Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.033,1

1.391,0

1.374,6

1.262,1

1.304,2

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 18,7

8,9

‒ 1,2

‒ 1,6

‒ 1,3

 

‒ 18,7

8,9

‒ 1,2

‒ 1,6

‒ 1,3

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Eindejaarsmarge 2020

39,1

0

0

0

0

Kasschuif gerichte opkoop

‒ 212,9

211,4

0,8

0,6

0,2

Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo

‒ 68,6

22,6

22,6

20,6

2,9

Kasschuif sanering varkenshouderij

‒ 45

45

0

0

0

Kasschuif subsidiebudget srv

57

0

0

0

0

Diversen

‒ 36,1

7,6

5,1

18,6

17,8

 

‒ 266,5

286,6

28,5

39,8

20,9

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Doorschuif 2020 sierteelt/voedingstuinbouw

36

0

0

0

0

Gerichte opkoop desaldering

110

0

0

0

0

Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begr. stst

99,5

0

0

0

0

Nadeelcompensatie pelsdierhouders vervroegd verbod

122,5

0

0

0

0

Steunmaatregel dierentuinen i.v.m. covid-19

39

0

0

0

0

Diversen

169,8

33,2

33,4

29,3

30,4

 

576,8

33,2

33,4

29,3

30,4

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

291,7

328,7

60,7

67,5

50

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

2.324,8

1.719,7

1.435,3

1.329,6

1.354,3

Totaal Internationale samenwerking

35,2

33,1

33,1

33,1

33,1

Stand Voorjaarsnota 2021

2.360,0

1.752,9

1.468,4

1.362,7

1.387,4

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

237,1

88,6

76,4

73,7

69,8

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 0,2

2,5

0,5

‒ 0,5

‒ 1

 

‒ 0,2

2,5

0,5

‒ 0,5

‒ 1

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Gerichte opkoop desaldering

110

0

0

0

0

Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begr. stst

99,5

0

0

0

0

Diversen

36,1

1,2

1,5

0

0

 

245,6

1,2

1,5

0

0

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

245,4

3,7

2

‒ 0,5

‒ 1

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

482,6

92,3

78,4

73,2

68,8

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

482,6

92,3

78,4

73,2

68,8

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting. Meevallers bestaan onder andere uit onderuitputting brexit zbo’s en vertraagde overboeking omtrent technische bijstand. De tegenvallers bestaan onder andere uit meerkosten omtrent natuurvergunningen, meerkosten voor opslaghouders van in beslag genomen dieren en een tekort op het apparaatsbudget van DG Stikstof voor 2021. De eindejaarsmarge LNV (13,7 miljoen euro) wordt ingezet als dekking voor de tegenvallers. De voorziene onderuitputting NVWA (13,9 miljoen euro) wordt ingezet als dekking voor de retributiedemping, zie post beleidsmatige mutaties diversen.

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge 2020

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van LNV (13,7 miljoen euro). Deze mutatie bestaat verder uit de onderuitputting op de regeling warme sanering varkenshouderijen (17,9 miljoen euro) en de onderuitputting op de Floriade (7,5 miljoen euro).

Kasschuif gerichte opkoop

In de zomer van 2021 wordt de eerste tranche van de gerichte opkoop geëvalueerd. De verwachting is dat de tweede en derde tranche pas leiden tot verplichtingen in 2022. Daarom worden de middelen voor deze tranches met deze kasschuif doorgeschoven. Daarnaast worden ook de uitvoeringkosten RVO van de eerste tranche in de goede jaren geplaatst.

Kasschuif regeling versneld natuurherstel RVO

In 2021 is de regeling voor versneld natuurherstel gesloten. De uitfinanciering vindt plaats in de periode 2021 tot en met 2025. Doordat de begrotingsreserve stikstof ophoudt te bestaan, is een kasschuif noodzakelijk. De uitfinanciering van de tweede tranche is op dit moment nog niet bekend. In deze kasschuif is uitgegaan van het scenario dat de uitfinanciering start in het laatste kwartaal van 2021.

Kasschuif sanering varkenshouderij

De saneringsregeling varkenshouderij is vertraagd. Samen met RVO is een nieuw kasritme opgesteld. De verwachting is dat er circa 45 miljoen euro extra nodig zal zijn in 2022. Deze kasschuif is gemeld bij BVM.

Kasschuif subsidiebudget srv

De complexiteit van de regeling warme sanering varkenshouderijen (srv) heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan. Deze middelen (57 miljoen euro) worden via een kasschuif meegenomen naar 2021. Deze middelen blijven, conform de daarover gemaakte afspraken, beschikbaar in 2021 voor de structurele aanpak stikstof om de programmadoelen te behalen. Deze kasschuif is gemeld bij NJN.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties, waaronder bijvoorbeeld kasschuiven ten behoeve van energie glastuinbouw en pilots en onderzoek in veenweidegebieden. Met deze kasschuiven worden de middelen in het goede ritme geplaatst. Daarnaast bevat deze post retributiedemping NVWA. De NVWA brengt kosten van verrichte werkzaamheden via retributies in rekening bij het bedrijfsleven. Deze post betreft het dempen van de retributiestijging voor het bedrijfsleven.

Technische mutaties

Doorschuif 2020 sierteelt/voedingstuinbouw

De definitieve vaststelling en uitkering van de steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector is over de jaargrens geschoven. Betalingen konden niet volledig plaatsvinden in 2020 en vallen daarom gedeeltelijk in 2021. De beoordeling en afronding vindt begin 2021 plaats. De definitieve vaststelling is al wel geweest, dus er zullen in 2021 alleen nog definitieve betalingen plaatsvinden.

Gerichte opkoop desaldering

De begrotingsreserve stikstof houdt eind 2021 op te bestaan. In deze begrotingsreserve zit onder andere 110 miljoen euro bestemd voor de derde tranche van de regeling gerichte opkoop. Om deze middelen beschikbaar te houden is desaldering noodzakelijk. De middelen zijn met een kasschuif in het verwachte ritme geplaatst (zie kasschuif gerichte opkoop).

Middelen gerichte opkoop eerste tranche uit begrotingsreserve stikstof

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche voor de gerichte opkoop in de begrotingsreserve stikstof gestort. Het gaat om 99,5 miljoen euro. Met deze mutatie wordt het budget uit de begrotingsreserve stikstof opgevraagd om op de LNV-begroting te plaatsen om in te zetten voor uitbetalingen uit de eerste tranche.

Nadeelcompensatie pelsdierhouders vervroegd verbod

Voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij is er in totaal 140 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Hiervan wordt 122,5 miljoen euro toegevoegd aan de LNV-begroting voor de nadeelcompensatie voor pelsdierhouders. De resterende 17,5 miljoen euro dient als reservering voor zowel de nadeelcompensatie (7,5 miljoen euro) als de uitvoeringskosten (10 miljoen euro).

Steunmaatregel dierentuin i.v.m. covid-19

In het derde steun- en herstelpakket in verband met Corona is 39 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dierentuinen. De steun is bedoeld ter voorkoming van faillissementen en dierenwelzijnsproblemen, vanwege een periode van sluiting en beperkte openstelling van dierentuinen. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Diversen

Onder deze diversenpost vallen onder andere de toekenning van de loon-en prijsbijstellingstranche 2021. Daarnaast bestaat deze post uit middelen (20 miljoen euro) om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten. Ook bestaat deze post uit een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof ten behoeve van de regeling versneld natuurherstel. Verder bestaat deze post uit subsidiëring van LED in de glastuinbouw. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. Deze maatregel hoort bij het Urgenda 2.0 pakket.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bevat onder andere een huursomverlaging van de mosselpercelen, wat leidt tot een daling van de ontvangsten in 2021.

Technische mutaties

Gerichte opkoop desaldering

De begrotingsreserve stikstof houdt eind 2021 op te bestaan. In deze begrotingsreserve zit onder andere 110 miljoen euro bestemd voor de derde tranche van de regeling gerichte opkoop. Om deze middelen beschikbaar te houden is desaldering noodzakelijk. De middelen zijn met een kasschuif in het verwachte ritme geplaatst (zie kasschuif gerichte opkoop).

Middelen gerichte opkoop eerste tranche uit begrotingsreserve stikstof

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche voor de gerichte opkoop in de begrotingsreserve stikstof gestort. Het gaat om 99,5 miljoen euro. Met deze mutatie wordt het budget uit de begrotingsreserve stikstof opgevraagd om op de LNV-begroting te plaatsen om in te zetten voor uitbetalingen uit de eerste tranche.

Diversen

Deze post bestaat onder andere uit de onttrekking begrotingsreserve stikstof (21,6 miljoen euro). Deze middelen worden ingezet voor de regeling versneld natuurherstel. Ook bevat deze post onttrekking van de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de sloop- en ombouwregeling pelsdierhouders.

Licence