Base description which applies to whole site

Nationaal Groeifonds

Tabel 52

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

19. Nationaal Groeifonds - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

2.131,2

3.171,5

4.209,5

4.229,8

3.219,6

2.032,3

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

‒ 660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ombuiging Nationaal Groeifonds

‒ 660,0

     

Nog onverdeeld - afboeken 2de toekenningsronde

0,0

‒ 431,9

‒ 794,5

‒ 556,2

‒ 464,8

‒ 421,7

Voorwaardelijke toekenningen pijler Kennis

0,0

37,0

159,7

173,3

99,0

154,0

Voorwaardelijke toekenningen pijler R&D&I

0,0

289,9

634,8

382,9

365,8

267,8

Voorwaardelijke toekenning pijler Infrastructuur

 

105,0

    
       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

‒ 1.373,7

‒ 1.458,7

‒ 1.336,8

‒ 1.444,2

‒ 515,2

540,2

Overboeken apparaatsuitgaven

‒ 5,7

     

Overboeking omzettingen

‒ 44,0

‒ 104,7

‒ 121,0

‒ 55,2

‒ 26,3

‒ 25,4

Overboeking toekenningen

‒ 82,5

‒ 589,9

‒ 249,6

‒ 174,1

‒ 84,9

‒ 42,7

Kasschuiven plafond I

‒ 1.335,6

‒ 823,0

‒ 1.044,4

‒ 1.293,6

‒ 465,0

569,7

Loon- en prijsbijstelling

39,7

58,8

78,2

78,7

60,9

38,6

Eindejaarsmarge

54,5

     
       

Stand Voorjaarsnota

97,5

1.712,8

2.872,7

2.785,6

2.704,4

2.572,5

Uitgaven

Mutaties voorjaarsbesluitvorming

Ombuiging Nationaal Groeifonds

De uitgaven van het Nationaal Groeifonds worden in 2022 met 660 miljoen euro verlaagd. Deze middelen zet het kabinet in ter dekking van de Rijksbrede problematiek met betrekking tot VPB, Box 3, AOW, Defensie en verhogen WML.

Nog onverdeeld – afboeken 2de toekenningsronde

In totaal is voor bijna 5 miljard euro toegekend aan projecten, waarvan bijna 3,7 miljard euro voorwaardelijk. Het benodigde kasbudget wordt aan het nog onverdeelde budget onttrokken en per project op de begroting van het Nationaal Groeifonds geraamd. De verwachte uitfinanciering van de projecten loopt tot en met 2032.

Voorwaardelijke toekenningen pijler Kennis

Binnen de pijler kennis is voor bijna 1,2 miljard euro voorwaardelijk aan projecten toegekend. De uitgaven voor deze projecten worden geraamd op de begroting van het Nationaal Groeifonds. Wanneer indieners aan de gestelde voorwaarden voldoen worden de middelen beschikbaar gesteld aan de betreffende departementale begroting(en).

Voorwaardelijke toekenning pijler R&D&I

Binnen de pijler Research & Development en Innovatie (R&D&I) is voor bijna 2,4 miljard euro voorwaardelijk aan projecten toegekend. De uitgaven voor deze projecten worden geraamd op de begroting van het Nationaal Groeifonds. Wanneer indieners aan de gestelde voorwaarden voldoen worden de middelen beschikbaar gesteld aan de betreffende departementale begroting(en).

Voorwaardelijke toekenning pijler Infrastructuur

Binnen de pijler infrastructuur is voor 105 miljoen euro voorwaardelijk toegekend aan het project ‘Rail Ghent Terneuzen’. De uitgaven voor dit project wordt geraamd op de begroting van het Nationaal Groeifonds. Wanneer indieners aan de gestelde voorwaarden voldoen worden de middelen beschikbaar gesteld aan de betreffende departementale begroting(en).

Technische mutaties

Overboeking omzettingen

Naast de besluitvorming over de 2de toekenningsronde zijn twee projecten (RegmedXB en QuantumDeltaNL) uit de eerste ronde omgezet van voorwaardelijke toekenning naar definitieve toekenning. Ook is de reservering voor AiNed omgezet naar een definitieve toekenning. In totaal 378 miljoen euro wordt ten behoeve van de uitvoering van deze projecten overgeboekt naar de begroting van EZK.

Overboeking toekenningen

Binnen de pijler kennis is voor 470 miljoen euro toegekend aan projecten en binnen de pijler Research & Development en Innovatie (R&D&I) voor 847 miljoen euro. Deze middelen worden vanuit de begroting van het Nationaal Groeifonds beschikbaar gesteld aan de betreffende departementale begroting(en).

Kasschuif 2de toekenningsronde

Bij oprichting van het Nationaal Groeifonds zijn de kasmiddelen indicatief in een ritme tot en met 2028 gezet. De uitfinanciering van projecten waaraan (voorwaardelijk) middelen zijn toegekend loopt naar verwachting door tot en met 2032. De benodigde middelen zijn hiertoe in een passend ritme gezet.

Kasschuif nog onverdeeld

Na de ombuiging en verwerking van de 2de toekenningsronde resteert nog ruim 14,4 miljard euro aan nog toe te kennen kasmiddelen. De middelen zijn bij oprichting van het Nationaal Groeifonds in een indicatief kasrimte tot en met 2028 gezet. Op basis van de reeds toegekende projecten blijkt dat uit het Nationaal Groeifonds bekostigde investeringsprojecten een langere looptijd hebben dan eerder ingeschat. Daarom worden de nog beschikbare kasmiddelen in een meer realistisch kasritme tot en met 2032 gezet.

Loon- en prijsbijstelling

De nog onverdeeld budgetten van het Nationaal Groeifonds worden geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling. De tranche van 2022 is toegevoegd aan de begroting.

Eindejaarsmarge

Eind 2021 resteerde nog 54,5 miljoen euro op de begroting van het Nationaal Groeifonds. Deze middelen worden middels de 100 procent eindejaarmarge in de 1ste suppletoire begroting weer toegevoegd aan de begroting van 2022.

Licence