Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 9 februari 2012, Stb. 122;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb.... Begroting 2012 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1 000

     

(1)

   

(2)

   

Art.

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of – ) 1e suppletore begroting

     

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

TOTAAL

 

11 723 621

740 514

 

– 180 429

5 200

                 
   

Beleidsartikelen

 

10 920 883

681 888

     
                 

1

 

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

95 262

100 562

 

13 313

1 109

 

2

 

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

868 804

785 001

1 165

103 640

11 478

0

3

 

Versterkte Europese samenwerking

7 353 602

7 526 717

620 347

– 51 967

– 52 110

0

4

 

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1 003 398

878 135

20 136

591 133

– 97 901

5 200

5

 

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1 121 031

1 099 142

 

– 267 229

24 180

 

6

 

Beter beschermd en verbeterd milieu

584 827

424 420

 

101 637

– 9 604

 

7

 

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

25 014

25 014

39 450

– 50

– 50

0

8

 

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

46 019

81 892

790

6 749

747

0

                 
                 
   

Niet-beleidsartikelen

 

802 738

58 626

     
                 

9

 

Geheim

pm

pm

 

44

69

 

10

 

Nominaal en onvoorzien

63 535

63 535

 

– 50 345

– 50 345

 

11

 

Algemeen

730 691

739 203

58 626

– 34 958

– 8 002

0

Licence