Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tabel 46

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

14. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

2.092,2

1.479,5

1.373,7

1.405,9

1.310,1

1.264,6

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

245,0

316,2

370,3

179,3

125,0

111,5

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 14,1

5,9

4,7

2,7

0,7

0,0

Reservering diverse problematiek

14,5

35,0

1,5

2,0

1,0

0,0

Technische herschikking artikel 22

‒ 14,5

‒ 35,0

‒ 1,5

‒ 2,0

‒ 1,0

0,0

Uitvoeringskosten GLB

106,4

46,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7e Actieprogramma Nitraat (handhaving)

0,0

0,6

6,0

7,0

8,0

10,0

Overboekingen coalitieakkoord van de Aanvullende Post

29,0

89,5

93,5

80,5

84,0

82,0

Overboekingen ten behoeve van structurele aanpak stikstof van de Aanvullende Post

107,7

173,8

266,0

89,0

32,3

19,5

Overige overboekingen van de Aanvullende Post

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

‒ 106,1

196,4

279,6

90,8

74,7

73,3

Overboekingen

‒ 5,6

‒ 6,9

‒ 7,4

‒ 5,9

‒ 5,6

‒ 5,5

Overboeking toekenning Nationaal Groeifonds

0,7

2,7

4,0

4,3

4,5

4,6

Kasschuiven ten behoeve van structurele aanpak stikstof

‒ 280,3

‒ 29,2

230,7

48,3

24,9

26,3

Overige kasschuiven

‒ 7,6

17,5

‒ 0,7

‒ 10,3

1,1

0,0

Visserij en Brexit Adjustment Reserve (BAR)

25,0

155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Corona

56,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling

73,9

57,3

52,9

54,5

49,7

47,8

Eindejaarsmarge

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Desaldering

4,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota

2.231,1

1.992,0

2.023,6

1.676,0

1.509,9

1.449,5

Tabel 47

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

14. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

92,3

78,4

73,2

68,8

66,2

64,5

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

4,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Desaldering

4,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota

97,2

78,5

73,3

68,8

66,2

64,5

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Saldo mee- en tegenvallers

Deze verzamelpost bevat diverse ramingsbijstellingen van mee- en tegenvallers (24,5 miljoen euro aan meevallers en 24,5 miljoen euro aan tegenvallers). Meevallers zijn er onder andere op rente en aflossing (0,2 miljoen euro) en op de bijdrage aan de High Containment Unit reserve van Wageningen Research (0,3 miljoen euro). Tegenvallers komen onder andere voort uit de gedeelde onderdelen van LNV en EZK zoals bijvoorbeeld lopende ICT projecten (3,5 miljoen euro in 2022), wettelijke onderzoekstaak economische informatievoorziening (1,1 miljoen euro per jaar) en het pachtregistratiesysteem (2,3 miljoen euro cumulatief). Daarnaast zet LNV de eindejaarsmarge 2021 in als dekking voor enkele tegenvallers (20,3 miljoen euro).

Reservering diverse problematiek

Naar aanleiding van een technische herschikking binnen het visserij artikel (zie technische herschikking artikel 22) wordt een reservering getroffen voor diverse problematiek. Bij julibrief wordt deze verder toegedeeld.

Technische herschikking artikel 22

Er vindt een technische herschikking plaats binnen het visserij artikel.

Uitvoeringskosten GLB

Voor de uitvoeringskosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt cumulatief 152,8 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. De middelen uit het omschakelfonds worden ingezet ter dekking van uitvoeringskosten GLB.

7e Actieprogramma Nitraat

Op grond van de Nitraatrichtlijn heeft Nederland in december 2021 het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie ingediend. Dit betreft mestbeleid en dient als basis voor een derogatieaanvraag bij de Europese Commissie. De middelen uit de handhavingsenvelop en de landelijke beëindigingsregeling veehouderij zijn gereserveerd ter dekking van het 7e Actieprogramma Nitraat (118,7 miljoen euro). Middels deze mutatie wordt 52,3 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting voor de eerste tranche. De tweede tranche wordt overgeboekt naar de LNV-begroting als de plannen verder zijn uitgewerkt.

Overboekingen coalitieakkoord van de Aanvullende Post

Deze verzamelpost bevat diverse overboekingen van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting met betrekking tot coalitieakkoord middelen. Dit betreft uitvoeringskosten (cumulatief 110 miljoen euro t/m 2035) uit het transitiefonds (25 miljard euro t/m 2035). Deze middelen worden ingezet voor 60 FTE’s voor verschillende beleidsdirecties, specifiek voor het opstarten en uitvoeren van het gebiedsgericht werken in het kader van de integrale stikstofaanpak. Daarnaast betreft dit middelen voor de uitvoering van de eerste fase (tot 2025) van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (35 miljoen euro). Verder betreft dit een structurele overboeking van 29,4 miljoen euro van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de NVWA. Daarnaast wordt er ook structureel 12,6 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de VWS-begroting ten behoeve van de NVWA. De NVWA kan hierdoor investeren in haar publieke taken. Ook bestaat deze post uit de incidentele gevolgkosten van Wind op Zee voor visserij. Dit heeft betrekking op de versterking van het Noordzee-ecosysteem (cumulatief 146,1 miljoen euro t/m 2030) en het verduurzamen en aanpassen van de visserijsector (cumulatief 199,2 miljoen euro t/m 2030).

Overboekingen ten behoeve van structurele aanpak stikstof van de Aanvullende Post

Dit betreft een verzamelmutatie van enkele overhevelingen van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting met betrekking tot de structurele aanpak stikstof van het vorig kabinet. Deze middelen worden ingezet voor het ophogen van de subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen en het versnellen van stalinnovaties (75,6 miljoen euro); pilots in het kader van het verlagen ruw eiwitgehalte veevoer (11 miljoen euro); regelingen bedrijfsplannen en demobedrijven in het kader van het omschakelprogramma (7,2 miljoen euro); kosten voor de legalisatie van PAS-melders (5,4 miljoen euro), landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (521,5 miljoen euro) en programmakosten DG Stikstof (cumulatief 103,6 miljoen euro t/m 2030).

Overige overboekingen van de Aanvullende Post

Dit betreft een verzamelmutatie van enkele overhevelingen van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. Dit bestaat onder andere uit overhevelingen van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van subsidieregeling voor volledige vervanging van SONT-verlichting door full-spectrum-LED-verlichting (11 miljoen euro) en ten behoeve van subsidiering via de Energie-efficiëntie Glastuinbouw regeling (5 miljoen euro).

Technische mutaties Voorjaarsnota

Overboekingen

LNV heeft per saldo 36,9 miljoen euro overgeboekt naar andere begrotingen in de periode t/m 2027. Dit betreft onder andere afdrachten in het BTW-compensatiefonds voor de Maatregel Gerichte Aankoop (1,3 miljoen euro) en Programma Natuur (5,5 miljoen euro). Ook is er onderuitputting op de saneringsregeling varkenshouderijen (1 miljoen euro) toegevoegd aan de I&W-begroting voor de subsidieregeling walstroom. Daarnaast heeft er ook een technische correctie plaatsgevonden van niet-HGIS naar HGIS budget (4,7 miljoen euro structureel).

Overboeking toekenning Nationaal Groeifonds

In de tweede toekenningsronde van het Nationaal Groeifonds is aan een project die onder verantwoordelijkheid van LNV wordt uitgevoerd middelen toegekend. Deze middelen worden vanuit de begroting van het Nationaal Groeifonds beschikbaar gesteld aan de begroting van LNV.

Kasschuiven ten behoeve van structurele aanpak stikstof

Dit betreft een verzamelmutatie van enkele kasschuiven van middelen van de structurele aanpak stikstof van het vorig kabinet. Met deze schuiven wordt het kasritme aangepast voor onder andere het uitvoeren van de natuurbank, de saneringsregeling varkenshouderijen, landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en nationaal kennisprogramma.

Overige kasschuiven

Dit betreft een verzamelmutatie voor enkele kasschuiven. Met deze schuiven wordt het kasritme aangepast voor onder andere afschrijvingskosten interventieregeling PO, economisch herstelfonds, uitvoeringsprogramma Natuur door Kennisnetwerk OBN, DuurzaamDoor/Jong Leren Eten, Aanvalsplan Grutto, ODE glastuinbouw en Programma Veenweide. Daarnaast betreft dit enkele kasschuiven voor visserij, onder andere voor verduurzaming IJsselmeer en visserijvrije zones. Verder betreft dit een kasschuif voor Caribisch Nederland Natuur en een herijking van het kasritme uitvoeringskosten transitiefonds.

Visserij en Brexit Adjustment Reserve (BAR)

LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan staatssteuncriteria kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor ontstaat er o.a. een meevaller (20 miljoen euro) die terugvloeit naar het generale beeld. Een alternatieve regeling wordt nu uitgevoerd en gefinancierd vanuit de Brexit Adjustment Reserve. De visserijsector verliest namelijk quotum als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In het kader hiervan worden drie regelingen opengesteld. Dit betreft saneringsregeling (155 miljoen euro), stilligregeling (33 miljoen euro) en de liquiditeitsregeling (12 miljoen euro).

Corona

Dit betreft een verzamelmutatie voor enkele aan corona gerelateerde regelingen: voor nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij (25,3 miljoen euro), ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (16,3 miljoen euro) en dierentuinen (15 miljoen euro).

Loon- en prijsbijstelling

De tranche van 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van LNV.

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van LNV (20,3 miljoen euro). Verder wordt er additioneel 6 miljoen euro meegenomen uit 2021 voor de Sabe regeling (stikstofmiddelen).

Desaldering

In totaal is 4,8 miljoen euro aan ontvangsten gedesaldeerd met de uitgaven in 2022. Dit betreft onder andere een onttrekking uit de begrotingsreserve visserij ten behoeve van uitvoeringskosten RVO voor het Europees visserijfonds (2,3 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties Voorjaarsnota

Desaldering

Dit betreft de tegenboeking van bovenstaande mutatie (zie Technische Mutaties Voorjaarsnota desaldering).

Licence