Base description which applies to whole site

Zorg

Tabel 55

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

41. Zorg - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

85.483,1

88.333,1

91.882,0

95.184,8

99.156,7

103.648,1

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

2,1

‒ 11,2

‒ 25,8

‒ 30,8

‒ 31,8

‒ 25,8

Zorginfrastructuur

‒ 1,5

‒ 11,0

‒ 27,1

‒ 32,4

‒ 34,4

‒ 34,4

Tijdelijke middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg

‒ 79,0

‒ 87,0

‒ 87,0

‒ 87,0

‒ 87,0

 

Regionaal stimuleringsbudget zorgkantoren Wlz-breed

30,0

31,0

31,0

31,0

31,0

 

Innovatiebudget Wlz

7,5

10,0

10,0

10,0

10,0

 

Diversen

5,4

5,8

7,3

7,7

8,7

8,7

Overhevelingen van Aanvullende post (coalitieakkoord)

39,7

40,0

40,0

40,0

40,0

 
       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

‒ 21,5

2.317,5

3.711,8

5.195,8

6.610,8

7.614,0

Verwerking MLT Zorg 2022-2025

 

38,2

262,4

545,2

860,9

1.211,9

Loon- en prijsbijstelling

61,3

2.395,9

3.559,0

4.760,1

5.859,5

6.511,7

Mutaties naar plafond Rijksbegroting

‒ 13,1

‒ 10,1

‒ 3,1

‒ 3,1

‒ 3,1

‒ 3,1

Overboekingen naar GF

‒ 69,7

‒ 106,5

‒ 106,5

‒ 106,5

‒ 106,5

‒ 106,5

       

Stand Voorjaarsnota

85.463,7

90.639,4

95.568,0

100.349,8

105.735,7

111.236,3

Tabel 56

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

41. Zorg - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

5.312,7

5.391,5

5.500,0

5.539,4

5.715,8

5.884,7

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

 

25,7

26,6

26,9

26,7

26,3

Meevaller eigen risico

 

25,7

26,6

26,9

26,7

26,3

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

 

20,0

33,8

68,5

138,1

199,0

Verwerking MLT Zorg 2022-2025

 

20,0

33,8

68,5

143,1

199,0

Diversen

    

‒ 5,0

 
       

Stand Voorjaarsnota

5.312,7

5.437,3

5.560,4

5.634,8

5.880,6

6.110,0

Uitgaven

De Stand Startnota is inclusief incidentele suppletoire begrotingen (ISB’s) van VWS. De mutaties sinds de Startnota (10 januari 2022) zijn te vinden in: ISB 4 (Kamerstuk 36025), ISB 5 (Kamerstuk 36069), ISB 6 (Kamerstuk 36086). De voornaamste mutaties in deze ISB’s hangen samen met uitgaven gerelateerd aan COVID-19. In de laatste ISB worden daarnaast overhevelingen van de Aanvullende post van het ministerie van Financiën naar de begroting van VWS verwerkt. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de memorie van toelichting bij deze begrotingswetten.

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Zorginfrastructuur

De middelen voor versterking van de zorginfrastructuur in de langdurige zorg (34 miljoen euro structureel) worden ingezet ter dekking van onder andere de uitgaven voor de gespecialiseerde cliëntondersteuning, de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de ramingsbijstelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Tijdelijke middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op de VWS-begroting waren tijdelijk extra middelen geraamd voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg bovenop het structurele bedrag van 2,1 miljard euro (in prijspeil 2017) dat vanaf 2027 was gereserveerd. Nu het structurele bedrag per 2022 in de integrale tarieven is verwerkt en de verpleeghuizen daarmee aan het kwaliteitskader moeten voldoen, is het mogelijk om de tijdelijke extra middelen gericht in te zetten. De middelen (jaarlijks circa 85 miljoen euro in de jaren 2022 t/m 2026) worden ingezet ter dekking van het Wlz-brede regionale stimuleringsbudget, het onderzoeksprogramma gepaste zorg, inzicht in kwaliteit en enkele andere posten. Deze bijstelling was mogelijk zonder het beschikbaar gestelde Wlz-kader te verlagen.

Regionaal stimuleringsbudget zorgkantoren Wlz-breed

Dit betreft de gereserveerde middelen voor een regionaal Wlz-breed stimuleringsbudget (jaarlijks circa 31 miljoen euro t/m 2026). De middelen kunnen worden ingezet ter bevordering van goed werkgeverschap, regionale samenwerking en (opschaling van) technologie en innovatie. Op deze manier draagt de inzet bij aan de opgaven uit het coalitieakkoord om te komen tot toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede Wlz-zorg.

Innovatiebudget Wlz

Op voorstel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt het innovatiebudget verhoogd (jaarlijks circa 10 miljoen euro t/m 2026).

Diversen

Er worden onder andere middelen beschikbaar gesteld voor de beheerskosten van de reguliere cliëntondersteuning en voor de beheerskosten in de ggz. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor het netwerkmodel iWlz.

Overhevelingen van Aanvullende post (coalitieakkoord)

Er worden middelen uit het coalitieakkoord overgeheveld van de Aanvullende post voor Scheiden wonen en zorg (jaarlijks 40 miljoen euro t/m 2026).

Technische mutaties Voorjaarsnota

Verwerking MLT Zorg 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het Centraal Planbureau (CPB). De MLT heeft het CPB geactualiseerd ten tijde van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022.

Loon- en prijsbijstelling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling in de zorg is op basis van het CEP 2022 bijgesteld.

Mutaties naar plafond Rijksbegroting

Dit betreft diverse mutaties tussen plafond Rijksbegroting en het plafond Zorg. Onder andere voor de verdere ontwikkeling van nieuwe antibiotica, de organisatie van alarmering bij gebruik van AED’s en voor de gespecialiseerde cliëntondersteuning van de zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) groep.

Overboekingen naar Gemeentefonds (GF)

Dit betreft de overheveling van loon- en prijsbijstelling en groeiruimte voor Wmo Beschermd Wonen naar het Gemeentefonds.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Meevaller eigen risico

De raming voor het eigen risico wordt opwaarts bijgesteld (26 miljoen euro structureel). Dit is op basis van de actualisatie van de verdeling van de zorgkosten, die zijn geijkt aan de eigen risicoraming uit het onderzoek naar de risicoverevening van de Zvw op basis van data van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Technische mutaties Voorjaarsnota

Verwerking MLT Zorg 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het Centraal Planbureau (CPB). Dit betreft de doorwerking op de opbrengsten eigen risico (Zvw) en eigen betalingen (Wlz).

Diversen

Dit betreft een correctie van de extrapolatie in 2026 voor de eigen betalingen Wlz.

Licence