Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

Tabel 72

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

83. Koppeling Uitkeringen - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

249,1

579,4

1.391,1

2.257,5

2.722,4

3.219,8

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

46,3

387,7

271,8

134,5

134,5

134,6

Indexeren AKW

46,2

105,8

127,3

129,6

129,6

129,6

Vervroeging stapsgewijze verhoging WML

0,0

282,0

144,5

4,9

4,9

5,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

268,6

886,5

1.227,8

1.480,4

1.755,1

2.014,7

Doorwerking nominale ontwikkeling

268,6

886,5

1.227,8

1.480,4

1.755,1

2.014,7

       

Stand Voorjaarsnota

564,0

1.853,7

2.890,7

3.872,4

4.612,0

5.369,1

Uitgaven

Mutaties besluitvorming Voorjaarsnota

Indexeren AKW

Het wetsvoorstel om de kinderbijslag (AKW) over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 niet te indexeren, dat nu in behandeling is bij de Eerste Kamer, wordt ingetrokken. Dit wetsvoorstel zorgde voor dekking voor betaald ouderschapsverlof en intensivering in de uitvoering. Een deel van de loon- en prijsbijstelling over de coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post wordt ingezet ter dekking hiervan.

Vervroeging stapsgewijze verhoging WML

De verhoging van het WML met 7,5 procent wordt een jaar eerder gestart en vindt plaats in drie stappen. Het WML wordt jaarlijks verhoogd met 2,5 procent in zowel 2023 als 2024 en met 2,32 procent in 2025. Dit leidt tot incidenteel hogere uitgaven in 2023 en 2024 aan onder andere de bijstand en Wajong. De verhoging in 2023 vindt plaats door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierdoor stijgen de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon automatisch mee. Dit leidt tot structureel hogere uitgaven. De verhoging in 2024 en 2025 vindt plaats door middel van een wetswijziging. Conform het coalitieakkoord stijgen de loongerelateerde uitkeringen en maximum dagloon in die jaren niet mee.

Technische mutaties Voorjaarsnota

Doorwerking nominale ontwikkeling

Doordat het CPB haar raming voor prijsontwikkeling, WKA en de contractloonstijging omhoog heeft bijgesteld ten opzichte van de MEV ligt de toekomstige indexatie van de uitkeringen ook hoger. Deze wordt daarom omhoog bijgesteld.

Licence