Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de Departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 148, laatstelijk gewijzigd bij wet van 26 januari 2012, Stb. 190;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat Slotwet 2011

Begrotingsstaat Slotwet Staten-Generaal (IIA)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of – ) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of – ) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

137 280

2 454

 

6 603

500

 

– 1 072

0

                     

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

10 736

10 736

79

107

107

0

587

587

0

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

34 123

34 123

286

– 2 300

– 2 300

0

276

276

– 200

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

90 856

90 856

2 066

6 186

6 186

500

692

692

200

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1 547

1 547

23

0

0

0

1

1

0

10

Nominaal en onvoorzien

18

18

0

2 610

2 610

0

– 2 628

– 2 628

0

   

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

 

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

142 811

2 954

 

144 325

4 930

 

1 514

1 976

                     

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11 430

11 430

79

11 017

11 026

139

– 413

– 404

60

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

32 099

32 099

86

32 425

32 431

51

326

332

– 35

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

97 734

97 734

2 766

104 889

99 801

4 740

7 155

2 067

1 974

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1 548

1 548

23

1 067

1 067

0

– 481

– 481

– 23

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence