Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 50;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

Totaal

17 461 490

18 027 836

103 493

498 278

507 095

22 227

               
 

Beleidsartikelen

17 215 937

17 780 642

89 513

376 401

383 570

20 432

41

Volksgezondheid

679 231

686 827

10 837

– 34 307

– 6 665

273

42

Gezondheidszorg

8 351 559

8 406 865

73 226

244 233

253 312

20 159

43

Langdurige zorg

6 124 234

6 156 922

0

170 023

146 644

0

44

Maatschappelijke ondersteuning

106 018

186 061

0

8 145

8 145

0

45

Jeugd

1 486 589

1 847 281

4 580

2 524

– 1 096

0

46

Sport

110 594

138 545

870

– 25 386

– 21 494

0

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

357 712

358 141

0

11 169

4 724

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

245 553

247 194

13 980

121 877

123 525

1 795

98

Algemeen

296 665

302 762

8 980

48 954

49 502

1 795

99

Nominaal en onvoorzien

– 51 112

– 55 568

5 000

72 923

74 023

0

   

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

Totaal

– 33 335

– 86 901

46 584

17 926 433

18 448 030

172 304

               
 

Beleidsartikelen

– 68 358

– 121 924

29 585

17 523 980

18 042 288

139 530

41

Volksgezondheid

– 31 923

– 39 033

0

613 001

641 129

11 110

42

Gezondheidszorg

– 199 778

– 203 796

16 291

8 396 014

8 456 381

109 676

43

Langdurige zorg

99 640

99 645

86

6 393 897

6 403 211

86

44

Maatschappelijke ondersteuning

882

882

38

115 045

195 088

38

45

Jeugd

32 063

32 063

13 170

1 521 176

1 878 248

17 750

46

Sport

28 316

– 14 127

0

113 524

102 924

870

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

2 442

2 442

0

371 323

365 307

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

35 023

35 023

16 999

402 453

405 742

32 774

98

Algemeen

53 461

53 461

16 999

399 080

405 725

27 774

99

Nominaal en onvoorzien

– 18 438

– 18 438

0

3 373

17

5 000

   

(5)

(6)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

Totaal

18 778 725

19 145 152

811 122

852 292

697 122

638 818

               
 

Beleidsartikelen

18 322 608

18 715 516

783 924

798 628

673 228

644 394

41

Volksgezondheid

461 848

633 387

10 277

– 151 153

– 7 742

– 833

42

Gezondheidszorg

9 331 256

9 134 264

736 802

935 242

677 883

627 126

43

Langdurige zorg

6 335 805

6 423 787

5 105

– 58 092

20 576

5 019

44

Maatschappelijke ondersteuning

176 002

189 331

3 797

60 957

– 5 757

3 759

45

Jeugd

1 531 144

1 874 533

23 392

9 968

– 3 715

5 642

46

Sport

115 303

99 675

3 299

1 779

– 3 249

2 429

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

371 250

360 539

1 252

– 73

– 4 768

1 252

               
 

Niet-beleidsartikelen

456 117

429 636

27 198

53 664

23 894

– 5 576

98

Algemeen

456 117

429 636

27 198

57 037

23 911

– 576

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 3 373

– 17

– 5 000

Departementale suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Baten-lastendiensten

Bedragen x € 1 000

Naam Baten-lastendienst

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

           
             

Totale baten

40 814

0

0

40 814

40 168

– 646

Totale lasten

40 716

0

0

40 716

39 518

– 1 198

Saldo van baten en lasten

98

0

0

98

650

552

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 930

0

0

– 930

– 4 036

– 3 106

             

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

           
             

Totale baten

27 275

0

0

27 275

40 204

12 929

Totale lasten

27 275

0

0

27 275

40 854

13 579

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 650

– 650

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 1 125

0

0

– 1 125

– 1 277

– 152

             

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

           
             

Totale baten

346 792

0

0

346 792

392 375

45 583

Totale lasten

346 792

0

0

346 792

370 028

23 236

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

22 347

22 347

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

47

47

Totale kapitaaluitgaven

– 4 516

0

0

– 4 516

– 19 789

– 15 273

             

Nederlands Vaccin Instituut

           
             

Totale baten

155 392

0

0

155 392

27 289

– 128 103

Totale lasten

157 392

0

0

157 392

55 609

– 101 783

Saldo van baten en lasten

– 2 000

0

0

– 2 000

– 28 320

– 26 320

             

Totale kapitaalontvangsten

7 500

0

0

7 500

72 900

65 400

Totale kapitaaluitgaven

– 13 000

0

0

– 13 000

– 51 422

– 38 422

             

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

           
             

Totale baten

30 620

0

0

30 620

33 216

2 596

Totale lasten

30 590

0

0

30 590

33 007

2 417

Saldo van baten en lasten

30

0

0

30

30

0

             

Totale kapitaalontvangsten

750

0

0

750

28

– 722

Totale kapitaaluitgaven

– 1 553

0

0

– 1 553

– 514

1 039

             

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

           
             

Totale baten

10 188

0

0

10 188

11 473

1 285

Totale lasten

10 188

0

0

10 188

11 282

1 094

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

191

191

             

Totale kapitaalontvangsten

605

0

0

605

0

– 605

Totale kapitaaluitgaven

– 707

0

0

– 707

– 132

575

Licence