Base description which applies to whole site

4.3 Oekraïne

Begin 2022 begon de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. De oorlog is een ongekende daad van agressie tegen een democratisch Europees land met vreselijke gevolgen voor alle Oekraïners. Het kabinet ondersteunt Oekraïne dan ook met overgave, in Oekraïne en in Nederland.

Dit doet het kabinet met additionele uitgaven bovenop regulier beleid. Hieronder vallen onder andere uitgaven aan militaire en humanitaire ondersteuning in Oekraïne, de noodopvang van Oekraïense ontheemden en medisch noodzakelijke zorg voor deze mensen in Nederland.

Budgettair worden de geraamde uitgaven en ontvangsten buiten het uitgavenplafond verwerkt. Uitzondering hierop zijn de kosten die vanuit bestaande budgetten specifiek zijn gedekt. Een uitgavenoverzicht op maatregelniveau is opgenomen in bijlage 5 van deze Voorjaarsnota.

Binnenlandse regelingen

Nederland biedt een veilige haven voor Oekraïense ontheemden. Ze worden opgevangen, ondersteund en krijgen de mogelijk om te werken en naar school te gaan. In de uitgavenraming in deze Voorjaarsnota is uitgegaan van gemiddeld 111.500 Oekraïense ontheemden in 2023 bij een instroom van 47.500 in 2023. Dit aantal wordt in aanloop naar de Miljoenennota herijkt op basis van actuele instroomcijfers. De uitgaven zijn in principe geraamd tot eind 2024, maar kennen voor de opvang ontheemden een doorwerking naar 2025.

Tabel 12 Binnenlandse regelingen

in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

3.591

3.502

1.214

       

Onderwijs

544

97

Opvang ontheemden

2.740

3.154

1.214

Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

25

Zorg

283

250

In totaal wordt voor de binnenlandse regelingen 3,6 miljard euro aan uitgaven geraamd in 2023. Daarvan is 2,7 miljard euro voor de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor nieuwkomeronderwijs (170 miljoen euro) en tijdelijke onderwijshuisvesting (318 miljoen euro). Om te borgen dat Oekraïense ontheemden toegang hebben tot zorg is de regeling medische zorg ontheemden (220 miljoen euro) verlengd, net als de meerkostenregeling gemeentelijke zorg (46 miljoen euro). In het sociaal domein wordt 15 miljoen euro geraamd voor taallessen en 10 miljoen euro voor kindregelingen. De uitgaven voor kindregelingen lopen vanaf het derde kwartaal mee in de reguliere uitvoeringsinformatie.

Internationale steun

Het kabinet heeft in december 2022 een reservering getroffen van 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne in 2023, in lijn met de oproep van de Tweede Kamer om de steun te intensiveren en structureler te maken. Voor zover de leveringen uit eigen (operationele) voorraad hebben plaatsgevonden, is de vervangingswaarde geraamd en is er een inschatting gemaakt van het moment waarop vervanging plaats kan vinden.

Op 3 april 2023 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een Kamerbrief verstuurd over het eerste steunpakket aan Oekraïne. Het pakket bevat onder andere financiële steun voor humanitaire hulp, geestelijke gezondheidszorg, de ophoging van de Europese Vredesfaciliteit en reparatie van onder meer de energie-infrastructuur en ziekenhuizen.

Tabel 13 Internationale steun

in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

1.683

214

403

270

138

392

       

Humanitaire ondersteuning en wederopbouw

528

91

93

95

97

Militaire ondersteuning

1.155

123

310

175

41

392

Meerjarige verwerking internationale steun

Het kabinet stelt voor internationale steunverzoeken vanuit Oekraïne aanvullend budget beschikbaar vanuit generale middelen. Per steunverzoek wordt beoordeeld of en welk deel van de steun generaal gecompenseerd wordt. Dit geldt voor uitgaven die direct ten gunste van Oekraïne en Oekraïners komen op basis van Nederlandse prioriteiten, zoals militaire ondersteuning ter verdediging van het Oekraïens grondgebied, acute herstelwerkzaamheden in en wederopbouw van Oekraïne, begrotingssteun aan Oekraïne, uitgaven ten behoeve van waarheidsvinding en rechtvaardigheid (punt 7 van het Vredesplan van president Zelensky). Uitgaven die hiervoor in aanmerking komen, dienen, waar mogelijk, te zijn berekend op basis van een fair share bijdrage van Nederland, aan de hand van de internationaal vastgestelde steunbehoefte. Het gaat om urgente en additionele uitgaven die bovenop het reguliere beleid komen en waarvoor geen of gedeeltelijk budget beschikbaar is op de reguliere departementale begrotingen. De generale compensatie geldt alleen voor uitgaven van incidentele aard. Uitgaven met een structureel karakter vallen onder de reguliere begroting. Hierbij geldt voor het aangaan van verplichtingen een afbakening in de tijd tot eind 2024, met een weegmoment in het voorjaar van 2024.

Financiële steun en leveringszekerheid

Nederland levert ook financiële steun, bijvoorbeeld door via het IMF een lening te verstrekken en middels begrotingssteun via de Europese Unie. Ook financiert het kabinet een kapitaalinjectie aan de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) om deze in staat te stellen te blijven bijdragen aan het steunen van Oekraïne.

Om de leveringszekerheid van gas te borgen is een vulgraadverplichting afgesproken. Omdat in de huidige marktomstandigheden marktprikkels voor het vullen van de berging in Bergermeer kunnen ontbreken, is een stimuleringsubsidie ingericht. Daarnaast is aan Energie Beheer Nederland (EBN) een lening versterkt, welke in over meerdere jaren wordt terugbetaald.

Tabel 14 Uitgaven financiële steun en leveringszekerheid

in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

‒ 1.121

199

‒ 307

‒ 307

‒ 344

‒ 230

       

Financiële ondersteuning

25

116

41

41

5

‒ 39

Leveringszekerheid

‒ 1.146

82

‒ 349

‒ 349

‒ 349

‒ 191

Licence