Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

34.016,7

30.870,0

30.555,6

31.712,5

33.298,2

33.335,3

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

152,1

250,5

154,6

179,9

178,1

168,2

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden (SOV)

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Regeling onverzekerbare vreemdelingen (OVV)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Ruimte bestedingsplan PG

 

‒ 15,5

‒ 15,5

‒ 15,5

‒ 15,5

‒ 15,5

Griepvaccinatie

28,1

30,4

30,2

31,8

26,7

26,7

Hogere deelname inhaalcampagne HPV-vaccinatie

54,5

16,4

‒ 11,7

‒ 13,6

  

VWS-breed apparaat

11,2

14,6

18,7

20,7

13,2

13,2

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

 

9,0

18,0

27,0

29,0

10,0

Uitvoering van de toekomstagenda gehandicaptenzorg

 

15,0

15,0

15,0

10,0

 

Apparaat COVID-19

62,8

69,3

    

113/zelfmoordpreventie

 

1,4

4,4

5,5

5,5

5,5

Inzet prijsbijstelling

‒ 31,6

‒ 35,2

‒ 31,9

‒ 30,2

‒ 31,0

‒ 15,1

Diversen

7,5

45,0

26,0

26,6

27,5

20,7

Overhevelingen van Aanvullende post (coalitieakkoord)

 

73,0

73,0

83,0

83,0

93,0

Overhevelingen van Aanvullende post

1,6

9,2

10,4

11,6

11,6

11,6

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

158,3

204,2

159,1

144,8

132,3

169,7

Overboekingen

30,8

25,2

8,8

8,3

8,0

8,0

Kasschuiven

‒ 72,6

30,8

14,5

4,5

‒ 7,2

30,0

Loon- en prijsbijstelling

157,0

153,1

140,6

137,0

136,4

136,6

Eindejaarsmarge

40,6

     

Desaldering

10,1

     

Diversen

‒ 7,7

‒ 4,9

‒ 4,9

‒ 4,9

‒ 4,9

‒ 4,9

       

Niet-plafondrelevant

1.136,0

1.345,6

110,4

662,9

1.152,2

2.559,5

Macromutaties

1.136,0

1.345,6

110,4

662,9

1.152,2

2.559,5

       

Stand Voorjaarsnota

35.463,1

32.670,4

30.979,6

32.700,1

34.760,7

36.232,7

Tabel 51

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

16. Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Niet belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

240,9

147,5

145,1

145,1

154,5

154,5

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

66,5

38,0

26,0

13,0

12,0

11,5

Ontvangsten wanbetalers

‒ 10,0

     

Verhoging ontvangstenraming SPUK-stimulering sport

37,0

23,0

12,0

   

Hogere ontvangstenraming artikel 2

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

Verhoging ontvangstenramingen artikel 1

29,6

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Diversen

3,9

     
       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

10,1

     

Desaldering

10,1

     
       

Stand Voorjaarsnota

317,6

185,5

171,1

158,1

166,5

166,0

Uitgaven

De Stand Startnota is inclusief incidentele suppletoire begrotingen (ISB’s) van VWS. De mutaties sinds de Startnota (10 januari 2022) zijn te vinden in: ISB 4 (Kamerstuk 36025), ISB 5 (Kamerstuk 36069), ISB 6 (Kamerstuk 36086). De voornaamste mutaties in deze ISB’s hangen samen met uitgaven gerelateerd aan COVID-19. In de laatste ISB worden daarnaast overhevelingen van de Aanvullende post van het ministerie van Financiën naar de begroting van VWS verwerkt. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de memorie van toelichting bij deze begrotingswetten.

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden (SOV)

Om aanbieders te compenseren voor verleende zorg aan onverzekerden in Nederland bestaat de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Uit de raming van het CAK blijkt dat zorgaanbieders steeds meer gebruik maken van de regeling. Het budget wordt daarom structureel bijgesteld.

Regeling onverzekerbare vreemdelingen (OVV)

Om aanbieders te compenseren voor verleende zorg aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning in Nederland bestaat de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Uit de raming van het CAK blijkt dat zorgaanbieders steeds meer gebruik maken van de regeling. Het budget wordt daarom structureel bijgesteld.

Ruimte bestedingsplan Publieke gezondheid (PG)

De niet-juridisch verplichte ruimte in het bestedingsplan van de directie Publieke gezondheid wordt ingezet om problematiek op de VWS-begroting te dekken. Dit betreft de ruimte die ontstaat op het instrument subsidies, vanwege de afloop van de huidige subsidieregeling voor de NIPT in 2023. In het coalitieakkoord zijn nieuwe middelen vrijgemaakt voor de regeling.

Griepvaccinatie

De doelgroep voor de griepvaccinatie neemt in omvang toe. Het budget wordt daarom structureel verhoogd.

Hogere deelname inhaalcampagne HPV-vaccinatie

In 2022 en 2023 is een inhaalcampagne voor de HPV-vaccinatie voor jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar gepland. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer jongvolwassen hiertoe bereid zijn dan eerder geraamd.

VWS-breed apparaat

Binnen verschillende directies van het kerndepartement heeft het ministerie van VWS personele en materiële uitbreiding getroffen. Dit betreft onder meer middelen voor de continuering uitbreiding van kantoorruimte voor het kerndepartement (4,8 miljoen euro), voor de applicatie beheer van de informatiehuishoudingssystemen van VWS (2 miljoen euro), en voor ondersteuning van de derde bewindspersoon van VWS (0,8 miljoen euro).

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

De inzet van een gespecialiseerde cliëntondersteuner wordt verhoogd. Dit moet zorgen voor minder zorgkosten, minder overbelaste gezinsleden, tijdwinst bij instanties (zoals gemeenten en zorgkantoren) bij het verstrekken van voorzieningen, minder beroep op inkomensvoorzieningen en het voorkomen van schulden.

Uitvoering van de toekomstagenda gehandicaptenzorg

Er is budget vrijgemaakt om de toekomstagenda van de gehandicaptenzorg uit 2021 uit te voeren.

Apparaat COVID-19

Er zijn diverse personele en materiele verhogingen van de uitgaven zoals voor de nafase van de coronacrisis, de inschakeling van de landsadvocaat, personele inzet op de verschillende COVID-19 directies en technische ondersteuning voor de WOB-verzoeken.

113/zelfmoordpreventie

Er is aanvullend budget vrijgemaakt om invulling te geven aan de aangenomen motie Van der Plas tijdens het debat over de Regeringsverklaring. Hiermee kan worden voorzien in de financiering van Stichting 113 Zelfmoordpreventie op het huidige niveau plus de voorziene groei van de hulplijn, teneinde de hulp voor mensen in Nederland die kampen met suïcidaliteit beschikbaar te houden.

Inzet prijsbijstelling

De tranche 2022 van de prijsbijstelling wordt deels ingezet om diverse tegenvallers en intensiveringen van VWS te dekken.

Diversen

Er worden onder meer middelen beschikbaar gesteld voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (2,8 miljoen euro), de generieke digitale infrastructuur (7,1 miljoen euro), de toename van de overhead-kosten van shared serviceorganisaties (2,4 miljoen euro), een tegenvaller in de regeling Functioneel Leeftijdsontslag/Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) voor ambulancezorg (1,3 miljoen euro) en voor de tegemoetkomingsregeling van de Commissie de Winter (17,7 miljoen euro in 2022 en 8 miljoen euro in 2023).

Overhevelingen van Aanvullende post (coalitieakkoord)

Er worden diverse middelen uit het coalitieakkoord overgeheveld van de Aanvullende post naar de VWS-begroting. Onder andere voor volksziektes, prenatale screening, stimuleren van wooncombinaties van jongeren en ouderen, onbeperkt meedoen en voor de eigen bijdrage van huishoudelijke hulp.

Overhevelingen Aanvullende post

De reservering voor het Programma toegangsverleningsservice wordt overgeheveld van de Aanvullende post naar de VWS-begroting. Daarnaast ontvangt het ministerie van VWS middelen voor de uitvoeringskosten voor het herstel van de toeslagen.

Technische mutaties Voorjaarsnota

Overboekingen

Het ministerie van VWS ontvangt onder andere middelen van het ministerie van JenV voor inlichtingendiensten en de NCTV. Daarnaast ontvangst het ministerie van VWS middelen van het ministerie van OCW voor de uitvoering van het raamcontract in 2022 voor de maatschappelijke diensttijd. Verder ontvangt het ministerie van VWS middelen voor de continuïteitsregeling jeugd. Er zijn ook diverse mutaties tussen plafond Rijksbegroting en het plafond Zorg. Onder andere voor de verdere ontwikkeling van nieuwe antibiotica, de organisatie van alarmering bij gebruik van automatische externe defibrillator (AED) en voor de gespecialiseerde cliëntondersteuning van de zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) groep.

Kasschuiven

Op de VWS-begroting zijn meerdere kasschuiven ingepast. Zo vindt een herschikking plaats bij de medicatieoverdracht en voor de vertraging bij het programma uitkomstgerichte zorg. Verder zijn kasschuiven ingepast voor waardigheid en trots op locatie en bij middelen voor het realiseren van de bezuiniging op administratieve lasten. Ook op de middelen uit het coalitieakkoord voor Verbeteren palliatieve zorg, Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen, Suïcide preventie, Respijtzorg, Eén tegen eenzaamheid en Prenatale screening worden kasschuiven ingepast.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de VWS-begroting.

Eindejaarsmarge

Volgens de begrotingsregels kan elk ministerie maximaal 1 procent van zijn begroting via de eindejaarsmarge meenemen naar het volgende begrotingsjaar. Voorwaardelijk is dat in het voorgaande jaar voldoende onderuitputting is geweest. Voor het ministerie van VWS is in 2022 een eindejaarsmarge van 41 miljoen euro beschikbaar.

Desaldering

Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd. Dit heeft plaatsgevonden voor de nabetaling stimulering sport en voor de eigen risicodrager werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (ERD WGA).

Diversen

De personele en materiele budgetten voor de maatschappelijke diensttijd zijn overgeheveld naar het ministerie van OCW.

Niet-plafondrelevant

Macromutaties

De ramingen van de Rijksbijdrage 18-, Bijdrage Kosten Korting (BIKK) Wlz, Rijksbijdrage Wlz en de Zorgtoeslag zijn aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB. Daarnaast is de wettelijke doorwerking van het wettelijk minimumloon op de zorgtoeslag opgenomen.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Ontvangsten wanbetalers

Op basis van gegevens van het CAK wordt de ontvangstenraming voor de wanbetalers in 2022 incidenteel verlaagd.

Verhoging ontvangstenraming SPUK-stimulering sport

Voor de specifieke uitkering voor de stimulering van sport is een nieuwe eindafrekening ontvangen. Op basis daarvan is de ontvangstenraming verhoogd.

Hogere ontvangstenraming artikel 2

Op basis van ontvangsten uit voorgaande jaren wordt de raming voor komende jaren verhoogd.

Verhoging ontvangstenramingen artikel 1

Op basis van ontvangsten uit voorgaande jaren wordt de raming voor komende jaren verhoogd.

Diversen

Dit betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap college ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) en het agentschap CIBG.

Technische mutaties Voorjaarsnota

Desaldering

Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd. Dit heeft plaatsgevonden voor de nabetaling stimulering sport en voor de eigen risicodrager werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (ERD WGA).

Licence