Base description which applies to whole site

Staten-Generaal

Tabel 22

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

211,0

204,6

208,4

204,7

202,4

0,0

       

Besluitvorming

18,3

17,7

11,4

20,4

15,2

12,5

Eerste Kamer: Informatiehuishouding

1,0

1,0

    

Eerste Kamer: Integrale Veiligheidsanalyse

0,3

0,3

    

Eerste Kamer: Organisatie Verenigde Vergadering

0,3

0,3

0,3

0,3

  

Eerste Kamer: Overgang Kamerwisseling

0,2

     

Tweede Kamer: Uitbreiding ambtelijk apparaat

7,7

7,7

7,5

7,5

7,5

7,5

Tweede Kamer: Bedrijfsvoering en ICT

5,8

7,7

3,2

3,2

3,2

3,2

Tweede Kamer: Parlementaire Enquêtes

1,9

0,3

    

Tweede Kamer: Renovatie Binnenhof

1,2

0,5

0,4

7,9

2,9

0,2

Overig besluitvorming

   

1,6

1,6

1,6

       

Technisch

14,9

12,7

13,7

11,9

12,6

215,0

Kasschuiven

  

0,8

‒ 0,8

  

Eindejaarsmarge

1,9

     

Extrapolatie

     

202,4

Loon- en prijsbijstelling

13,1

12,7

12,9

12,7

12,6

12,6

Overboekingen met andere begrotingen

0,0

     

Technisch

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota 2023

244,2

235,0

233,4

237,1

230,2

227,5

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

0,0

       

Besluitvorming

4,7

     

Teruggave fractiekosten

4,7

     
       

Technisch

     

3,9

Extrapolatie

     

3,9

       

Stand Voorjaarsnota 2023

8,6

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming

Eerste Kamer: Informatiehuishouding

Er zijn aanvullende middelen nodig voor het vernieuwen van het contentmanagementsysteem (CMS) van de Eerste Kamer. Dit systeem is eerder aan vervanging toe dan verwacht.

Eerste Kamer: Integrale Veiligheidsanalyse

Om in kaart te brengen wat de beveiligingsbehoefte is, is er voor 2023 en 2024 0,3 miljoen euro nodig om een integrale veiligheidsanalyse uit te voeren.

Eerste Kamer: Organisatie Verenigde Vergadering

De komende jaren vindt vanwege de renovatie van het Binnenhof de Verenigde Vergadering plaats op een alternatieve locatie. Hier zijn additionele middelen voor nodig.

Eerste Kamer: Overgang Kamerwisseling

In mei 2023 vinden de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer plaats. De griffie bereidt de Kamerwisseling voor. Om een soepele overgang van de Kamerleden te faciliteren worden passende maatregelen getroffen voor het transitietraject.

Tweede Kamer: Uitbreiding ambtelijk apparaat

Als gevolg van een sterk veranderende omgeving met gewijzigd dreigingsniveau, is het werkpakket van zowel de Beveiligingsdienst als het bureau beveiligingsautoriteit verzwaard. Om de beveiligingstaken zo goed mogelijk te vervullen, worden in personele capaciteit investeringen gedaan.

Tweede Kamer: Bedrijfsvoering en ICT

In het kader van de bedrijfsvoering zijn er een aantal zaken waarvoor budgetten toegevoegd worden aan de begroting. Ten eerste wordt de ICT-organisatie bij de Tweede Kamer structureel ingebed. Ten tweede behelst het de eenmalige (vervangings-)investering in het Rijksdatacenter. Ook worden de ondersteunende diensten geconfronteerd met toenemende werkzaamheden door de groei van de Kamerorganisatie. Tot slot zorgen de extra middelen voor de uitvoering van de moties Vergaderen in crisistijd en Papierloos vergaderen.

Tweede Kamer: Parlementaire Enquêtes

In 2022 is de totale begroting van de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening verhoogd naar 4,3 miljoen euro. Hiervoor wordt de begroting 2023 per saldo opgehoogd.

Tweede Kamer: Renovatie Binnenhof

Voor een goede begeleiding van de renovatie van de Tweede Kamer is jaarlijks 0,23 miljoen nodig voor het inzetten van externe expertise. Daarnaast zijn voor de geplande terugverhuizing middelen benodigd voor de gedeeltelijke vervangingsinvesteringen in het audiovisuele systeem op het Binnenhof. Tot slot wordt de Tweede Kamer geconfronteerd met hogere uitgaven als gevolg van de huisvestingssituatie in B67.

Overig besluitvorming

Dit betreft de correctie op de extrapolatie uit 2020. Deze had in 2021 op een andere manier verwerkt moeten worden in de extrapolatie. In de begroting had een gedeelte van dit bedrag in 2025 doorgeschoven moeten worden naar 2026 en vanaf 2027 weer op 0 moeten sluiten. In plaats daarvan is het min bedrag uit 2025 geëxtrapoleerd. Door middel van een mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Technische mutaties

Kasschuiven

Dit betreft een kasschuif van 0,8 miljoen euro van 2026 naar 2025 ten behoeve van de correctie van de extrapolatie die hierboven is beschreven.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Staten-Generaal. Daarnaast wordt ook een additionele tranche prijsbijstelling voor 2022 overgemaakt naar de begroting van de Staten-Generaal.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties Besluitvorming

Teruggave fractiekosten

De ontvangsten zijn in 2023 4,7 miljoen hoger door verwachte hogere teruggave van de fractiekosten over 2022 van enkele fracties en hogere doorbelastingen aan de andere Hoge Colleges van Staat.

Technische mutaties

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Licence