Base description which applies to whole site

4.1.3 Plafondtoets Zorg

Tabel 12 Plafondtoets Zorg
 

(in miljoenen euro, min = onderschrijding)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024

97.631

102.684

    
 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

      

2

Overboekingen met Rijksbegroting

‒ 75

‒ 48

‒ 36

‒ 36

‒ 35

‒ 35

3

Nominale ontwikkeling

25

‒ 437

‒ 1.266

‒ 1.738

‒ 1.351

‒ 1.767

4

Extrapolatie

0

0

0

0

0

126.862

5

Uitvoering amendementen

195

0

0

‒ 6

‒ 6

‒ 6

6

Uitgavenplafond bij Voorjaarsnota 2024 (= 1 t/m 5)

97.775

102.199

    
        

7

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2024

97.752

102.528

108.721

114.902

120.553

 
 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

      

8

Totaal aanpassing van het uitgavenplafond (2 t/m 5)

144

‒ 485

‒ 1.302

‒ 1.780

‒ 1.392

125.055

        
 

Uitgavenmutaties met beslag op budgettaire ruimte

      

9

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

0

140

140

140

140

140

10

Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen

‒ 41

‒ 166

‒ 166

‒ 166

‒ 166

‒ 166

11

Pakketmaatregel codeïne

0

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 13

12

Taakstelling non-IZA sectoren

0

65

145

145

145

145

13

Sturing doelmatigheid via tarieven

0

70

74

74

74

74

14

Transformatiemiddelen IZA

0

‒ 200

0

0

0

0

15

Ramingsbijstelling Wmo

0

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

16

Besparing RS vaccin

0

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

17

Compensatie vervallen ouderentoeslag

0

0

‒ 16

‒ 25

‒ 34

‒ 34

18

Herijken beschikbaarheidsbijdrage acute verloskunde

0

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

19

Actualisatie Q4 2023 Zvw-uitgaven

‒ 143

‒ 43

12

22

17

32

20

Meevaller apotheekzorg

‒ 220

‒ 60

0

0

0

0

21

Actualisatie Wlz-kader

‒ 310

‒ 77

‒ 77

‒ 77

‒ 77

‒ 77

22

Actualisatie eigen bijdrage Wlz

‒ 33

‒ 40

‒ 60

‒ 80

‒ 86

‒ 92

23

Actualisatie eigen risico

0

63

62

65

67

66

24

Actualisatie Wlz (buiten contracteerruimte)

5

5

0

0

0

0

25

Verlenging voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg

0

10

0

0

0

0

26

Bijstelling voorwaardelijke toelating

0

‒ 10

0

0

0

0

27

Zorguitgaven BES-eilanden

23

23

0

0

0

0

28

Pakketadviezen fysiotherapie

0

4

2

2

1

1

29

Medische producten Gaza

2

0

0

0

0

0

30

Pandemische paraatheid

‒ 12

‒ 8

0

0

0

0

31

VIPP5

‒ 5

0

0

0

0

0

32

Kasschuif gegevensuitwisseling op AP

‒ 232

0

77

77

77

0

33

Negatieve eindejaarsmarge

28

0

0

0

0

0

34

Technisch

0

0

0

0

0

0

        

35

Reguliere uitgaven bij Voorjaarsnota 2024 (= 8 t/m 34)

96.958

101.756

107.548

113.236

119.256

125.080

        

36

Over-/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota (= 7 – 1)

121

‒ 156

    

37

Over-/onderschrijding uitgavenplafond bij Voorjaarsnota (= 35 ‒ 6)

‒ 817

‒ 442

    

De toets op het deelplafond Zorg laat een overschrijding zien bij Miljoenennota 2024 van 0,1 miljard euro in 2024. Bij Voorjaarsnota is deze overschrijding omgeslagen naar een onderschrijding van 0,8 miljard euro. De totale netto zorguitgaven bedragen 97 miljard euro in 2024 en lopen op tot 125 miljard euro in 2029.

2. Overboekingen met Rijksbegroting

Dit betreft diverse overboekingen met het plafond Rijksbegroting. Het gaat onder andere om een overheveling van de middelen voor gegevensuitwisseling (-57,8 miljoen euro in 2024), de bijdrage aan accountability Oekraïne (-12,7 miljoen euro structureel) en counseling 20-weken echo (-12,5 miljoen euro).

3. Nominale ontwikkeling

Op basis van actuele macro-economische inzichten uit de het Centraal Planbureau (CEP 2024) zijn de ramingen van de loon- en prijsontwikkeling, volumegroei en de ontwikkeling van de eigen betalingen bijgesteld.

4. Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2028 geëxtrapoleerd naar 2029.

5. Uitvoering amendementen

Voor de uitvoering van het amendement Dobbe (TK 36410 XVI, nr. 36) voor het ongedaan maken van besparingen in de Wlz wordt in 2024 193 miljoen euro overgeboekt naar het Uitgavenplafond Zorg (193 miljoen euro in 2024). Voor de uitvoering van het amendement Westerveld (TK 36410 XVI, nr. 39) over de vergoeding van spraakcomputers wordt in 2024 1,8 miljoen euro overgeheveld naar het Uitgavenplafond Zorg.

Uitgavenmutaties met budgettair beslag

9. Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Het afstel van de maatregel modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot 140 miljoen euro structureel hogere uitgaven voor apotheekzorg.

10. Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen

De tijdelijke beleidsregel bij de Wet Geneesmiddelenprijzen wordt aangepast zodat deze beter wordt gericht op de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Omdat er minder geneesmiddelen zullen zijn waarvoor een verhoogde maximumprijs zal gelden, levert dit een besparing op.

11. Pakketmaatregel codeïne

Het Zorginstituut heeft op basis van het eind 2023 ontwikkelde afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg een pakketadvies over codeïne in voorbereiding. Met de (gedeeltelijke) uitname van codeïne uit het verzekerde pakket wordt naar verwachting vanaf 2025 een besparing van 13 miljoen euro gerealiseerd.

12. Taakstelling non-IZA sectoren

Bij Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een taakstelling op niet-IZA-sectoren. In deze Voorjaarsnota wordt structurele dekking van deze taakstelling van 145 miljoen euro gevonden met diverse maatregelen op de begroting van VWS.

13. Sturing doelmatigheid via tarieven

In het Coalitieakkoord is een maatregel opgenomen om doelmatigheid te bevorderen in de tariefstelling, door normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste of maximumtarieven worden gehanteerd. Naar aanleiding van het NZa-advies over deze maatregel (TK 29689, nr. 1239) heeft het kabinet besloten deze maatregel niet uit te voeren. Dit leidt tot een besparingsverlies van 73,5 miljoen euro.

14. Transformatiemiddelen IZA

De raming voor de transformatiemiddelen IZA in 2025 wordt in 2025 met € 200 miljoen verlaagd. Tegenover deze verlaging wordt in de jaren 2024-2027 ruimte voor loon- en prijsbijstelling gealloceerd naar de transformatiemiddelen IZA.

15. Ramingsbijstelling Wmo

Er vindt een bijstelling van 30 miljoen euro structureel plaats vanaf 2025 op de nog onverdeelde groeiruimte Wmo.

16. Besparing RS vaccin

Door opname van het RS vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma ontstaat een besparing van 8 miljoen euro in het kader apotheekzorg en 8 miljoen in het kader medisch-specialistische zorg.

17. Compensatie vervallen ouderentoeslag

De compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO) en de extra vermogensvrijstelling niet-AOW’ers zijn vermogensvrijstellingen binnen de eigen bijdragen Wlz en beschermd wonen Wmo 2015. Beide vermogensvrijstellingen worden afgeschaft (de CVO over een periode van drie jaar), omdat vanwege ontwikkelingen in zowel de fiscaliteit als de eigen bijdragen de beleidsdoelen van deze vermogensvrijstellingen inmiddels zijn behaald. De maatregelen leveren gezamenlijk structureel 34 miljoen euro op.

18. Herijken beschikbaarheidsbijdrage acute verloskunde

De NZa is voornemens de beschikbaarheidsbijdrage acute verloskunde te herijken. De verwachte opbrengst bedraagt structureel 4,5 miljoen euro.

19. Actualisatie Q4 2023 Zvw-uitgaven

Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. De meest omvangrijke meevallers deden zich voor bij de sectoren beschikbaarheidsbijdragen opleidingen (150 miljoen euro in 2024 en 15 miljoen euro structureel) en apotheekzorg (47 miljoen euro structureel. De meest omvangrijke tegenvallers deden zich voor in de sectoren overige curatieve zorg (34,3 miljoen euro structureel), fysiotherapie (19,0 miljoen euro structureel) en hulpmiddelen (16,2 miljoen euro structureel).

Bij de IZA-sectoren bepalen de in het IZA overeengekomen kaders de hoogte van de geraamde uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg en vindt op dit moment geen actualisatie plaats.

20. Meevaller apotheekzorg

De doorwerking van de inflatie in de prijsontwikkeling bij apotheekzorg verloopt trager dan eerder bij de compensatie voor de prijsontwikkeling is verondersteld. Dit leidt tot een bijstelling van 220 miljoen euro in 2024 en 60 miljoen euro in 2025.

21. Actualisatie Wlz-kader

Op basis van de februaribrief van de NZa is de raming voor het Wlz-kader bijgesteld. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van 310 miljoen euro in 2024. Hiervan heeft 233 miljoen euro een incidenteel karakter en werkt 77 miljoen euro door naar 2025 en latere jaren.

22. Actualisatie eigen bijdrage Wlz

Op basis van de cijfers uit de vierde kwartaalrapportage van het Zorginstituut is de raming van de eigen bijdrage Wlz geactualiseerd met structureel 92 miljoen euro.

23. Actualisatie eigen risico

Jaarlijks levert de Erasmus School of Health & Policy Management de nieuwste kostenverdeling van de zorguitgaven over kostenklassen. Dit jaar betreft het de realisatiegegevens over 2021. De kostenverdelingen beschrijven per sector hoe de kosten verdeeld zijn over de populatie. Op basis daarvan herijkt VWS het eigen risico-model en de raming.

24. Actualisatie Wlz (buiten contracteerruimte)

Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut zijn de uitgaven voor opleidingen in de Wlz in 2024 en 2025 met 5 miljoen euro opwaarts bijgesteld.

25. Verlenging voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg

In afwachting van het onderzoek naar de effectiviteit van paramedische herstelzorg wordt 10 miljoen euro gereserveerd voor mogelijke verlenging van de voorwaardelijke toelating in 2025.

26. Bijstelling voorwaardelijke toelating

De geraamde totale uitgaven voor voorwaardelijke toelating (VT) vallen in 2025 10 miljoen euro lager uit.

27. Zorguitgaven BES-eilanden

De raming van zorg op declaratiebasis op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt opwaarts bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringcijfers (10,9 miljoen euro in 2024 en 10 miljoen euro in 2025). Daarnaast wordt er aanvullende financiering beschikbaar gesteld voor het Fundashion Mariadal ziekenhuis op Bonaire (12,5 miljoen euro in 2024 en 2025).

28. Pakketadviezen fysiotherapie

De aanspraak voor paramedisch zorg in het basispakket wordt gewijzigd (1,1 miljoen euro structureel). Het maximumaantal behandelingen voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD komt te vervallen. De aanspraak wordt daarnaast uitgebreid met langdurige gepersonaliseerde gesuperviseerde actieve oefentherapie bij reumatoïde artritis met ernstige functionele beperkingen.

29. Medische producten Gaza

Voor hulp aan slachtoffers uit Gaza in Egypte wordt 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het inkopen van medische hulpmiddelen bij leveranciers in de geografische regio van Egypte.

30. Pandemische paraatheid

Dit betreft een meevaller op de beschikbare middelen voor vervoer pandemische paraatheid van 5,6 miljoen euro in 2024 en 4,4 miljoen euro in 2025. Daarnaast is er een meevaller op de beschikbare middelen voor zorgcoördinatie van 6,1 miljoen euro in 2024 en 3,9 miljoen euro in 2025.

31. VIPP5

De uitgaven voor het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra (VIPP5) zijn in 2024 5,3 miljoen euro lager, doordat in 2023 voorschotten zijn betaald die werden geraamd voor 2024.

32. Kasschuif gegevensuitwisseling op AP

De resterende middelen op de aanvullende post voor standaardisatie gegevensuitwisseling in 2024 worden verschoven naar latere jaren.

33. Negatieve eindejaarsmarge

Dit betreft de in=uit taakstelling op het begrotingsgefinancierde deel van kader Z. Er vond in 2023 een overschrijding plaats, wat resulteert in een negatieve eindejaarsmarge op het Uitgavenplafond Zorg van 28 miljoen euro. Deze in=uit taakstelling vormt de tegenboeking van de negatieve eindejaarsmarge. De in=uittaakstelling is een boekhoudkundige (technische) mutatie om te voorkomen dat de verwerking van de eindejaarsmarge leidt tot overschrijding van of ruimte onder het uitgavenplafond.

34. Technisch

Er zijn enkele budget neutrale schuiven verwerkt, waaronder de uitdeling van de loon- en prijs-indexatie.

Licence