Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

Tabel 57

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

50. Gemeentefonds - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

36.480,5

33.534,1

33.335,4

33.032,4

32.980,9

32.829,3

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

136,2

1.845,0

535,0

675,0

  

Opschalingskorting

 

400,0

535,0

675,0

  

Jeugdzorg

 

1.445,0

    

DU uitvoeringskosten klimaat medeoverheden

74,3

     

DU dak- en thuislozen

61,9

     
       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

2.019,4

995,4

993,4

990,1

802,7

894,1

Overboekingen andere begrotingen

122,3

54,8

54,7

53,3

33,3

128,3

Afrekening ruimte onder BCF plafond 2021

119,5

     

Inkomstenderving gemeenten COVID-19

151,8

     

Energietoelage

175,0

     

Bijstelling accrestranche 2022 (2022 t/m 2025)

1.008,1

1.008,1

1.008,1

1.008,1

  

Bijstelling accrestranche 2022 (2026 en 2027 a.g.v. LPO)

    

592,6

590,2

Uitname woningsbouwimpuls

 

‒ 100,0

‒ 100,0

‒ 100,0

  

Uitname volkshuisvesting

 

‒ 150,0

‒ 150,0

‒ 150,0

  

Loon- en prijsbijstelling en volume-indexatie WMO BW

54,3

91,1

91,1

91,1

91,1

91,1

Loon- en prijsbijstelling overig

93,3

91,4

89,5

87,7

85,8

84,6

Eindejaarsmarge

261,7

     

Diversen

33,4

     
       

Stand Voorjaarsnota

38.636,2

36.374,5

34.863,8

34.697,5

33.783,6

33.723,4

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

OpschalingskortingDe oploop van de opschalingskorting voor gemeenten is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode. Het betreft een reeks die oploopt van 400 miljoen euro in 2023 naar 675 miljoen euro in 2025. Eerder was de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten reeds bevroren voor de periode 2020 t/m 2022. Dit betekent dat de stand van de opschalingskorting zoals bereikt in 2019 (300 miljoen euro) wordt bevroren t/m 2025.

JeugdzorgIn lijn met de uitspraak van de commissie van wijzen stelt het kabinet additionele financiering voor jeugdzorg beschikbaar. Het bedrag van 1,4 miljard euro voor 2023 wordt nu vrij gegeven.

DU Uitvoeringskosten klimaat medeoverhedenOm de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten ontvangen gemeenten aanvullend 74,3 miljoen euro, bovenop een eerder reeds verstrekt bedrag van 38,3 miljoen euro.

DU dak- en thuislozenHet kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen. Het kabinet stelt daarom voor 2022 61,9 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten.

Technische Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Overboekingen naar andere begrotingenDit betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het gemeentefonds, waaronder 38,3 miljoen euro vanuit het Ministerie van BZK om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten en een structurele reeks van circa 4,8 miljoen euro vanuit het Ministerie van SZW voor de leerbaarheidstoets in het kader van de inburgering.

Afrekening ruimte onder BCF plafond 2021Provincies en gemeenten kunnen gedurende een begrotingsjaar de door hen betaalde BTW, onder voorwaarden, declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent jaarlijks een plafond. Wanneer er aan het eind van het jaar minder gedeclareerd is dan het vastgestelde plafond, dan wordt het restant naar rato toegevoegd aan het provinciefonds en gemeentefonds. Over 2021 hebben de gemeenten daarom nog recht op 119,5 miljoen euro.

Inkomstenderving gemeenten COVID-19Gemeenten hebben in 2020 een voorschot ontvangen ter compensatie van inkomstenderving over 2020 als gevolg van corona. Daarbij is afgesproken dat gemeenten op een later moment, na het verschijnen van de jaarverslagen 2020, reële compensatie zouden ontvangen voor de gederfde inkomsten over 2020. In de Najaarsnota 2021 is voor 282 gemeenten de compensatie over 2020 volledig afgerond. Voor 70 gemeenten wordt de compensatie nu definitief gemaakt. Voor de resterende 3 gemeenten volgt definitieve afrekening later dit jaar.

EnergietoelageGemeenten krijgen in 2022 aanvullend 175 miljoen euro zodat zij alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum de energietoelage van 800 euro kunnen geven. Dit komt bovenop de al eerder toegezegde 679 miljoen euro voor de compensatie van de gestegen energiekosten voor diezelfde huishoudens. Alle middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds en verdeeld via de algemene uitkering.

Bijstelling accrestranche 2022 (2022 t/m 2025) Na verwerking van de voorjaarsbesluitvorming is de accrestranche 2022 voor het gemeentefonds herberekend. Voor de periode 2022 t/m 2025 wordt de accrestranche 2022 herberekend op basis van de reguliere normeringssystematiek.

Bijstelling accrestranche 2022 in 2026 en 2027 als gevolg van LPO Voor de jaren 2026 en 2027 wordt de accrestranche 2022 bijgesteld op basis van de verandering in de loon- en prijsontwikkeling 2022.

Uitname woningbouwimpulsIn het coalitieakkoord zijn middelen voor de woningbouwimpuls (10x100 miljoen) opgenomen. Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 onttrokken aan het voor die jaren gereserveerde accres.

Uitname volkshuisvestingIn het coalitieakkoord zijn middelen voor de volkshuisvesting (4x150 miljoen) opgenomen. Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 onttrokken aan het voor die jaren gereserveerde accres.

Loon- en prijsbijstelling en volume-indexatie Wmo BWVanuit het Budgettair kader Zorg wordt de loon- een prijsbijstelling 2022 en de volume-indexatie 2023 voor de integratie uitkering Wmo Beschermd wonen overgeboekt naar het gemeentefonds.

Loon- en prijsbijstelling overigDe tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar het gemeentefonds.

EindejaarsmargeIn 2021 zijn niet alle uitkeringen volledig uitbetaald aan de gemeenten. Deze bedragen worden in 2022 alsnog uitgekeerd. Het gemeentefonds kent daartoe een ongelimiteerde eindejaarsmarge. Daardoor ontvangen de gemeenten alsnog alle middelen waar ze recht op hebben.

DiversenDit betreft het totaal van diverse overboekingen, verband houdend met de coronapandemie, naar het gemeentefonds, waaronder 33,1 miljoen euro vanuit het Ministerie van SZW voor aanpak jeugdwerkeloosheid vanwege Covid-19.

Licence