Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

Gemeentefonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

42.874

42.259

38.414

38.281

38.097

0

       

Intensiveringen

719

1.149

811

784

763

738

Incidentele compensatie in grondslag

719

649

136

109

88

63

Besparingsverlies jeugd

 

500

    

Schrappen oploop opschalingskorting

  

675

675

675

675

       

Kasschuiven

  

0

0

0

0

Kasschuiven

  

0

0

0

0

       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

72

     

Uitvoeringskosten omgevingswet

72

     
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 350

‒ 660

510

508

508

508

Afrekening ruimte onder plafond BCF 2023

214

     

LPO 2024 beschermd wonen

89

89

89

89

89

89

Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

64

     

Nationaal actieplan dakloosheid

55

55

55

55

55

55

Werkdruk verlaging jeugdbescherming

30

30

30

30

30

30

Verhoging begeleidingsbudget beschut werken

23

25

27

28

30

32

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

‒ 60

     

Bijstelling tranche 2024

‒ 813

‒ 853

322

319

317

315

Overige overboekingen met andere begrotingen

49

‒ 7

‒ 13

‒ 14

‒ 14

‒ 14

       

Plafondcorrecties

46

45

45

40

40

40

Aanpak armoede en schulden

40

40

40

40

40

40

Overige plafondcorrecties

6

5

5

   
       

Loonbijstelling

115

111

107

103

99

95

Loonbijstelling

115

111

107

103

99

95

       

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

       

Eindejaarsmarge

‒ 137

     

Eindejaarsmarge

‒ 137

     
       

Extrapolatie

     

38.036

Extrapolatie

     

38.036

       

Technisch

 

0

0

0

8

18

Correctie extrapolatie participatie

    

8

18

Overig technisch

 

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

43.339

42.904

39.886

39.717

39.515

39.434

Uitgaven

Intensivering

Incidentele compensatie in grondslag

Het vervroegd invoeren van de bbp-systematiek in 2024 resulteert in wijzigingen op hoofdstuk 60. Deze worden deels opgevangen door mutaties in de grondslag zodat de impact hiervan op de lopende begroting van gemeenten wordt verkleind en het gemeentefonds vanaf 2026 per saldo minimaal stijgt met de hoogte van de oploop van de opschalingskorting.

Schrappen oploop opschalingskorting

De oploop van de opschalingskorting wordt vanaf 2026 geschrapt. Dit resulteert in een plus van 675 miljoen op het gemeentefonds.

Besparingsverlies jeugd

In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing in het kader van Jeugdzorg (wat zowel jeugdhulp als jeugdbescherming en jeugdreclassering omvat) van structureel 511 miljoen euro opgenomen. Het kabinet komt in augustus met een wetsvoorstel voor een eigen bijdrage met als beoogde inwerkingtreding 1 januari 2026. Het ministerie van VWS start parallel de internetconsultatie en uitvoeringstoetsen, die voor het einde van het jaar afgerond zullen zijn. Daarmee zijn de mogelijke voorbereidingen getroffen waarmee een besluit genomen kan worden. Voor 2025 wordt het besparingsverlies ingevuld met diverse besparingsmaatregelen op de begroting van VWS.

Kasschuiven

Betreft een correctie op een kasschuif uit de eerste suppletoire begroting 2023. Deze kasschuif is noodzakelijk omdat in miljoenennotajaar 2023 het begrotingsjaar 2029 nog niet te muteren was.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Uitvoeringskosten omgevingswet

Betreft het overboeken van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen in 2024 voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. Het gaat om een incidentele tegemoetkoming van 71,5 miljoen euro in de transitiekosten die gemeenten maken bij de invoering van de omgevingswet.

Overboekingen naar andere begrotingen

Afrekening ruimte onder plafond BCF 2023

Provincies en gemeenten kunnen gedurende een begrotingsjaar de door hen betaalde BTW, onder voorwaarden, declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent jaarlijks een plafond. Wanneer er aan het eind van het jaar minder gedeclareerd is dan het vastgestelde plafond, dan wordt hetrestant naar rato toegevoegd aan het provinciefonds en gemeentefonds.

LPO 2024 beschermd wonen

Betreft de toedeling van de loon-en prijsontwikkeling tranche 2024 voor de integratie uitkering beschermd wonen.

Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

Betreft een overboeking vanuit het ministerie van SZW voor een tegemoetkoming van de sociaal ontwikkelbedrijven.

Nationaal actieplan dakloosheid

Betreft een structurele overboeking vanuit het ministerie van VWS voor het nationaal actieplan dakloosheid. Met dit actieplan zet het kabinet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen.

Werkdruk verlaging jeugdbescherming

Betreft een structurele overboeking vanuit het ministerie van J&V ten behoeve van de werkdruk verlaging in de jeugdbescherming.

Verhoging begeleidingsbudget beschut werken

Betreft een structurele overboeking vanuit het ministerie van SZW voor een verhoging van het begeleidingsbudget voor beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugd

Betreft een overboeking naar het ministerie van VWS ten behoeve van de specifieke uitkering voor de compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg. Binnen het gemeentefonds komt 32,1 miljoen van het bedrag uit de integratie-uitkering Voogdij/18+ en een 27,9 miljoen uit de algemene uitkering.

Bijstelling tranche 2024

Zie Incidentele compensatie in grondslag.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het Gemeentefonds. Hiervan is de grootste overboeking 32,5 miljoen euro vanuit het ministerie van SZW voor de vangnetconstructie energietoelage.

Plafondcorrecties

Aanpak armoede en schulden

Betreft een overboeking vanuit het ministerie van SZW van 40 miljoen euro voor de versterking van gemeentelijke dienstverlening bij de aanpak van armoede en schulden.

Overige plafondcorrecties

Betreft het totaal van diverse plafondcorrecties. Hiervan is de grootste een overboeking vanuit het ministerie van SZW voor het programma Regionale doelgroep specifieke aanpak.

Loonbijstelling

De tranche 2024 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar het gemeentefonds. Deze reeks bevat loonbijstelling voor de voormalige integratie-uitkering voogdij 18+ en voor de integratie-uitkering wonen en Participatie.

Prijsbijstelling

De tranche 2024 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar het gemeentefonds. Deze reeks bevat prijsbijstelling voor de voormalige integratie-uitkering voogdij 18+ en de integratie-uitkering wonen en Participatie.

Eindejaarsmarge

In 2023 is er te veel uitbetaald aan gemeenten zoals toegelicht in het Financieel Jaarverslag Rijk 2023. Deze bedragen worden in 2024 teruggestort uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds kent een ongelimiteerde eindejaarsmarge. Hiermee ontvangen de gemeenten alsnog alle middelen waar ze recht op hebben, en betalen ze het geld terug wanneer er te veel is uitbetaald.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het Gemeentefonds.

Technisch

Correctie extrapolatie participatie

Betreft een correctie op de extrapolatie 2028 en 2029 voor het onderdeel Participatie binnen de Algemene uitkering. Deze correctie hangt samen met de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de overheveling van twee deelbudgetten voor nieuwe doelgroepen uit de integratie-uitkering Participatie naar de algemene uitkering.

Overig technisch

Enkele technische correcties die per saldo op nul sluiten.

Licence