Base description which applies to whole site

Zorg

Zorg: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

100.964

105.945

112.334

118.753

124.707

0

       

Meevallers

‒ 770

‒ 298

‒ 175

‒ 165

‒ 170

‒ 155

Pandemische Paraatheid

‒ 12

‒ 8

    

Meevaller apotheekzorg

‒ 220

‒ 60

    

Actualisatie Q4 Zvw

‒ 228

‒ 153

‒ 98

‒ 88

‒ 93

‒ 78

Actualisatie Wlz

‒ 310

‒ 77

‒ 77

‒ 77

‒ 77

‒ 77

       

Tegenvallers

90

115

110

110

110

110

Actualisatie Q4 Zvw

85

110

110

110

110

110

Actualisatie Wlz (buiten contracteerruimte)

5

5

    
       

Intensiveringen

 

289

360

360

360

360

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

 

140

140

140

140

140

Pakketadviezen fysiotherapie

 

4

2

2

1

1

Paramedische herstelzorg

 

10

    

Sturing doelmatigheid via tarieven

 

70

74

74

74

74

Taakstelling niet-IZA sectoren

 

65

145

145

145

145

       

Ombuigingen

‒ 41

‒ 439

‒ 229

‒ 229

‒ 229

‒ 229

Aanpassing wet geneesmiddelenprijzen

‒ 41

‒ 166

‒ 166

‒ 166

‒ 166

‒ 166

Besparing zorgkosten RS-vaccinatie

 

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

Bijstelling voorwaardelijke toelating

 

‒ 10

    

Bijstelling Wmo

 

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

Herijken beschikbaarheidsbijdrage acute verloskunde

 

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

Pakketmaatregel Codeïne

 

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 13

Transformatiemiddelen IZA

 

‒ 200

    
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 96

‒ 120

‒ 103

‒ 103

‒ 102

‒ 102

Overhevelingen naar Gemeentefonds

‒ 93

‒ 96

‒ 89

‒ 89

‒ 89

‒ 89

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 2

‒ 24

‒ 14

‒ 14

‒ 12

‒ 12

       

Plafondcorrecties

257

‒ 367

‒ 1.151

‒ 1.650

‒ 1.349

‒ 1.809

Amendement Dobbe: terugdraaien besparingen Wlz-kader

193

     

Loon- en prijsbijstelling

60

49

23

‒ 15

422

 

Amendement Westerveld: vergoeding spraakcomputers

2

     

Verwerking MLT 2025-2028

2

‒ 416

‒ 1.175

‒ 1.636

‒ 1.771

‒ 1.809

       

Extrapolatie

     

131.557

Extrapolatie

     

131.557

       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Overig technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

100.405

105.126

111.146

117.076

123.327

129.732

Zorg: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

5.695

5.823

6.155

6.412

6.699

0

       

Meevallers

33

40

60

80

86

92

Actualisatie eigen bijdrage Wlz

33

40

60

80

86

92

       

Tegenvallers

 

‒ 63

‒ 62

‒ 65

‒ 67

‒ 66

Actualisatie raming eigen risico

 

‒ 63

‒ 62

‒ 65

‒ 67

‒ 66

       

Ombuigingen

 

0

16

25

34

34

Compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO)

 

0

16

25

34

34

       

Plafondcorrecties

 

‒ 2

2

‒ 25

‒ 47

‒ 58

Verwerking MLT 2025-2028

 

‒ 2

2

‒ 25

‒ 47

‒ 58

       

Extrapolatie

     

6.980

Extrapolatie

     

6.980

       

Stand Voorjaarsnota

5.727

5.797

6.172

6.427

6.705

6.983

Uitgaven

Meevallers     

Pandemische Paraatheid

Dit betreft een meevaller op de beschikbare middelen voor vervoer in het kader van pandemische paraatheid van 5,6 miljoen euro in 2024 en 4,4 miljoen euro in 2025. Daarnaast is er een meevaller op de beschikbare middelen voor zorgcoördinatie van 6,1 miljoen euro in 2024 en 3,9 miljoen euro in 2025.

Meevaller apotheekzorg

De doorwerking van de inflatie in de prijsontwikkeling bij apotheekzorg verloopt trager dan eerder bij de compensatie voor de prijsontwikkeling is verondersteld. Dit leidt tot een bijstelling van 220 miljoen euro in 2024 en 60 miljoen euro in 2025.

Actualisatie Q4 Zvw

Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. De meest omvangrijke meevallers deden zich voor bij de sectoren beschikbaarheidsbijdrage opleidingen (150 miljoen euro in 2024 en 15 miljoen euro structureel) en apotheekzorg (47 miljoen euro structureel). Bij de IZA-sectoren bepalen de in het IZA overeengekomen meerjarige financiële kaders de hoogte van de geraamde uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg en vindt op dit moment geen actualisatie plaats.

Actualisatie Wlz

Op basis van de februaribrief van de NZa is de raming voor het Wlz-kader bijgesteld. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van 310 miljoen euro in 2024. Hiervan heeft  233 miljoen euro een incidenteel karakter en werkt 77 miljoen euro door naar 2025 en latere jaren.

Tegenvallers

Actualisatie Q4 Zvw

Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut en informatie van de NZa zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. De meest omvangrijke tegenvallers deden zich voor in de sectoren overige curatieve zorg (34,3 miljoen euro structureel), fysiotherapie (19,0 miljoen euro structureel) en hulpmiddelen (16,2 miljoen euro structureel). Bij de IZA-sectoren bepalen de in het IZA overeengekomen kaders de hoogte van de geraamde uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg en vindt op dit moment geen actualisatie plaats.

Actualisatie Wlz (buiten contracteerruimte)

Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut zijn de uitgaven voor opleidingen in de Wlz in 2024 en 2025 met 5 miljoen euro opwaarts bijgesteld.

Intensiveringen

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Het afstel van de maatregel modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot 140 miljoen euro structureel hogere uitgaven voor apotheekzorg. De dekking vindt plaats door een aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen (127 miljoen euro structureel) en de uitname van codeïne uit het verzekerde pakket (13 miljoen euro structureel).

Pakketwijziging fysiotherapie

De aanspraak voor paramedisch zorg in het basispakket wordt gewijzigd (1,1 miljoen euro structureel). Het maximumaantal behandelingen voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD komt te vervallen. De aanspraak wordt daarnaast uitgebreid met langdurige gepersonaliseerde gesuperviseerde actieve oefentherapie bij reumatoïde artritis met ernstige functionele beperkingen.

Paramedische herstelzorg

In afwachting van het onderzoek naar de effectiviteit van paramedische herstelzorg wordt 10 miljoen euro gereserveerd voor mogelijke verlenging van de voorwaardelijke toelating in 2025.

Sturing doelmatigheid via tarieven

In het Coalitieakkoord is een maatregel opgenomen om doelmatigheid te bevorderen in de tariefstelling, door normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste of maximumtarieven worden gehanteerd. Naar aanleiding van het NZa-advies over deze maatregel (TK 29689, nr. 1239) heeft het kabinet besloten deze maatregel niet uit te voeren. Dit leidt tot een besparingsverlies van 73,5 miljoen euro. Dit besparingsverlies wordt opgevangen met diverse maatregelen op de begroting van VWS.

Taakstelling niet-IZA sectoren

Bij Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een taakstelling op niet-IZA-sectoren. In deze Voorjaarsnota wordt structurele dekking van deze taakstelling van 145 miljoen euro gevonden met diverse maatregelen op de begroting van VWS.

Ombuigingen

Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen

De tijdelijke beleidsregel bij de Wet Geneesmiddelenprijzen wordt aangepast zodat deze beter wordt gericht op de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Omdat er minder geneesmiddelen zullen zijn waarvoor een verhoogde maximumprijs zal gelden, levert dit een besparing op. Deze maatregel dient onder andere als invulling van de van het besparingsverlies door het afstellen van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Besparing zorgkosten RS-vaccinatie

Door opname van het RS-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma ontstaat een besparing van 8 miljoen euro in het kader apotheekzorg en 8 miljoen euro in het kader medisch-specialistische zorg.

Bijstelling Wmo

Er vindt een bijstelling van 30 miljoen euro structureel plaats vanaf 2025 op de nog onverdeelde groeiruimte Wmo.

Herijken beschikbaarheidbijdrage acute verloskunde

De NZa is voornemens de beschikbaarheidsbijdrage acute verloskunde te herijken. De verwachte opbrengst bedraagt structureel 4,5 miljoen euro.

Pakketmaatregel Codeïne

Het Zorginstituut heeft op basis van het eind 2023 ontwikkelde afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg een pakketadvies over codeïne in voorbereiding. Met de (gedeeltelijke) uitname van codeïne uit het verzekerde pakket wordt naar verwachting vanaf 2025 een besparing van 13 miljoen euro gerealiseerd. Deze maatregel dient als invulling van het besparingsverlies door het afstellen van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Bijstelling voorwaardelijke toelating

De geraamde totale uitgaven voor voorwaardelijke toelating (VT) vallen in 2025 10 miljoen euro lager uit.

Transformatiemiddelen IZA

De raming voor de transformatiemiddelen IZA in 2025 wordt in 2025 met € 200 miljoen verlaagd. Tegenover deze verlaging wordt in de jaren 2024-2027 ruimte voor loon- en prijsbijstelling gealloceerd naar de transformatiemiddelen IZA.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboekingen naar Gemeentefonds

Er zijn middelen overgeheveld naar het Gemeentefonds: de LPO tranche voor de Wmo (-89 miljoen euro structureel) en een schuif van de Wlz naar de Wmo voor hulpmiddelen (-4,5 miljoen euro in 2024 en ‒ 6,7 miljoen euro in 2025).

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft meerdere overboekingen met het plafond Rijksbegroting. Het gaat om de overheveling van de middelen bestemd voor counseling bij de 20-weken echo (-12,5 miljoen euro structureel), de tijdelijke subsidie voor IC-capaciteit (-9 miljoen euro in 2024 en 2025), het programma zorgcoördinatie (-1,9 miljoen euro in 2025 en 1,6 miljoen euro in 2026 en 2027), het gereserveerde budget voor 113 zelfmoordpreventie (-0,6 miljoen euro in 2024 en ‒ 0,7 miljoen euro in 2025) en IZA transformatiemiddelen (7,3 miljoen euro in 2024.

Plafondcorrecties

Amendement Dobbe: terugdraaien besparingen Wlz-kader

De middelen om het amendement Dobbe (TK 36410 XVI, nr. 36) voor het ongedaan maken van besparingen in de Wlz voor 2024 uit te voeren worden overgeboekt naar het Uitgavenplafond Zorg (193 miljoen euro in 2024).

Loon- en prijsbijstelling

De gereserveerde loon- en prijsbijstelling op het artikel nominaal en overdeeld is t/m 2028 voor de Zvw, Wlz en de Wmo geactualiseerd op basis van de grondslagen uit de Ontwerpbegroting 2024. De bijstelling in 2029 is verwerkt in de extrapolatie.

Amendement Westerveld: vergoeding spraakcomputers

De middelen om het amendement Westerveld (TK 36410 XVI, nr. 39) over de vergoeding van spraakcomputers worden vanuit de Rijksbijdrage Wlz middelen overgeboekt naar de het Uitgavenplafond Zorg (1,8 miljoen euro in 2024).

Verwerking MLT 2025-2028

De loon- en prijsontwikkeling en de volumegroei in de Zvw, Wlz en de Wmo worden bijgesteld op basis van de Middellangetermijnraming 2025-2028 van het CPB.

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingspe­ riode zijn de begrotingstanden 2028 geëxtrapoleerd naar 2029.

Technisch

Overig technisch

Er zijn enkele budget neutrale schuiven verwerkt, waaronder de uitdeling van de loon- en prijs indexatie.

Ontvangsten

Meevallers

Actualisatie eigen bijdrage Wlz

Op basis van de cijfers uit de vierde kwartaalrapportage van het Zorginstituut is de raming van de eigen bijdrage Wlz geactualiseerd met structureel 92 miljoen euro.

Tegenvallers

Actualisatie eigen risico

Jaarlijks levert de Erasmus School of Health & Policy Management de nieuwste kostenverdeling van de zorguitgaven over kostenklassen. Dit jaar betreft het de realisatiegegevens over 2021. De kostenverdelingen beschrijven per sector hoe de kosten verdeeld zijn over de populatie. Op basis daarvan herijkt VWS het eigen risico model en de raming.

Ombuigingen

Compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO)

De compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO) en de extra vermogensvrijstellig niet-AOW’ers zijn vermogensvrijstellingen binnen de eigen bijdragen Wlz en beschermd wonen Wmo 2015. Beide vermogensvrijstellingen worden afgeschaft (de CVO over een periode van drie jaar), omdat vanwege ontwikkelingen in zowel de fiscaliteit als de eigen bijdragen de beleidsdoelen van deze vermogensvrijstellingen inmiddels zijn behaald. De maatregelen leveren gezamenlijk structureel 34 miljoen euro op.

Plafondcorrecties

Verwerking MLT 2025-2028

De ontwikkeling van het eigen risico in de Zvw en de eigen betalingen in de Wlz worden bijgesteld op basis van de Middellangetermijnraming 2025-2028 van het CPB.

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingspe­ riode zijn de begrotingstanden 2028 geëxtrapoleerd naar 2029.

Licence