Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet(ten) van 28 januari 2011, Stb. 151. laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 maart 2011, Stb. 223;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

860 213

829 420

211 576

3 971 033

4 026 778

469 692

229 066

278 474

299 205

                     
 

Beleidsartikelen

                 

27

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

183 326

183 326

591

15 000

15 000

0

2 250

2 250

600

31

Bestuur en Democratie

113 239

82 446

194 715

0

0

0

11 246

11 246

3 200

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

77 823

77 823

0

0

0

0

12 209

12 209

8 987

35

Arbeidszaken overheid

56 462

56 462

820

0

0

0

1 951

1 951

0

37

Kwaliteit Rijksdienst

98 724

98 724

2 350

585

585

0

20 133

20 133

2 297

44

Stimuleren krachtige staden, vitale wijken en voldoende woningbouw

0

0

0

4 289

4 539

0

4 878

4 878

0

45

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

0

0

0

57 988

84 850

91

3 866

3 866

0

46

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

0

0

0

2 612 253

2 629 450

377 569

83 286

133 286

172 800

47

Integratie niet-westerse migranten

0

0

0

345 962

351 962

58 937

18 954

18 954

73 000

48

Kennis en orderning wonen, wijken en integratie

0

0

0

15 911

12 212

0

792

792

0

49

Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

0

0

0

47 675

47 675

357

8 012

8 012

357

50

Vreemdelingen

0

0

0

765 573

765 573

467

149 806

149 806

9 100

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

39

Algemeen

110 805

110 805

0

114 575

119 110

32 271

8 419

7 827

28 564

41

Nominaal en onvoorzien

19 834

19 834

0

– 8 778

– 4 178

0

33 264

33 264

0

43

Vutfonds

200 000

200 000

13 100

0

0

0

– 130 000

– 130 000

300

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ...... Stb. ..... Begroting 2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (x € 1000)

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –)1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

89 649

89 649

0

           

Centraal Archief Selectiedienst

10 996

10 996

0

           

Logius

75 378

75 378

0

           

P-Direkt

70 625

70 371

254

           

Werkmaatschappij

123 607

122 057

1 550

     

– 21 565

– 20 870

– 695

FM-Holding*

68 519

68 519

0

     

17 091

16 570

521

Immigratie en Naturalisatiedienst

     

354 005

354 005

0

     

Rijksgebouwendienst

     

1 352 210

1 350 773

1 437

     

Huurcommissie

     

22 844

23 879

– 1 035

     

Totaal

438 774

436 970

1 804

1 729 059

1 728 657

402

– 4 474

– 4 300

– 174

* voorheen baten-lastendienst 4FM

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

1 900

0

             

Centraal Archief Selectiedienst

824

420

             

Logius

978

400

             

P-Direkt

21 750

10 000

             

Werkmaatschappij

3 585

0

       

0

0

 

FM-Holding*

7 810

4 000

       

– 650

0

 

Immigratie en Naturalisatiedienst

     

35 707

10 200

       

Rijksgebouwendienst

     

742 190

484 000

 

249 000

249 000

 

Huurcommissie

     

1 372

1 372

       

Totaal

36 847

14 820

 

779 269

495 572

 

248 350

249 000

 

* voorheen baten-lastendienst 4FM

Licence