Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet(ten) van ...... Stb. ..., respectievelijk ...... Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet(ten) van ......, Stb. ..., respectievelijk ...... Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Gegeven

De Minister voor Jeugd en Gezin,

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting voor Jeugd en Gezin voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Begroting Jeugd en Gezin

Bedragen x € 1.000

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.178.593

6.509.890

14.947

162.122

174.339

167.595

6.340.715

6.684.229

182.542

           
 

Beleidsartikelen

6.169.232

6.500.529

14.947

171.175

183.392

167.595

6.340.407

6.683.921

182.542

1

Gezin en Inkomen

4.292.764

4.292.764

272

104.000

104.000

167.000

4.396.764

4.396.764

167.272

2

Gezond opgroeien

74.584

399.642

1.977

– 17.670

– 17.670

0

56.914

381.972

1.977

3

Zorg en bescherming

1.801.884

1.808.123

12.698

84.845

97.062

595

1.886.729

1.905.185

13.293

           
 

Niet-beleidsartikelen

9.361

9.361

0

– 9.053

– 9.053

0

308

308

0

98

Algemeen

308

308

0

0

0

0

308

308

0

99

Nominaal en onvoorzien

9.053

9.053

0

– 9.053

– 9.053

0

0

0

0

Licence