Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 72, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 maart 2011, Stb. 167;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2011 als volgt te luiden:

  • 5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

  • 6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

    • a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

    • b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

    • c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

    • d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van , Stb. .

Begroting 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde Mutaties (+ of –) ISB

Mutaties (+ of –) suppletoirebegroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10 689 422

58 335

 

967 345

– 843

 

– 356 325

240

                     
 

INFRASTRUCTUUR

                 
 

Beleidsartikelen

                 

31

Integraal waterbeleid

63 491

67 508

570

     

3 484

184

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in

                 
 

of als gevolg van mobiliteit

56 813

57 245

4 642

     

– 109

– 89

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing

                 
 

van veiligheidsrisico's

56 038

57 401

0

     

– 1 002

– 337

0

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare

                 
 

reistijden en een goede bereikbaarheid

57 331

78 699

98

     

– 4 756

– 567

0

35

Mainports en logistiek

58 250

65 266

5 681

– 26 357

– 26 357

– 3 639

1 083

– 66

26

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren

                 
 

van kwaliteit leefomgeving, gegeven

                 
 

de toename van mobiliteit

59 612

117 844

43 718

     

– 6 791

– 17 038

0

37

Weer, klimaat, seismologie en

                 
 

aardobservatie

53 829

53 093

0

     

– 258

– 258

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9 946 573

9 971 798

       

– 520 793

– 520 793

 

40

Nominaal en onvoorzien

34

34

 

– 293

– 293

 

172 181

172 181

 

41

Ondersteunen functioneren VenW

192 521

220 534

3 626

– 7 497

– 7 497

 

18 819

4 291

214

                     
 

MILIEU

                 
 

Beleidsartikelen

                 

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

0

0

0

37 759

43 181

934

437

– 2 153

0

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

0

0

 

75 086

160 779

 

– 550

– 1 872

 

53

Klimaat en luchtkwaliteit

0

0

0

64 605

91 580

0

– 11 549

– 15 439

0

54

Duurzaam produceren

0

0

 

17 395

136 370

 

2 007

– 3 336

 

56

Risicobeleid

0

0

 

46 726

56 933

 

1 201

– 2 374

 

57

Versterken van het internationale beleid

0

0

 

8 456

101 180

 

344

– 2 411

 

59

Handhaving en toezicht

0

0

0

48 154

48 154

882

7 700

7 700

0

60

Leefomgevingskwaliteit

0

0

 

132 715

103 627

 

– 13 526

– 11 503

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

61

Algemeen

0

0

0

263 814

252 668

980

– 18 226

39 933

0

62

Nominaal en onvoorzien

0

0

 

7 020

7 020

 

– 2 378

– 2 378

 

Licence