Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 - ACCRES GEMEENTEFONDS EN PROVINCIEFONDS

Uitgangspunten en actualiteit

Gemeenten en provincies beschikken over verschillende inkomstenbronnen om de uitgaven voor hun taken te financieren. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen hiervan is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds. De jaarlijkse toe- en afname van het Gemeentefonds en het Provinciefonds wordt het accres genoemd.

In het coalitieakkoord heeft het kabinet een nieuwe financieringssystematiek voor medeoverheden aangekondigd. Met als doel een stabiele(re) financiering en meer autonomie voor medeoverheden. In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om het Gemeente- en Provinciefonds (GF en PF) vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. De doorwerking van de bbp-systematiek naar de fondsen (GF en PF) is bij de Miljoenennota 2024 gedaan.

De gekozen vorm van indexatie levert door de vormgeving op twee componenten de gewenste stabiliteit op. Uitgangspunt is dat de fondsen (GF en PF) meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bruto binnenlands product volgen. De indexatie wordt gesplitst in een volumedeel en een prijsdeel. De volumeontwikkeling van de fondsen wordt gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor het fonds minder schommelt. De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar, waardoor de fondsen reëel ‘op niveau’ blijven. Het betreft een generieke indexatie die naar eigen inzicht van een individuele gemeenten of provincie kan worden ingezet.

Het demissionaire kabinet heeft per Kamerbrief aangegeven dat de oploop van de opschalingskorting die vanaf 2026 weer in de boeken staat dit voorjaar op tafel ligt. In constructief overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovincial Overleg (IPO) – in gewaardeerde aanwezigheid van de Unie van Waterschappen (UvW) – is besloten over te gaan tot het schrappen van de oploop van deze korting in combinatie met het vervroegd invoeren van de nieuwe financieringssystematiek in 2024. Vervroegde invoering van deze systematiek is in lijn met het advies van de Raad van State. Dit biedt gemeenten en provincies een stabiele inkomstenbron en duidelijkheid over de wijze waarop het gemeente- en provinciefonds zich in de toekomst ontwikkelen.

Het besluit tot het vervroegd invoeren van de nieuwe financieringssystematiek heeft invloed op de lopende begroting van gemeenten en provincies. Om die reden is besloten de impact hiervan volledig (2024) en deels (2025) te dempen. Ook voor 2026 tot en met 2029 vindt compensatie plaats. Deze is zodanig dat dit per saldo voor de periode 2026 tot en met 2029 resulteert in een plus van 675 miljoen euro voor gemeenten en 44 miljoen euro voor provincies.

Als onderdeel van het hierboven beschreven en met de VNG en het IPO overeengekomen besluit is ook gesproken over enkele inhoudelijke (budgettaire) thema’s: Wmo, fysiek domein en de provinciale opcenten. Dit heeft geleid tot enkele concrete afspraken. Toelichting op deze afspraken zijn beschreven in hoofdstuk 4.7 medeoverheden.

Tabel 38 Budgettaire ontwikkeling Gemeentefonds

In miljoenen euro (ten opzichte van CEP24*)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1. Accres GF bbp vanaf 2024

‒ 719

‒ 1.324

‒ 136

‒ 109

‒ 88

‒ 63

2. Schrappen oploop opschalingskorting GF

0

0

675

675

675

675

3. Incidentele compensatie GF in grondslag

719

649

136

109

88

63

Totaal effect op GF

0

‒ 675

675

675

675

675

4. Indexatie Wmo demografie op AP

0

0

75

150

225

300

Totaal effect

0

‒ 675

750

825

900

975

*De basis stand waarmee gerekend is betreft de stand Miljoenennota 2024 en verwerking van de macroraming van het CEP24 (LPO en bbp)

Tabel 39 Budgettaire ontwikkeling Provinciefonds

In miljoenen euro (ten opzichte van CEP24*)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1. Accres PF bbp vanaf 2024**

‒ 176

‒ 228

‒ 13

‒ 13

‒ 10

‒ 8

2. Schrappen oploop opschalingskorting PF

0

0

40

40

40

40

3. Incidentele compensatie PF

176

188

17

18

17

17

Totaal effect op PF

0

‒ 40

44

45

47

49

4. Reservering AP compensatie provinciale opcenten***

0

0

96

117

141

149

Totaal effect

‒ 0

‒ 40

140

162

188

198

*De basis stand waarmee gerekend is betreft de stand Miljoenennota 2024 en verwerking van de macroraming van het CEP24 (LPO en bbp)

**Het effect van 2024 en 2025 voor het PF is gebaseerd op het ARU% bij de Miljoenennota 2024.

***In 2030 worden de provincies nog eenmalig gecompenseerd voor in totaal 153 miljoen euro waarna deze compensatie vervalt.»

Accres gemeentefonds

Het accres van het gemeentefonds uit de Miljoenennota is als volgt berekend: trap-op-trap-af tot en met 2025 (waarbij het volume-accres is vastgezet op de stand Voorjaarsnota 2022), vastgezet volume accres in 2026, LPO in 2026 en de bbp-systematiek vanaf 2027. Door het vervroegen van de bbp-systematiek naar 2024 is er vanaf deze Voorjaarsnota eenzelfde systematiek voor alle jaren.

De bbp-indexatie bestaat uit twee componenten; een volumedeel en een prijsdeel. In de Miljoenennota 2024 is deze indexering uitgewerkt. De volumeontwikkeling van de fondsen is gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor de fondsen minder schommelen. De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar, waardoor de fondsen reëel ‘op niveau’ blijven.

De basis voor de grondslag waarover de indexatie berekend wordt is (1) het jaarlijks budget in het Gemeentefonds voor zover dit verantwoord wordt op het uitgavenplafond Rijksbegroting, exclusief middelen in het sociaal deelfonds en corona- en Oekraïne-noodmaatregelen, en (2) het nog niet in het Gemeentefonds verwerkte volume-accres. De onderstaande tabel toont de grondslagen inclusief de incidentele compensatie voor het accres door het vervroegen van de bbp-systematiek voor de jaren 2024 tot en met 2029 en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026.

Tabel 40 Grondslag en indices Gemeentefonds

Bedragen in miljoenen euro en procenten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Gemeentefondsuitgaven (voor zover onderdeel van de accresgrondslag) en volume-accres in prijspeil 2023

36.255

35.704

33.259

33.194

33.080

33.081

Waarvan structureel 1 miljard VJN23*

  

924

924

924

924

Incidentele compensatie voor accres in de grondslag

719

649

136

109

88

63

Schrappen oploop opschalingskorting

  

675

675

675

675

Gemeentefondsuitgaven (voor zover onderdeel van de accresgrondslag) en volume-accres in prijspeil 2023

36.974

36.353

34.070

33.978

33.843

33.819

8-jaars historisch gemiddelde bbp (t-2 t/m t-9)

2,3%

2,1%

2,0%

1,8%

1,7%

1,6%

Prijs bbp

4,0%

2,3%

2,6%

2,6%

2,5%

2,5%

Gecombineerde bbp-index

6,35%

4,45%

4,61%

4,45%

4,22%

4,12%

*76 miljoen euro is afstorting in het BCF

In tabel 41 is het accres van de Voorjaarsnota 2024 weergegeven op basis van de bbp-systematiek vanaf 2024. Tabel 42 betreft het accres uit de Miljoenennota stand met de economische raming uit het CEP24.

Door het vervroegen van de bbp-indexatie zijn er veel mutaties tussen de accres tranches. De volume tranches 2024 en 2025 worden met het vervroegen van de bbp-systematiek structureel in plaats van incidenteel. Daarbij wordt ook het vastgezette volume accres 2026 uit het coalitieakkoord vervangen voor een bbp volume tranches. De (deels incidentele) tranches 2022 en 2023 zijn bij de betreffende Voorjaarsnota onderdeel geworden van de grondslag. Het accres op basis van de oude ‘trap-op-trap-af’-systematiek is bezien vanuit historisch perspectief hoog. Doordat deze (incidentele) accres-tranches vervangen worden door accres-tranches gebaseerd op het bbp valt het accres voor deze jaren lager uit. Dit heeft invloed op de lopende begroting van gemeenten. Om die reden is besloten de impact hiervan volledig (2024) en deels (2025) te dempen doormiddel van incidentele compensatie in de grondslag. Ook voor 2026 tot en met 2029 vindt compensatie plaats. Deze is zodanig dat dit per saldo voor de periode 2026 tot en met 2029 resulteert in een plus van 675 miljoen euro voor gemeenten. Tabel 43 geeft de mutaties tussen beide systematieken aan inclusief compensatie.

Tabel 41 Accres Voorjaarsnota (bbp-systematiek vanaf 2024)

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

tranche 2024 volume

836

822

770

768

765

764

tranche 2024 prijs

1.512

1.487

1.394

1.390

1.384

1.383

tranche 2025 volume

 

812

761

759

756

755

tranche 2025 prijs

 

908

851

849

845

845

tranche 2026 volume

  

742

740

737

736

tranche 2026 prijs

  

1.003

1.001

997

996

tranche 2027 volume

   

711

708

707

tranche 2027 prijs

   

1.045

1.041

1.040

tranche 2028 volume

    

690

690

tranche 2028 prijs

    

1.044

1.043

tranche 2029 volume

     

676

tranche 2029 prijs

     

1.086

Totaal accres

2.348

4.028

5.520

7.261

8.966

10.723

Tabel 42 Miljoenennota 2024 na CEP24

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

tranche 2024 volume

1.135

1.135

    

tranche 2024 prijs

1.932

1.932

1.738

1.735

1.729

1.729

tranche 2025 volume

 

920

    

tranche 2025 prijs

 

1.365

1.265

1.263

1.259

1.259

tranche 2026 volume

  

1.464

1.464

1.464

1.464

tranche 2026 prijs

  

1.189

1.187

1.183

1.183

tranche 2027 volume

   

697

695

695

tranche 2027 prijs

   

1.025

1.022

1.022

tranche 2028 volume

    

678

678

tranche 2028 prijs

    

1.025

1.025

tranche 2029 volume

     

664

tranche 2029 prijs

     

1.067

Totaal accres

3.067

5.352

5.656

7.371

9.054

10.786

Tabel 43 Mutatie in accres

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

tranche 2024 volume

‒ 299

‒ 313

770

768

765

764

tranche 2024 prijs

‒ 420

‒ 445

‒ 344

‒ 345

‒ 345

‒ 346

tranche 2025 volume

 

‒ 108

761

759

756

755

tranche 2025 prijs

 

‒ 457

‒ 414

‒ 414

‒ 414

‒ 414

tranche 2026 volume

  

‒ 722

‒ 724

‒ 727

‒ 728

tranche 2026 prijs

  

‒ 186

‒ 186

‒ 186

‒ 187

tranche 2027 volume

   

13

13

12

tranche 2027 prijs

   

20

19

18

tranche 2028 volume

    

13

12

tranche 2028 prijs

    

19

18

tranche 2029 volume

     

12

tranche 2029 prijs

     

19

Totaal accres

‒ 719

‒ 1.324

‒ 136

‒ 109

‒ 88

‒ 63

Compensatie in grondslag

719

649

136

109

88

63

Totaal na compensatie

0

‒ 675

0

0

0

0

Accres Provinciefonds

Het accres van het provinciefonds uit de Miljoenennota is als volgt berekend: trap-op-trap-af tot en met 2025, vastgezet volume accres in 2026, LPO en de bbp-systematiek vanaf 2027. Door het vervroegen van de bbp-systematiek is er vanaf deze Voorjaarsnota eenzelfde systematiek voor alle jaren.

De bbp-indexatie bestaat uit twee componenten; een volumedeel en een prijsdeel. In de Miljoenennota 2024 is deze indexering uitgewerkt. De volumeontwikkeling van de fondsen is gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor de fondsen minder schommelen. De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar, waardoor de fondsen reëel ‘op niveau’ blijven.

De basis voor de grondslag waarover de indexatie berekend wordt is het jaarlijks budget in het Provinciefonds voor zover dit verantwoord wordt op het uitgavenplafond Rijksbegroting, exclusief het nog niet in het Provinciefonds verwerkte volume-accres. De onderstaande tabel toont de grondslagen inclusief de incidentele compensatie voor het accres door het vervroegen van de bbp-systematiek voor de jaren 2024 tot en met 2029 en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026.

Tabel 44 Grondslag en indices Provinciefonds

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Provinciefondsuitgaven (voor zover onderdeel van de accresgrondslag) en volume-accres in prijspeil 2023

2965

2840

2784

2747

2747

2747

Waarvan structureel 100 miljoen VJN23*

  

80

80

80

80

Incidentele compensatie voor accres in de grondslag

176

188

17

18

17

17

Schrappen oploop opschalingskorting

  

40

40

40

40

Provinciefondsuitgaven (voor zover onderdeel van de accresgrondslag) en volume-accres in prijspeil 2023

3.141

3.028

2.842

2.805

2.805

2.804

8-jaars historisch gemiddelde bbp (t-2 t/m t-9)

2,3%

2,1%

2,0%

1,8%

1,7%

1,6%

Prijs bbp

4,0%

2,3%

2,6%

2,6%

2,5%

2,5%

Gecombineerde bbp-index

6,35%

4,45%

4,61%

4,45%

4,22%

4,12%

*20 miljoen euro is afstorting in het BCF

In tabel 45 is het accres van de Voorjaarsnota 2024 weergegeven op basis van de bbp-systematiek vanaf 2024. Tabel 46 betreft het accres uit de Miljoenennota stand met de economische raming uit het CEP24.

Door het vervroegen van de bbp-indexatie zijn er veel mutaties tussen de accres tranches. De volume tranches 2024 en 2025 worden met het vervroegen van de bbp-systematiek structureel in plaats van incidenteel. Daarbij wordt ook het vastgezette volume accres 2026 uit het coalitieakkoord vervangen voor een bbp volume tranches. De (deels incidentele) tranches 2022 en 2023 zijn bij de betreffende Voorjaarsnota onderdeel geworden van de grondslag. Het accres op basis van de oude ‘trap-op-trap-af’-systematiek is bezien vanuit historisch perspectief hoog. Doordat deze (incidentele) accres-tranches vervangen worden door accres-tranches gebaseerd op het bbp valt het accres voor deze jaren lager uit. Dit heeft invloed op de lopende begroting van provincies. Om die reden is besloten de impact hiervan volledig (2024) en deels (2025) te dempen doormiddel van incidentele compensatie in de grondslag. Ook voor 2026 tot en met 2029 vindt compensatie plaats. Deze is zodanig dat dit per saldo voor de periode 2026 tot en met 2029 resulteert in een plus van 44 miljoen euro voor provincies. Tabel 47 geeft de mutaties tussen beide systematieken aan inclusief compensatie.

Tabel 45 Accres Voorjaarsnota 2024 (bbp-systematiek vanaf 2024)

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

tranche 2024 volume

71

68

64

63

63

63

tranche 2024 prijs

128

124

116

115

115

115

tranche 2025 volume

 

68

63

63

63

63

tranche 2025 prijs

 

76

71

70

70

70

tranche 2026 volume

  

62

61

61

61

tranche 2026 prijs

  

84

83

83

83

tranche 2027 volume

   

59

59

59

tranche 2027 prijs

   

86

86

86

tranche 2028 volume

    

57

57

tranche 2028 prijs

    

87

87

tranche 2029 volume

     

56

tranche 2029 prijs

     

90

Totaal accres

199

336

460

599

743

889

Tabel 46 Accres Miljoenennota 2024 na CEP24

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

tranche 2024 volume

375

375

    

tranche 2024 prijs

  

145

144

144

144

tranche 2025 volume

 

189

    

tranche 2025 prijs

  

106

105

105

105

tranche 2026 volume

  

123

123

123

123

tranche 2026 prijs

  

100

98

98

98

tranche 2027 volume

   

58

58

58

tranche 2027 prijs

   

85

85

85

tranche 2028 volume

    

56

56

tranche 2028 prijs

    

85

85

tranche 2029 volume

     

55

tranche 2029 prijs

     

89

Totaal accres

375

564

474

612

754

897

Tabel 47 Mutatie in accres

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

tranche 2024 volume

‒ 304

‒ 307

64

63

63

63

tranche 2024 prijs

128

124

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

tranche 2025 volume

 

‒ 121

63

63

63

63

tranche 2025 prijs

 

76

‒ 35

‒ 35

‒ 35

‒ 35

tranche 2026 volume

  

‒ 61

‒ 62

‒ 62

‒ 62

tranche 2026 prijs

  

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 15

tranche 2027 volume

   

1

1

1

tranche 2027 prijs

   

1

1

1

tranche 2028 volume

    

1

1

tranche 2028 prijs

    

1

2

tranche 2029 volume

     

1

tranche 2029 prijs

     

1

Totaal accres

‒ 176

‒ 228

‒ 13

‒ 13

‒ 10

‒ 8

Compensatie in grondslag

176

188

17

18

17

17

Totaal na compensatie

0

‒ 40

4

5

7

9

Toelichting tabel 42 gemeentefonds en tabel 46: Actualisatie CEP accres Miljoenennota 2024

Het accres uit tabel 42 van het gemeentefonds en tabel 46 van het provinciefonds is geactualiseerd voor de macro-economische cijfers in het CEP op basis van de afspraken uit de Miljoenennota 2024. Onderstaande tabellen toont de mutatie van het accres van Miljoenennota 2024 en het accres Voorjaarsnota 2024, ervan uitgaande dat de bbp-systematiek niet vervroegd is per 2024. Het accres daalt t.o.v. de Miljoenennota 2024, dit komt door een lagere raming van het CPB voor de loon- en prijsontwikkeling in met name 2025 en 2026.

Tabel 48 Indicies CPB LPO CEP24

Indices CPB LPO CEP24

2024

2025

2026

Loonvoet sector overheid

6,5%

4,4%

3,8%

Netto materiele consumptie

2,9%

2,2%

2,2%

Overheidsinvesteringen

3,0%

2,0%

2,2%

Gemiddelde index (60% loon, 20% consumptie, 20% investeringen)

5,06%

3,45%

3,18%

    

Indices CPB LPO MEV24

2024

2025

2026

Loonvoet sector overheid

6,7%

5,3%

4,7%

Netto materiele consumptie

3,5%

2,0%

2,0%

Overheidsinvesteringen

3,1%

1,9%

1,9%

Gemiddelde index (60% loon, 20% consumptie, 20% investeringen)

5,31%

3,93%

3,57%

    

Verschil (nieuw-oud)

‒ 0,25%

‒ 0,48%

‒ 0,39%

Tabel 49 Accres Miljoenennota 2024 Gemeentefonds

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

tranche 2024 volume

1.135

1.135

   

tranche 2024 prijs

2.026

2.026

1.842

1.838

1.832

tranche 2025 volume

 

920

   

tranche 2025 prijs

 

1.557

1.444

1.441

1.436

tranche 2026 volume

  

1.464

1.464

1.464

tranche 2026 prijs

  

1.365

1.362

1.358

tranche 2027 volume

   

706

703

tranche 2027 prijs

   

1.117

1.114

tranche 2028 volume

    

670

tranche 2028 prijs

    

997

Totaal accres

3.161

5.639

6.114

7.928

9.575

Tabel 50 Mutatie accres sinds Miljoenennota 2024 Gemeentefonds

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

tranche 2024 volume

     

tranche 2024 prijs

‒ 94

‒ 94

‒ 104

‒ 104

‒ 103

tranche 2025 volume

     

tranche 2025 prijs

 

‒ 192

‒ 179

‒ 178

‒ 178

tranche 2026 volume

     

tranche 2026 prijs

  

‒ 176

‒ 175

‒ 175

tranche 2027 volume

   

‒ 8

‒ 8

tranche 2027 prijs

   

‒ 92

‒ 92

tranche 2028 volume

    

7

tranche 2028 prijs

    

28

Totaal accres

‒ 94

‒ 286

‒ 458

‒ 557

‒ 521

Tabel 51 Accres Miljoenennota 2024 Provinciefonds

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

tranche 2024 volume

375

375

   

tranche 2024 prijs

  

154

152

152

tranche 2025 volume

 

189

   

tranche 2025 prijs

  

121

119

119

tranche 2026 volume

  

123

123

123

tranche 2026 prijs

  

114

113

113

tranche 2027 volume

   

58

58

tranche 2027 prijs

   

93

93

tranche 2028 volume

    

56

tranche 2028 prijs

    

83

Totaal accres

375

564

512

658

796

Tabel 52 Mutatie accres sinds Miljoenennota 2024 Provinciefonds

Bedragen in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

tranche 2024 volume

     

tranche 2024 prijs

  

‒ 9

‒ 9

‒ 9

tranche 2025 volume

     

tranche 2025 prijs

  

‒ 15

‒ 15

‒ 15

tranche 2026 volume

     

tranche 2026 prijs

  

‒ 15

‒ 15

‒ 15

tranche 2027 volume

   

‒ 1

‒ 1

tranche 2027 prijs

   

‒ 8

‒ 8

tranche 2028 volume

    

1

tranche 2028 prijs

    

2

Totaal accres

0

0

‒ 38

‒ 46

‒ 43

Doorwerking op plafond Btw-compensatiefonds

De bijdrage van het Rijk aan het Btw-compensatiefonds (hierna: BCF) is geplafonneerd. Het plafond van het BCF is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het Gemeentefonds en Provinciefonds.

Het plafond van het BCF wordt daarnaast aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Hierdoor hebben decentralisaties geen effect op de ruimte onder het plafond van het BCF.

Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het Gemeente- en het Provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het Gemeente- en Provinciefonds. Hierdoor zijn het BCF en het Gemeente- en Provinciefonds communicerende vaten.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het BCF-plafond voor het aandeel gemeentes en provincies weer sinds Miljoenennota 2024.

Tabel 53 Ontwikkeling geraamd plafond BCF
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

BCF-plafond Totaal (=Voorjaarsnota 2024)

4.727

4.842

4.948

5.191

5.416

5.644

Plafond aandeel gemeenten MN

3.957

4.268

4.547

4.553

4.760

4.955

Taakmutaties

235

2

0

0

0

0

Toevoeging accres sinds MN

0

‒ 44

‒ 151

41

32

40

Plafond aandeel gemeenten VJN

4.191

4.227

4.396

4.593

4.792

4.995

Uitputting gemeenten

3.618

3.600

3.598

3.598

3.598

3.598

Ruimte onder plafond gemeenten

573

627

798

996

1.195

1.397

 

0

0

0

0

0

0

Plafond aandeel provincies MN

501

546

577

604

631

657

Taakmutaties

35

87

1

0

0

0

Toevoeging accres sinds MN

0

‒ 18

‒ 26

‒ 6

‒ 8

‒ 7

Plafond aandeel provincies VJN

536

616

552

598

623

650

Uitputting provincies

419

505

418

418

418

418

Ruimte onder plafond provincies

117

111

133

180

206

232

Licence