Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6 - TOESLAGEN HERSTEL

Het kabinet zet zich in voor mensen die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen. Om gedupeerden door de problemen met toeslagen recht te doen is ruimhartige compensatie en emotioneel herstel cruciaal. Het totaal meerjarig beschikbare budget voor de Toeslagen Herstel wordt naar boven bijgesteld. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen, die hier verder worden toegelicht.

Programma-DG Herstel en DG Toeslagen/Uitvoering Hersteloperatie Toeslagen (UHT) hebben een integrale herijking van de meerjarige raming voor toeslagenherstel opgesteld (huidige budget stand Najaarsnota 2023: 7,2 miljard euro). Uit deze herijking blijkt dat er meer budget benodigd is ter hoogte van 945 miljoen euro, met als belangrijkste redenen:

  • 1. De vertaling van het aantal aanmeldingen tot en met 31 december 2023 (68.376 ) naar de begroting en een verwachte groei van het aantal gedupeerden, kinderen en ex-partners;

  • 2. Een stijging van het aantal bezwaren en beroepen en de vooralsnog lager dan geplande productiviteitsstijging in het bezwaar- en beroepsproces.

Tot en met 2025 wordt er circa 500 miljoen euro toegevoegd aan de departementale begrotingen. Voor 2026 en 2027 worden de middelen (circa 450 miljoen euro) op de Aanvullende Post geplaatst. Als er meer duidelijkheid is over de precieze uitgaven in deze jaren zullen de middelen overgeboekt worden vanaf de Aanvullende Post.

Verder wordt 233 miljoen euro aan niet bestede programmamiddelen voor de Hersteloperatie Toeslagen in 2023 opnieuw toegevoegd aan de budgetten in 2024 en 2025 om mensen die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen te kunnen compenseren. Dit is ontstaan doordat het ritme van de uitbetaling van de programmamiddelen verschilde van de raming.

Daarnaast is er voor de compensatie van aanvullende schade op de Aanvullende Post in totaal 1,2 miljard euro tot en met 2027 gereserveerd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verbreding van de aanvullende schaderoutes na de integrale beoordeling. Deze raming wordt nader geconcretiseerd o.a. naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de pilot voor de forfaitaire schaderoute via de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Vanwege onzekerheid in de raming is dit bedrag (voorlopig) op de Aanvullende Post gereserveerd. Hiermee komt de meerjarenraming voor Toeslagen Herstel uit op 9,3 miljard euro.

In onderstaande tabel is een uitsplitsing opgenomen per regeling. In de 17e Voortgangsrapportage wordt uitgebreider ingegaan op de hierboven beschreven ontwikkelingen.

Tabel 37 Stand Toeslagen Herstel 1e suppletoire begroting 2024

In miljoenen euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Cumulatief

Stand na 1e sup 2024

93

1.271

1.025

1.519

2.123

1.244

293

51

0

7.618

           

Programma

47

1.136

780

1.182

1.591

770

121

44

0

5.672

w.v. 30k, IB, aanvullende compensatie (incl. uitvoering SGH-route) en overig

36

713

303

275

430

346

76

29

 

2.206

w.v. Kindregeling

  

74

494

230

60

   

857

w.v. Kwijtschelden publieke schulden (incl. uitvoering; rijksbreed)

 

369

162

224

388

76

21

16

0

1.256

w.v. Kwijtschelden private schulden (incl. uitvoering)

 

41

173

104

163

102

7

  

590

w.v. Andere toeslagen

    

23

6

   

29

w.v. Ex-partners

   

2

157

41

1

  

202

w.v. Ondersteuning door gemeenten

11

14

34

47

98

52

6

  

261

w.v. Reservering ondersteuning rechtsbijstand

  

1

3

23

36

10

  

72

w.v. Dwangsommen

  

19

23

44

31

   

117

w.v. Ouders in het buitenland (incl. uitvoering)

  

5

11

15

9

   

39

w.v. Uithuisplaatsingen kinderen (incl. uitvoering; JenV)

  

10

1

12

4

   

26

w.v. Schade-expert pool

    

9

7

   

16

           

Apparaat Financiën

46

135

245

337

532

474

171

6

 

1.946

           

Reservering op AP

    

212

445

631

399

28

1.714

           

Totaal

93

1.271

1.025

1.519

2.335

1.689

923

450

28

9.333

Licence