdrage van 50 miljoen euro aan het Fonds Alternatieve Financiering wordt ingezet voor het verbreden van het financieringslandschap voor het MKB. De totale omvang van het fonds is voorzien op 200 miljoen euro.

Fondsversterking ROM’s

EZK heeft in 2020 75 miljoen euro ontvangen voor de fondsversterking van de ROM’s. Het was in 2020 niet mogelijk al concrete stortingen te doen, omdat de regio de benodigde cofinanciering moest organiseren. Daarom zijn de middelen doorgeschoven naar 2021 om alsnog tot de fondsversterking over te gaan. Over de fondsversterking worden met de regionale partners afspraken gemaakt.

Onttrekking aan reserve duurzame energie

Ten behoeve van de financiering van afgegeven SDE(+)-beschikkingen en het flankerend beleid wordt 447,9 miljoen euro onttrokken aan de begrotingsreserve duurzame energie. De onttrekking wordt toegevoegd aan het reeds beschikbare kasbudget van de SDE(+). Een onttrekking aan een begrotingsreserve is altijd aan zowel de ontvangsten- als uitgavenkant zichtbaaOvebroeking

Overboeking budget startersregeling naar TVL

Begin 2021 is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een specifieke regeling voor starters. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 is de TVL zodanig aangepast dat de betreffende starters hiervan gebruik kunnen maken. Het resterende budget van 90 miljoen euro voor de specifieke startersregeling is daarom toegevoegd aan het budget van de TVL.

Overboeking middelen actieplan energiebesparing

In het kader van Urgenda 2.0 zijn middelen toegekend voor het ‘actieplan energiebesparing industrie’ met als doel het versnellen van energiebesparing door het voorfinancieren van investeringen. EZK heeft de beschikbare 50 miljoen euro opgevraagd en overgeboekt gekregen vanuit de Aanvullende Post.

Startersregeling via Qredits

Het budget voor de overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers in getroffen sectoren is met 30 miljoen euro opgehoogd. Mede naar aanleiding van de motie Dijkhoff c.s. van 9 december jl. wordt na goedkeuring door de Europese Commissie 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om corona overbruggingskredieten aan bedrijven te verstrekken, die gestart zijn in Q1 en Q2 2020, met coulante voorwaarden.

Steunmaatregel mobiliteitscluster

Om de teruggang in R&D-investeringen binnen het mobiliteitscluster door omzetderving als gevolg van de coronacrisis te mitigeren, is een subsidieregeling aangekondigd voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Het budget voor de regeling is vastgesteld op 150 miljoen euro.

TOA krediet

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers bij het afwenden van een faillissement. Voor 2021 is 200 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor het TOA-krediet. Deze zijn middels een kasschuif in het juiste ritme gezet en overgeheveld naar de EZK-begroting.

TRSEC

Wanneer evenementen vanwege de epidemiologische situatie worden verboden, kunnen organisatoren een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. Hiervoor is de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) vormgegeven. Het plafond van de te verlenen subsidie en leningen bedraagt 385 miljoen euro. Dit bedrag is als verplichtingenbudget opgenomen. Het kasbudget van 325 miljoen euro is de raming van het uit te betalen bedrag.

TVL aanvulling

Het budget van de TVL is met in totaal 3,79 miljard euro verhoogd. Deze verhoging houdt verband met diverse verruimingen die zijn opgenomen in de 3de incidentele suppletoire begroting van EZK.

TVL startersregeling

Voor starters is een specifieke regeling ontwikkeld binnen de TVL. De regeling gold in eerste instantie voor ondernemers die gestart waren tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 en is naar aanleiding van de motie Aartsen c.s. verbreed naar ondernemers gestart tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020. In totaal is hiervoor 180 miljoen euro beschikbaar gesteld, zoals opgenomen in de derde Incidentele Suppletoire Begroting van EZK.

Verhoging budget Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ten behoeve van de verlenging van de TVL naar het derde kwartaal van 2021 is 1,75 miljard euro toegevaagd aan het budget. Daarnaast is 265 miljoen euro toegevoegd aan de TVL voor de referentiesystematiek, waarvan 90 miljoen euro wordt gedekt door de overboeking van de resterende middelen op de startersregeling.

Verhoging subsidieplafond Tegemoetkoming Vaste Lasten

Om de TVL meer toegankelijk te maken voor grote bedrijven wordt het maximum subsidiebedrag met 600.000 euro verhoogd naar 1,2 miljoen euro. De verwachte kosten voor het verhogen van de maximum subsidie bedragen 70 miljoen euro.

Verhoging TVL Q2

Het budget van de TVL is in verband met de verhoging van het vergoedingspercentage van de regeling voor het tweede kwartaal van 2021 van 85% naar 100% aangevuld met 450 miljoen euro. De verhoging van het vergoedingspercentage is ook doorgevoerd in Caribisch Nederland, waarvoor 1,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld.

Verhoging uitvoeringsbudget TVL

De uitvoeringskosten RVO van de TVL wordt verhoogd met 30 miljoen euro. Dit betreffen aanvullende uitvoeringskosten voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, en de uitvoeringskosten voor de verlenging van de TVL naar het derde kwartaal van 2021.

Verlenging TVL

Ten behoeve van de verhoging van het maximale subsidiebedrag en het verlagen van het minimale bedrag aan vaste lasten, is het budget van de TVL verhoogd met 385 miljoen euro.

Verruiming TVL

Ten behoeve van de verhoging van de omzetdervingspercentage en de verbreding van de omzetdervingsdrempel in Q1 van 2021 is 560 miljoen euro toegevoegd aan het budget van de TVL.

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Voucherkredietfaciliteit reissector

Het kabinet stelt een faciliteit van maximaal 400 miljoen euro aan het garantiefonds SGR beschikbaar voor de verstrekking van liquiditeitsleningen (voucherkredieten) aan reisorganisaties, die tijdelijk onvoldoende middelen hebben om vouchers terug te betalen aan consumenten.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Afboeking huidige raming

Met de actualisatie van de meerjarige raming voor schadevergoedingen in Groningen als gevolg van de aardbevingsproblematiek, komt de oude ontvangstenraming van in totaal 695 miljoen euro te vervallen. Deze is daarom afgeboekt. Dit geldt voor de ontvangstenramingen immateriële schades (100 miljoen euro), vergoeding waardedaling (245 miljoen euro), schadevergoedingen (200 miljoen euro) en uitvoeringskosten schade (150 miljoen euro).

Betreft BTW-compensatie aan NAM

In het Akkoord op Hoofdlijnen is afgesproken dat het totaalbedrag van BTW zal worden verrekend met de NAM. Dit betreft de compensatie van het BTW-deel van de uitvoeringskosten van de schadeafhandeling. Als onderdeel van de geactualiseerde schaderamingen, zijn de benodigde BTW-reeksen toegevoegd aan de EZK-begroting. De eerder geraamde ontvangsten van 20 miljoen euro zijn afgeboekt.

Actualisatie schaderamingen ontvangsten

De meerjarige uitgavenraming voor schadevergoedingen in Groningen als gevolg van de aardbevingsproblematiek is geactualiseerd. Deze raming is nu op de EZK-begroting opgenomen. De raming bestaat uit immateriële schades (100 miljoen euro), schadevergoedingen IMG (425 miljoen euro), uitvoeringskosten (252 miljoen euro) en de waardedaling (515 miljoen euro).

Kasschuif ontvangsten

De ontvangsten vanuit de NAM voor de schadebetalingen lopen in de regel achter op de uitgaven. Middels een kasschuif zijn de ontvangsten in een kasritme gezet dat beter aansluit bij de praktijk.

Overlopende ontvangsten NAM

Door vertraging in de ontvangsten van NAM voor de schadeafhandeling, is in 2020 een tekort ontstaan op de Groningenmiddelen op de EZK-begroting. Doordat de NAM-ontvangsten over het derde en vierde kwartaal van 2020 alsnog in 2021 binnenkomen, wordt de negatieve eindejaarsmarge in 2021 die het gevolg is van het tekort op de ontvangsten voor Groningen ultimo 2020 ingevuld. De ontvangsten bestaan uit schadevergoedingen (246,8 miljoen euro), uitvoeringskosten (99,2 miljoen euro) en waardedaling (179,5 miljoen euro).

Stuwmeerregeling

De Staat heeft een betalingsovereenkomst voor de stuwmeerregeling gesloten met de NAM. De NAM betaalt 40,4 miljoen euro van de in totaal 55,6 miljoen euro aan gemaakte kosten. De 15,2 miljoen euro die de Staat bijdraagt wordt gedekt vanuit de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Onttrekking aan reserve duurzame energie

Ten behoeve van de financiering van afgegeven SDE(+)-beschikkingen en het flankerend beleid wordt 447,9 miljoen euro onttrokken aan de begrotingsreserve duurzame energie. De onttrekking wordt toegevoegd aan het reeds beschikbare kasbudget van de SDE(+). Een onttrekking aan een begrotingsreserve is altijd aan zowel de ontvangsten- als uitgavenkant zichtbaar.

Onttrekking reserve klein krediet corona

Zoals aan de Tweede Kamer gemeld, zijn in het voorjaar de begrotingsreserves van de corona-gerelateerde garantieregelingen herijkt. In dat kader is 100 miljoen onttrokken aan de reserve Klein Krediet Corona (KKC), wat vrijvalt ten behoeve van het generale beeld.

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. Zoals het toevoegen van de rente-ontvangsten van de voucherkredietfaciliteit reissector.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Voucherkredietfaciliteit reissector

De aflossing op de voucherkredietfaciliteit zal in tranches plaatsvinden in de periode 2022 tot en met 2028. De raming van de ontvangsten is gebaseerd op de huidige inzichten bij een volledige benutting van de faciliteit.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen. Zoals de aanpassing van de raming ontvangsten Mijnbouwwet.

Licence