Base description which applies to whole site

BIJLAGE 11 - FISCALE SLEUTELTABEL

De sleutels geven het budgettaire effect weer als een maatregel in 2023 wordt ingevoerd. Dit jaar zijn de sleutels voor het eerst berekend op basis van cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB, en zijn deze ook gepubliceerd in de Voorjaarsnota. Aangegeven is het effect van het verhogen van een tarief/korting, tenzij anders aangegeven. Verlagen geeft ongeveer hetzelfde budgettaire effect maar met omgekeerd teken tenzij apart vermeld, (+ = opbrengst; - = derving). Sleutels zijn niet optelbaar. De sleutels zijn slechts een indicatie van de budgettaire opbrengsten / kosten. De sleutels houden daar waar relevant rekening met eerste-ordegedragseffecten. Bij het niveau is het niveau opgenomen van 2023 inclusief het voorgenomen beleid wat gepresenteerd wordt in het Belastingplan 2023. Deze niveaus kunnen nog wijzigen door beslissingen die worden gemaakt tijdens de augustusbesluitvorming en het vervolg van het wetgevingsproces. Zoals gebruikelijk volgt de definitieve versie van de sleuteltabel op Prinsjesdag. Omdat de sleuteltabel eerder wordt gepubliceerd dan gebruikelijk zijn niet alle cijfers geactualiseerd. De reeksen die niet geactualiseerd zijn voor 2023 zijn aangegeven met een *.

Tabel 115 Sleuteltabel
 

Niveau 2024

per eenheid

Opbrengst per eenheid (€ mln)

Box 1

   

Tarief

   

Basistarief (gecombineerd)

36,91%

1%-punt

4.490

Toptarief

49,50%

1%-punt

291

Aftrektarief tariefmaatregel verhogen

36,91%

1%-punt

‒ 137

    

Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen blijven hetzelfde)

   

Verlengen grens premie volksverzekeringen (a)

€ 39.796 (€ 42.380)

€ 1.000

‒ 118

Verlengen schijf basistarief

€ 79.969

€ 1.000

‒ 314

    

Heffingskortingen

   

Algemene heffingskorting

€ 3.362

€ 100

‒ 841

Afbouwpunt algemene heffingskorting

€ 24.813

€ 1.000

‒ 502

Arbeidskorting: maximum

€ 5.532

€ 100

‒ 506

Arbeidskorting: generiek

€ 968 / € 5.043 / € 5.532

€ 100

‒ 748

Afbouwpunt arbeidskorting

€ 39.292

€ 1.000

‒ 213

Afbouwpercentage arbeidskorting

6,51%

1%-punt

896

Ouderenkorting

€ 2.010

€ 100

‒ 179

Afbouwpunt ouderenkorting

€ 44.773

€ 1.000

‒ 37

Afbouwpercentage ouderenkorting

15%

1%-punt

14

Alleenstaande ouderenkorting

€ 524

€ 100

‒ 96

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.950

€ 100

‒ 34

Opbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting

11,45%

1%-punt

‒ 10

Jonggehandicaptenkorting

€ 698

€ 100

‒ 27

    

Overig

   

Eigenwoningforfait tot € 1.200.000

0,30%

0,05%-punt

370

Eigenwoningforfait vanaf € 1.200.000

2,35%

0,05%-punt

4,8

    

Box 2

   

Schijfgrens op € 67.000

   

Tarief lage schijf

24,5%

1%-punt

79

Tarief hoge schijf

31%

1%-punt

62

    

Box 3

   

Belastingtarief verhogen

32%

1%-punt

134

Heffingsvrij vermogen verhogen

€ 57.000

€ 1.000

‒ 16

Heffingsvrij vermogen verlagen

€ 57.000

€ 1.000

16

Heffingskorting groen beleggen

0,70%

0,10%

4

    

Schenk- en erfbelasting

   

tarief

   

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

   

0 ‒ € 137.077

10%

1%-punt

82

€ 137.077 en meer

20%

1%-punt

30

Tariefgroep 1a ((achter)kleinkinderen)

   

0 ‒ € 137.077

18%

1%-punt

2,2

€ 137.077 en meer

36%

1%-punt

0,8

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

   

0 ‒ € 137.077

30%

1%-punt

21

€ 137.077 en meer

40%

1%-punt

8

schijflengte

   

Verlengen eerste schijf

€ 142.770

€ 10.000

‒ 28

Verkorten eerste schijf

€ 142.770

€ 10.000

26

    

VPB

   

Schijfgrens op € 200.000

   

Tarief eerste schijf

19%

1%-punt

466

Tarief hoogste schijf

25,8%

1%-punt

1.071

Innovatiebox (b)

9%

1%-punt

140

    

Zelfstandigen*

   

Zelfstandigenaftrek

€ 5.030

€ 100

‒ 21

Startersafrek

€ 2.123

€ 100

‒ 4

MKB-winstvrijstelling

14%

1%-punt

‒ 125

    

WBSO**

   

Tarief eerste schijf niet-starters

32%

1%-punt

18

Tarief eerste schijf starters

40%

1%-punt

2

Drempel verhogen

€ 350.000

€ 25.000

9

Tarief tweede schijf

16%

1%-punt

47

    

Belastingen van rechtsverkeer

   

Overdrachtsbelasting verlaagd tarief hoofdbewoning

2%

0,5%-punt

349

Overdrachtsbelasting basistarief

10,4%

0,5%-punt

191

Assurantiebelasting tarief

21%

1%-punt

168

    

BTW tarief

   

Algemeen tarief

21%

1%-punt

3.337

Lage tarief

9%

1%-punt

1.155

    

Energiebelasting (EB)

   

Aardgas in eurocenten per m3

eurocent

  

0 ‒ 1.200

56,994

1 cent

75

1.200-170.000

56,994

1 cent

38

170.000 ‒ 1 mln

22,296

1 cent

10

1 mln ‒ 10 mln

12,808

1 cent

18

> 10 mln

4,868

1 cent

33

    

Elektriciteit in eurocenten per kWh

eurocent

  

0 ‒ 2.900

11,277

1 cent

164

2.900- 10.000

11,277

1 cent

69

10.000 ‒ 50.000

9,004

1 cent

65

50.000 ‒ 10 mln

3,929

1 cent

304

> 10 mln (zakelijk gebruik)

0,253

1 cent

237

Belastingvermindering EB per aansluiting

498,38

€ 10

83

    

Motorrijtuigenbelasting (rijksdeel)

divers

1%

49

    

Brandstofaccijnzen per liter

eurocent

  

Benzineaccijns (ongelood)

95879***

1 cent

40

Dieselaccijns (zwavelvrij)

62607***

1 cent

48

LPG-accijns (d = 0,54 kg/l)

20656***

1 cent

3

    

Alcoholaccijns per liter (c)

eurocent

  

Gedistilleerd (per liter ad 100%)

divers

10%

30

Bier

divers

10%

37

Wijn

divers

10%

27

    

Tabaksaccijns (d)

   

Sigaretten (per pakje van 20 stuks)

6,88

€ 0,05 p/p

10

Shag (per pakje van 50 gram)

13,35

€ 0,05 p/p

2

    

(a) Tussen haakjes staat het bedrag dat geldt voor personen geboren vóór 1-1-1946

   

(b) Voor de innovatiebox-sleutel is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.

   

(c) Bij alcoholaccijns is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.

   

(d) Bij de tabaksaccijns is een eerste-ordegedragseffect van 40% gehanteerd.

   

Bij grotere beleidswijzigingen wordt met een hoger eerste-ordegedragseffect gerekend.

   
    

(*) De sleutels van de WBSO zijn gelijk aan die in de sleuteltabel 2023. Deze worden geactualiseerd met Prinsjesdag.

   

(**) Deze sleutels zijn gelijk aan die in de sleuteltabel 2023. Deze worden op basis van nieuwe data geactualiseerd met Prinsjesdag.

   

(***) Het tarief per 1 januari 2024 is nog onder voorbehoud van vaststelling van de definitieve tabelcorrectiefactor.

   
    

Versie april 2023

   
Licence