Base description which applies to whole site

4.4 Herstel- en Veerkrachtplan

Nederland kan voor 4,7 miljard euro aanspraak maken op middelen vanuit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF). Zoals in het coalitieakkoord was afgesproken, worden de voor Nederland gereserveerde HVF-middelen alleen ingezet om reeds begrote en volledig gedekte uitgaven te financieren. Op 8 juli 2022 heeft het kabinet het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) formeel ingediend bij de Europese Commissie. Op 4 oktober 2022 keurden de ministers van Financiën van de Europese Unie het uitvoeringsbesluit goed, waarmee het Nederlandse HVP is geaccordeerd.8 Dit HVP betreft een Rijksbreed plan dat bestaat uit 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringen.9 Het plan draagt bij aan de ambities van het kabinet op het gebied van onder andere de groene transitie en digitale transformatie; het HVP omvat tevens substantiële hervormingen van dit kabinet op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt en het belastingstelsel. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd in de digitale infrastructuur van de overheid, wordt de aanbouw van windmolens gefinancierd, en wordt een nadere impuls voor de woningbouw mogelijk gemaakt. Het HVF is een performance based instrument: middelen worden alleen aan lidstaten uitgekeerd als de in het uitvoeringsbesluit afgesproken mijlpalen en doelstellingen worden behaald. Het eerste betaalverzoek, t.w.v. 1,4 miljard euro, staat gepland voor het derde kwartaal van 2023.

REPowerEU

Naar aanleiding van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne en de daaruit volgende verstoringen op de energiemarkt, heeft de Europese Commissie REPowerEU gepresenteerd, het plan waarmee lidstaten worden ondersteund om hun afhankelijkheid van Russische fossiele energie versneld te beëindigen en de klimaatcrisis te adresseren.1011 Om de hiervoor benodigde investeringen te financieren, worden extra emissierechten (ETS) geveild, waarmee een bedrag van 455 miljoen euro beschikbaar is voor Nederland. Hiernaast maakt Nederland gebruik van de mogelijkheid om onderuitputting op de aan Nederland toegewezen Brexit Adjustment Reserve (BAR) over te hevelen naar het HVF. Het gaat hierbij om een bedrag van 280 miljoen euro. Zodoende kan Nederland aanspraak maken op 735 miljoen euro, in aanvulling op de hierboven genoemde HVF-middelen.

In het voorjaar van 2023 beoogt Nederland een pakket aan maatregelen aan de Commissie voor te leggen om aanspraak te maken op de aanvullend vrijgemaakte middelen. Dit pakket betreft maatregelen om energie te besparen, de energiemix te diversifiëren en de transitie naar hernieuwbare energie te bevorderen. Deze maatregelen worden als aanvulling opgenomen in het bestaande Nederlandse HVP; dit pakket moet eveneens in lijn zijn met de eerdergenoemde afspraken uit het coalitieakkoord, en moet voldoen aan de bestaande HVF-vereisten.

Licence