Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2010, nr. 149;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1000)

  

(1)

  

(2)

  

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of -) 1ste suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

45.449.516

45.449.516

58.808.237

1.793.880

1.793.880

3.884.916

        
 

Beleidsartikelen

      

01

Financiering Staatsschuld

34.464.452

34.464.452

57.153.161

– 689.531

– 689.531

2.895.998

02

Kasbeheer

10.985.064

10.985.064

1.655.076

2.483.411

2.483.411

988.918

        
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Licence