Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 72 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 september 2011, Stb. 484; van de begrotingsstaat van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 157 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 maart 2011, Stb. 167 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 157;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de NEa voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds Waddenfonds voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de in artikel 1 tot en met 3 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000

       

(3)

   

(4)

   

Art.

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 656 767

57 492

 

– 356 325

240

 

22 559

5 010

                     
 

INFRASTRUCTUUR

                 
 

Beleidsartikelen

                 

31

Integraal waterbeleid

63 491

67 508

570

3 484

184

0

7 400

4 207

– 300

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

56 813

57 245

4 642

– 109

– 89

0

1 743

1 126

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

56 038

57 401

0

– 1 002

– 337

0

3 281

1 670

0

                     

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

57 331

78 699

98

– 4 756

– 567

0

– 2 203

1 934

0

35

Mainports en logistiek

31 893

38 909

2 042

1 083

– 66

26

71

149

0

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

59 612

117 844

43 718

– 6 791

– 17 038

0

30 010

– 39 720

– 10 000

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

53 829

53 093

0

– 258

– 258

0

– 8 376

– 8 558

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

9 946 573

9 971 798

0

– 520 793

– 520 793

 

294 952

258 814

 

40

Nominaal en onvoorzien

– 259

– 259

0

172 181

172 181

 

– 171 922

– 171 922

 

41

Ondersteunen functioneren IenM

185 024

213 037

3 626

18 819

4 291

214

19 249

14 249

2 505

                     
 

MILIEU

                 
 

Beleidsartikelen

                 

51

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

37 759

43 181

934

437

– 2 153

0

958

5 333

0

52

Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

75 086

160 779

0

– 550

– 1 872

0

– 50 514

– 78 578

7 105

53

Klimaat en luchtkwaliteit

64 605

91 580

0

– 11 549

– 15 439

0

5 871

7 585

3 200

54

Duurzaam produceren

17 395

136 370

0

2 007

– 3 336

 

976

1 418

 

56

Risicobeleid

46 726

56 933

0

1 201

– 2 374

 

28 230

27 980

 

57

Versterken van het internationale beleid

8 456

101 180

0

344

– 2 411

 

95

146

 

59

Handhaving en toezicht

48 154

48 154

882

7 700

7 700

0

10 503

10 503

0

60

Leefomgevingskwaliteit

132 715

103 627

0

– 13 526

– 11 503

 

– 10 286

– 25 843

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

61

Algemeen

263 814

252 668

980

– 18 226

39 933

0

16 811

16 708

2 500

62

Nominaal en onvoorzien

7 020

7 020

0

– 2 378

– 2 378

 

– 4 642

– 4 642

0

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

 

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2011

Baten-lastendienst Nea

Bedragen in EUR 1 000

 

(1)

(2)

(3)

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) NJN

Baten-lastendienst NEA

     
       

Totale baten

6 587

0

1 422

Totale lasten

6 587

0

1 422

Saldo van baten en lasten

0

0

0

       

Totale kapitaalontvangsten

1 400

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1 680

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2011

Waddenfonds

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

80 478

33 878

 

0

0

 

1 409

– 33 000

                     

01

Waddenfonds

36 515

80 478

33 878

0

0

0

– 26 829

1 409

– 33 000

Licence