Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 september 2011, Stb 491;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17 461 492

18 027 836

103 493

498 278

507 095

22 227

– 33 335

– 86 901

46 584

                     
 

Beleidsartikelen

17 215 939

17 780 642

89 513

376 401

383 570

20 432

– 68 358

– 121 924

29 585

41

Volksgezondheid

679 233

686 827

10 837

– 34 307

– 6 665

273

– 31 923

– 39 033

0

42

Gezondheidszorg

8 351 559

8 406 865

73 226

244 233

253 312

20 159

– 199 778

– 203 796

16 291

43

Langdurige zorg

6 124 234

6 156 922

0

170 023

146 644

0

99 640

99 645

86

44

Maatschappelijke ondersteuning

106 018

186 061

0

8 145

8 145

0

882

882

38

45

Jeugdzorg

1 486 589

1 847 281

4 580

2 524

– 1 096

0

32 063

32 063

13 170

46

Sport

110 594

138 545

870

– 25 386

– 21 494

0

28 316

– 14 127

0

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

357 712

358 141

0

11 169

4 724

0

2 442

2 442

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

245 553

247 194

13 980

121 877

123 525

1 795

35 023

35 023

16 999

98

Algemeen

296 665

302 762

8 980

48 954

49 502

1 795

53 461

53 461

16 999

99

Nominaal en onvoorzien

– 51 112

– 55 568

5 000

72 923

74 023

0

– 18 438

– 18 438

0

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Licence